| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 355/XXXV/2013 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin na terenie sąsiadującym z miejscowością Łazy

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1; w   związku z   art. 14 ust.8 i   art.29 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 – tekst jednolity z   późn. zmianami)  

na wniosek Wójta Gminy Koszęcin,  

po stwierdzeniu,  

iż  plan nie narusza  ustaleń studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin, zatwierdzonego Uchwałą 308/XXX/2013  Rada Gminy w   Koszęcinie  

z dnia 30 stycznia 2013 r.  

Rada Gminy w   Koszęcinie uchwala:  

miejscowy  plan  zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Koszęcin na terenie sąsiadującym z   miejscowością  Łazy  

Rozdział 1.
przepisy ogólne  

§   1.   1.   Plan obejmuje obszar w   granicach wyznaczonych na załączniku graficznym nr 1.  

2.   Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego, o   którym mowa w   ust. 1   składa się z   tekstu /ustaleń/  planu stanowiącego treść niniejszej uchwały oraz załączników: załącznik nr 1– rysunek planu sporządzony na kopii  mapy ewidencyjnej w   skali 1:2000 wraz z   wyrysem ze studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin,  załącznik  Nr2   –  rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag; załącznik Nr3 – rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą  do zadań własnych Gminy, oraz  zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

3.   Zakres ustaleń planu zawiera się w   następujących rozdziałach i   obejmuje:  

 

1)  

Rozdział 1  

Przepisy ogólne.  

2)  

Rozdział 2  

Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego. Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

3)  

Rozdział 3  

Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów.  Szczegółowe warunki i   standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w   tym parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy.  

4)  

Rozdział 4  

Zasady przebudowy, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji.  

5)  

Rozdział 5  

Zasady przebudowy,  rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej.  

6)  

Rozdział 6  

Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.  

7)  

Rozdział 7  

Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego.  

8)  

Rozdział 8  

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego.  

9)  

Rozdział 9  

Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału  nieruchomości.  

10)  

Rozdział 10  

Stawki procentowe.  

11)  

Rozdział 11  

Przepisy końcowe.  
 

§   2.   Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   uchwale   – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rada Gminy w   Koszęcinie;  

2)   planie   – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  miejscowy  plan  zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w   Koszęcinie, którego ustalenia ujęte są w   Uchwale;  

3)   ustawie lub ustawie o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym   – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 27 marca 2003r o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 – tekst jednolity);  

4)   przeznaczeniu podstawowym   – należy przez to rozumieć planowane przeznaczenie terenu, które przeważa w   terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi /to znaczy obejmuje swym zasięgiem co najmniej 70% powierzchni danego terenu/;  

5)   przeznaczeniu dopuszczalnym   – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż przeznaczenie podstawowe, które wzbogaca lub uzupełnia przeznaczenie podstawowe; warunki i   zasady realizacji w/w przeznaczenia określają ustalenia planu;  

6)   przestrzeń publiczną - należy przez to rozumieć tereny o   szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców i   szczególnym znaczeniu funkcjonalno-przestrzennym;  

7)   wskaźnik powierzchni zabudowy   – należy przez to rozumieć wyrażony w   % stosunek powierzchni zabudowy /liczonej jako powierzchnia terenu zajęta przez budynek w   stanie wykończonym/ do powierzchni działki budowlanej;  

8)   wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej   – należy przez to rozumieć wyrażony w   % stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki budowlanej;  

§   3.   1.   Przedmiotem ustaleń planu, jest teren wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i   oznaczony symbolem określający jego przeznaczenie podstawowe:   R                 - tereny rolnicze   KDZ                 - tereny drogi zbiorczej  

2.   W ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się wprowadzenie przeznaczenia dopuszczalnego określonego indywidualnie dla wydzielonego terenu.  

3.   Dla wyznaczonego linią rozgraniczająca i   oznaczonego symbolem terenu obowiązują ustalenia, sformułowane w   formie zapisów tekstowych.  

4.   Następujące oznaczenia graficzne w   rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:  

1)   granica obszaru objętego   planem;  

2)   otulina parku krajobrazowego;  

3)   linie rozgraniczające teren o   różnych funkcjach i   /lub różnych zasadach;                                             zagospodarowania;  

4)   symbole określające  przeznaczenie podstawowe;  

Rozdział 2.
Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego  

§   4.   1.   Warunki, zasady i   standardy zabudowy obszaru planu należy realizować według zasady realizacji jednorodnej formy architektonicznej budynków  zgodnie z   warunkami określonymi ustaleniami planu.  

2.   W zakresie ograniczeń w   zagospodarowaniu terenu obowiązuje zakaz:  

1)   lokalizacji obiektów tymczasowych;  

2)   budowy ogrodzeń z   prefabrykowanych elementów betonowych;  

3)   umieszczanie reklam wolnostojących.  

Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

§   5.   1.   Ze względu na specyfikę obszaru nie ustalono wymagania wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

Rozdział 3.
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów.  
Szczegółowe warunki i   standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w   tym parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy;  

§   6.   1.   Wyznacza  się  tereny  wydzielone  liniami  rozgraniczającymi i   oznaczone  symbolem   1-2   R  -   tereny rolnicze;  

2.   przeznaczenie podstawowe -   tereny orne, sady, tereny łąk i   zieleni łęgowej, obiekty związane z   produkcją rolniczą;  

3.   przeznaczenie   dopuszczalne   - lasy, ciągi pieszo-jezdne, infrastruktura techniczna zgodnie z   ograniczeniami   § 4   ust. 2.  

4.   Dla terenów obowiązują zasady   § 15 ust. 1, 2, 3.  

5.   Ustala się następujące   zasady kształtowania  zabudowy i   oraz wskaźniki zagospodarowania terenu   :  

1)                 wskaźnik powierzchni zabudowy - do 10% powierzchni działki  

2)                 minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej                 - 85%  

3)                               minimalny i   maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy                 - 0.01-0.05  

4)                               minimalna liczba miejsc do parkowania - min. 1   miejsce  postojowe na 50m 2               powierzchni                               obiektu związanego z   produkcją rolniczą;  

5)                 sposób realizacji parkingów - w   ramach realizacji przeznaczenia podstawowego;  

6.   W zakresie warunków zabudowy obiektów budowlanych   obowiązują:  

1)                 maksymalna wysokość zabudowy                                             - do 12m  

2)                 linia zabudowy- ze względu na charakter zabudowy- nie wyznaczona  

3)   dopuszcza się realizację obiektów budowlanych w   granicy działek.  

Rozdział 4.
Zasady  rozbudowy /przebudowy/ i   budowy systemów komunikacji  

§   7.   1.   Ustala się obsługę komunikacyjną z   istniejącej drogi zbiorczej   KDZ   .  

2.   Plan nie reguluje  obsługi  komunikacyjnej  terenów  rolnych i   łąk w   zakresie  dróg  wewnętrznych (niezaliczanych  do  żadnej z   kategorii  dróg  publicznych).  

5.   W obszarze opracowania planu występują następujące klasy dróg:  

1)   Tereny drogi  zbiorczej –   1KDZ   , w   obszarze których obowiązuje:  

a)   szerokości w   liniach rozgraniczających od 20m do 23m  wyznaczona na rysunku planu jako max do  23m,  

b)   droga o   przekroju jednojezdniowym,  

c)   możliwość lokalizacji ścieżki rowerowej o   szer. min.1.5m,  

d)   możliwość lokalizacji miejsc postojowych w   formie dodatkowych pasów lub zatok postojowych,  

e)   możliwość realizacji chodnika jednostronnego o   szer. min.1.5m.  

Rozdział 5.
Zasady rozbudowy /przebudowy/ i   budowy systemów infrastruktury technicznej  

§   8.   1.   Dopuszcza się przebiegu  sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej z   ograniczeniem   § 4   ust. 2   .  

2.   Ustala się istniejący przebieg  sieci infrastruktury technicznej.  

§   9.   Dopuszcza się budowę sieci wodociągowej.  

§   10.   Dopuszcza się budowę  sieci kanalizacyjnej.  

§   11.   Dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenergetycznych w   liniach rozgraniczających dróg. .  

§   12.   Dopuszcza się budowę sieci gazowej.  

§   13.   W zakresie sieci telekomunikacyjnej dopuszcza się budowę nowych sieci.  

Rozdział 6.
Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych  

§   14.   1.   Na obszarze   planu nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy dotyczących  terenów górniczych.  

2.   Teren planu  jest w   granicach otuliny parku krajobrazowego Górnej Liswarty, dla którego obowiązuje Rozporządzenie Nr 55/08 Wojewody Śląskiego z   dn. 25 sierpnia 2008 r. w   sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” (Dz. Urzędowy Woj. Śląskiego Nr 163 poz. 3071 z   02.09.2008 r.).  

3.   Obszar  planu nie  jest  zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.  

4.   Obszar planu znajduje się w   zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych /GZWP/ 327 „Lubliniec-Myszków”.  

Rozdział 7.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego  

§   15.   Zasady ochrony środowiska  

1.   1   . Dla obszaru planu ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego:  

1)   zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje lub może być stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, za wyjątkiem infrastruktury techniczne /w tym obiektów i   urządzeń łączności publicznej/ zgodnie z   ograniczeniami   § 4   ust. 2.  

2)   zakaz lokalizacji inwestycji przekraczających dopuszczalne normy uciążliwości,  

3)   dla obiektów i   urządzeń łączności publicznej eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny;  

4)   zakaz odprowadzania do kanalizacji ścieków socjalno-bytowych oraz wód opadowych i   roztopowych, które nie spełniają obowiązujących norm czystości;    

5)   zakaz składowania i   utylizacji odpadów, oraz gospodarowania nimi w   sposób niezgodny z   ustawą z   dnia 14 grudnia 2012 r. „o odpadach” ( Dz.U.13,poz. 21);  

6)   zakaz budowy nowych i   rozbudowy istniejących kotłowni lokalnych bazujących na bezpośrednim spalaniu nieuszlachetnionego węgla i   odpadów oraz stosowania systemów opartych na spalaniu paliw o   sprawności energetycznej mniejszej niż 75%;    

7)   nakaz utwardzania drogi zbiorczej –   1KDZ,   ciągów pieszo-jezdnychi odprowadzenie wód opadowych w   sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne;  

8)   nakaz odprowadzania ścieków socjalno-bytowych  do systemów kanalizacji, w   przypadku, gdy parametry  nie spełniają parametry ścieków socjalno-bytowych nakaz oczyszczenia w   urządzeniach indywidualnych;  

9)   nakaz zastosowania do celów grzewczych dla budynków zabudowy zagrodowej oraz związanych z   produkcją rolniczą, w   których prowadzi się działalność gospodarczą   p   roekologicznych źródeł ciepła;  

10)   nakaz wyposażenia nieruchomości i   punktów prowadzenia działalności związanej z   produkcją rolniczą, w   urządzenia do gromadzenia odpadów  ze wskazaniem na obowiązek selektywnej zbiórki odpadów oraz systematycznego wywozu odpadów;  

11)   nakaz zachowania poziomów elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach;  

12)   Dla w/w terenów ochrona przed hałasem winna być zapewniona w   ramach realizowanego       przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

2.   Dla obszarów planu położonego   wg § 14 ust.4   obowiązuje nakaz stosowania zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem wód  podziemnych.  

3.   Obszar planu znajduje sięna terenie wskazanymdo objęcia  ochroną prawną w   formie Wiejskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązuje ochrona krajobrazu poprzez:  

1)   nakaz zachowanie bioróżności /ochronę istniejących cieków, ochronę zadrzewień i   zakrzewień  śródpolnych, istniejących zespołów zieleni łęgowej i   śródpolnej/  oraz utrzymanie zdolności ekosystemów do odtwarzania zasobów przyrodniczych, poprzez wzbogacanie potencjału ekologicznego istniejących systemów przyrodniczych;  

2)   zakaz realizacji obiektów budowlanych powyżej 12m.  

Rozdział 8.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków  oraz dóbr kultury współczesnej  

§   16.   1.   Na obszarze planu nie występują obiekty chronione na podstawie ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami oraz obiekty o   walorach kulturowych kwalifikujących je do ochrony na mocy ustaleń planu miejscowego.  

Rozdział 9.
Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału  nieruchomości  

§   17.   1.   Nie wyznaczono granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i   podziałów nieruchomości.  

2.   Ustala się zasadę prowadzenia linii podziału w   kierunku zbliżonym do prostopadłego bądź do układu drogowego, kształt wydzielanych działek zbliżony do prostokąta o   węższym boku od strony drogi.  

3.   Dopuszcza się wydzielanie dróg i   dojazdów.  

4.   Obowiązuje nakaz, aby podział terenu uwzględniał dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej i   drogi.  

5.   Minimalna powierzchni działki budowlane oraz szerokość frontu działki dla terenu - ze względu na charakter przeznaczenia   terenu R -   nie ustalono.  

Rozdział 10.
Stawki procentowe  

§   18.   1.   Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości , w   związku z   uchwaleniem planu wynosi dla terenu   R - 5%.  

2.   Stawka, o   której mowa w   ust.1 stanowi podstawę pobrania  jednorazowej opłaty, o   której mówi art.36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym.  

Rozdział 11.
Przepisy końcowe  

§   19.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszęcin.  

§   20.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi   Gminy Koszęcin.  

§   21.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 355/XXXV/2013    
Rady Gminy Koszęcin    
z dnia 26 czerwca 2013 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 355/XXXV/2013    
Rady Gminy Koszęcin    
z dnia 26 czerwca 2013 r.  
 

a)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin na terenie między miejscowościami Sadów i   Rusinowice  

b)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin na terenie sąsiadującym z   miejscowością Łazy  

c)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koszęcin w   okolicy skrzyżowania ulic Ligonia i   Leśnej.  

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu przestrzennym (Dz. U. z   dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647- tekst jednolity z   późn. zmianami).  

Rada Gminy  Koszęcin  

§   1.   rozstrzyga o   sposobie rozstrzygnięcia  uwag, zgodnie z   ustawą o   samorządzie gminnym z   dnia 8   marca 1990 r. (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm) ze względu na brak wniesionych uwag.  

§   2.   1.   Pismem z   dnia 03.06. 3013 r. Pan Norbert Woźny złożył uwagę do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin na terenie między miejscowościami Sadów i   Rusinowice.  

2.   Uwaga dotyczy przekształcenia pod zabudowę mieszkaniową działki o   nr 750/34 położonej na mapie zasadniczej 521.122.25 i   124.05 przy ulicy Rusinowickej.  

§   3.   Nie uwzględnia się uwagi j.w ze względu na wskazanie działek poza obszarem  opracowania n/n planu, pismo traktuje się jako wniosek do planu /ewentualnie wykonanym po uwzględnieniu możliwości finansowych gminy/ w   innym trybie uchwałodawczym.  


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr 355/XXXV/2013    
Rady Gminy Koszęcin    
z dnia 26 czerwca 2013 r.  
 

a)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin na terenie między miejscowościami Sadów i   Rusinowice  

b)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin na terenie sąsiadującym z   miejscowością Łazy  

c)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koszęcin w   okolicy skrzyżowania ulic Ligonia i   Leśnej.  

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu przestrzennym (Dz. U. z   dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647- tekst jednolity z   późn. zmianami).  

Rada Gminy  Koszęcin  
rozstrzyga  

§   1.   o sposobie realizacji inwestycji zapisanych w   planie z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z   ustawą o   samorządzie gminnym z   dnia 8   marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz o   finansach publicznych z   dnia 26 listopada 1998 r. (t.j. Dz.U. z   2003 r. Nr 15 poz. 148 z   późn. zm.).  

§   2.   Dla   w/w planów   nie przewiduje się nakładów z   zakresu infrastruktury technicznej oraz  nie przewiduje się możliwości pokrycia ewentualnych strat z   tytułu obniżenia wartości działek sąsiednich.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »