| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 278/XVIII/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 18 lipca 2013r.

w sprawie uchwały Nr XLVII/334/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu” w 2013 roku

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) -KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1. Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr XLVII/334/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu” w 2013 roku - z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na wprowadzeniu sposobu i terminu ogłoszenia uchwały niezgodnie z przepisem art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz z postanowieniami art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) - poprzez niespełnienie wymagań stawianym aktom prawa miejscowego w zakresie należytej publikacji i terminu ich wejścia w życie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XLVII/334/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu” w 2013 roku, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 24 czerwca 2013 roku. W dniu 11 lipca 2013 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 261/XVII/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały Rady Miejskiej w Żywcu.

Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały.

Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Rada Miejska w Żywcu podjęła badaną uchwałę działając na podstawie powołanych na wstępie uchwały przepisów:

- art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594)

- i art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

             

              W postanowieniu § 1 analizowanej uchwały, uchwalono zasady udzielania dotacji celowej w ramach „ Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu ” w 2013 roku w brzemieniu określonym w załączniku, stanowiącym integralną część uchwały. W § 2 badanego aktu powierzono wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Żywca. Natomiast w § 3 uchwalono, iż cyt.:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.,

Zgodnie z brