| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Jaworzna; Prezydenta Miasta Mysłowice; Prezydenta Miasta Sosnowca

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji pn. Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno

zawarte w   dniu 11   lipca 2013   roku w   Urzędzie Miasta w   Mysłowicach przy ul. Powstańców 1   pomiędzy:  

Gminą Miastem Mysłowice zwaną dalej Miastem Mysłowice, reprezentowaną przez: Edwarda Lasoka – Prezydenta Miasta Mysłowice,  

Gminą Miastem Sosnowiec zwaną dalej Miastem Sosnowiec, reprezentowaną przez: Kazimierza Górskiego – Prezydenta Miasta Sosnowiec,  

Gminą Miastem Jaworzno zwaną dalej Miastem Jaworzno, reprezentowaną przez: Pawła Silberta – Prezydenta Miasta Jaworzno.  

Mając na względzie cele realizacji inwestycji i   jej znaczenie dla regionu oraz, że zakres inwestycji wymaga współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, to działając na podstawie art.   5   ust.   2   w zw. z   art.   92   ust.   1   pkt. 1   i ust.   2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998   r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.   U.   z   2013   r. poz. 595) i   Rozporządzeniem Rady Ministrów z   dnia 7   sierpnia 1998   roku w   sprawie utworzenia powiatów (Dz.   U.   1998   r. Nr 103, poz. 652) oraz na podstawie art.   19   ust.   4   ustawy z   dnia 21   marca 1985   r. o   drogach publicznych – tekst jednolity Dz.   U.   z   2013   r. poz. 115; zgodnie ustala się co następuje:  

§ 1.  

1.   Przedmiotem porozumienia jest wykonanie I   etapu niezbędnych prac przygotowawczych do budowy Drogowej Trasy Średnicowej na odcinkach:  

a)   od węzła Janów w   Mysłowicach do węzła „3-go Maja” lub „S-1” w   Sosnowcu,  

b)   od węzła Janów w   Mysłowicach do węzła Jęzor w   Jaworznie, w   celu pozyskania finansowania inwestycji ze środków pomocowych Unii Europejskiej.  

2.   Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno. Odcinki drogi określone w   ust.   1   projektowane będą jako ciąg drogi o   charakterze regionalnym, określonej pod względem funkcji i   parametrów technicznych na podstawie studium transportowego. Prace, o   których mowa w   ust.   1   obejmować będą min.:  

a)   opracowanie studium transportowego dla realizacji inwestycji,  

b)   opracowanie dokumentacji, koncepcji technicznej dla uzyskania decyzji o   środowiskowych uwarunkowaniach,  

c)   opracowanie studium wykonalności dla złożenia wniosku o   dofinansowanie.  

3.   Prace przygotowawcze będą realizowane w   sposób umożliwiający opracowanie dokumentacji projektowej odrębnie dla każdego odcinka drogi, o   których mowa w   ust.   1.  

4.   Termin zakończenia I   etapu prac przygotowawczych wstępnie planuje się na 15   sierpnia 2015   r.  

5.   Przewiduje się, że w   razie wystąpienia potrzeby podjęcia rozstrzygnięć dotyczących istotnych problemów wynikłych w   trakcie realizacji prac przygotowawczych, podjęcie tych rozstrzygnięć następować będzie poprzez spisanie protokołu uzgodnień podpisanego przez strony porozumienia.  

§ 2.  

1.   Funkcję inwestora dla opracowania dokumentacji określonej w   §   1   ust.   2   oraz pozyskania dofinansowania opracowywanej dokumentacji z   zewnętrznych środków pomocowych powierza się miastu Jaworzno.  

2.   Miasto Mysłowice i   miasto Sosnowiec udzielają miastu Jaworzno pełnomocnictw do wystąpienia z   wnioskiem o   dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna opracowania dokumentacji określonej w   §   1   ust.   2   lit. „a”, „b”, „c” oraz pełnomocnictw do wystąpienia z   wnioskiem o   uzyskanie decyzji środowiskowej dla każdego odcinka drogi określonego w   §   1   ust.   1   „a” i   „b”.  

3.   Miasto Mysłowice i   miasto Sosnowiec udzielą na mocy odrębnego porozumienia miastu Jaworzno pełnomocnictw do przeprowadzenia procedur wspólnego udzielenia zamówień publicznych i   zawarcia umów na opracowanie dokumentacji określonej w   §   1   ust.   2   .  

4.   Pełnomocnictwa określone w   ust.   2   i 3   zawierają możliwość udzielania dalszych pełnomocnictw tak, aby z   wnioskiem mógł też wystąpić przedstawiciel tego miasta.  

5.   Miasto określone w   ust.   1   w planowanym terminie, tj. do 16   września 2013   r. wystąpi  

z wnioskiem o   dofinansowanie dokumentacji określonej w   §   1   ust.   2   lit. „a”, „b”, „c” ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.  

§ 3.  

1.   Wstępnie szacuje się, że koszty opracowania dokumentacji określonej w   §   1   ust.   2   wyniosą:  

a)   studium transportowego – 1   mln 100   tys. zł,  

b)   dokumentacji, koncepcji technicznej dla uzyskania decyzji o   środowiskowych uwarunkowaniach i   studium wykonalności – 1   mln 200   tys. zł,  

2.   Strony ustalają, że koszty opracowania dokumentacji zostaną sfinansowane według poniższego podziału:  

a)   koszty opracowania studium transportowego, każde miasto w   części proporcjonalnie do ilości mieszkańców, wg udziałów:  

-   miasto Mysłowice – 20%,  

-   miasto Sosnowiec – 55%,  

-   miasto Jaworzno – 25   %,  

b)   koszty opracowania dokumentacji, koncepcji technicznej dla uzyskania decyzji o   środowiskowych uwarunkowaniach i   studium wykonalności wg udziałów w   orientacyjnej wielkości:  

-   miasto Mysłowice – 40%,  

-   miasto Sosnowiec – 35%,  

-   miasto Jaworzno – 25   %,  

3.   Każde miasto na najbliższej sesji rady miasta zabezpieczy w   swoim budżecie odpowiednie środki finansowe na opracowanie dokumentacji, w   latach 2014   – 2015, w   orientacyjnej wysokości:  

-   miasto Mysłowice – 700.000,00 zł,  

-   miasto Sosnowiec – 1.025.000,00 zł,  

-   miasto Jaworzno – 575.000,00 zł.  

4.   W przypadku odmowy zabezpieczenia środków przez radę miasta niezwłocznie powiadomi strony porozumienia. Brak zgody skutkuje wygaśnięciem porozumienia.  

§ 4.  

1.   Wykonanie II etapu niezbędnych prac przygotowawczych do budowy Drogowej Trasy Średnicowej na odcinkach wskazanych w   §   1   ust.   1, obejmującego:  

a)   opracowanie dokumentacji technicznej, budowlanej i   wykonawczej oraz dokumentacji geodezyjnej w   sprawie podziału nieruchomości dla uzyskania decyzji o   zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  

b)   pełnienie funkcji inwestora w   celu uzyskania decyzji o   środowiskowych uwarunkowaniach i   decyzji o   zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozyskania dofinansowania opracowywanej dokumentacji z   zewnętrznych środków pomocowych,  

c)   współdziałanie i   koordynację prac projektowych,  

objęte będzie odrębnym porozumieniem.  

2.   Ostateczna kwota partycypacji każdego z   miast w   kosztach opracowania dokumentacji technicznej, budowlanej i   wykonawczej oraz dokumentacji geodezyjnej w   sprawie podziału nieruchomości będzie ustalona w   wysokości zgodnej z   faktycznymi kosztami sporządzenia poszczególnych opracowań dla odcinków DTŚ w   granicach każdego z   tych miast.  

§ 5.  

1.   Strony ustalają, że wspólnie zabiegać będą o   wsparcie inwestycji ze środków EU oraz  

o dalszą realizację inwestycji przez Samorząd Województwa Śląskiego zgodnie  

z porozumieniem zawartym w   celu przygotowania i   realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Dąbrowa Górnicza w   dniu 31.08.2004 roku.  

2.   Jeżeli inwestycja w   zakresie objętym niniejszym porozumieniem nie   uzyska dofinansowania określonego w   §   2   ust.   5, to strony porozumienia w   trybie określonym w   §   1   ust.   5   podejmą decyzję co do dalszej realizacji porozumienia.  

§ 6.  

1.   Przed złożeniem wniosków o   wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zostanie zawarte odrębne porozumienie określające sposób dalszej realizacji inwestycji, w   tym w   szczególności system finansowania inwestycji, sposób nabywania gruntów i   zapłaty odszkodowań.  

2.   W przypadku braku możliwości zawarcia porozumienia określonego w   ust.   1   każda ze stron może odstąpić od niniejszego porozumienia z   podaniem przyczyn odstąpienia.  

§ 7.  

1.   Do bieżącej współpracy w   ramach prac przygotowawczych miasta wyznaczają:  

a)   Mysłowice - Zastępca Prezydenta Miasta – Jan Wajant,  

b)   Sosnowiec - Zastępca Prezydenta Miasta – Ryszard Łukawski,  

c)   Jaworzno – Główny Specjalista w   Wydziale Inwestycji Miejskich – Tomasz Tosza.  

2.   Przedstawiciele miast będą uczestniczyć w   spotkaniach roboczych zwoływanych w   sprawach związanych z   realizacją prac przygotowawczych.  

§ 8.  

Zmiana niniejszego porozumienia może nastąpić jedynie w   formie pisemnego aneksu podpisanego przez wszystkie strony.  

§ 9.  

1.   Strony porozumienia będą w   każdym przypadku wystąpienia sporu dążyć do jego polubownego załatwienia.  

2.   Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego porozumienia poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla miasta Mysłowice.  

§ 10.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw związanych z   przedmiotem porozumienia.  

§ 11.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 12.  

Porozumienie sporządzono w   sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej strony.  

 

 

Prezydent Miasta Mysłowice  


Edward   Lasok


Prezydent Miasta Sosnowiec  


Kazimierz   Górski


Prezydent Miasta Jaworzno  


Paweł   Silbert

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »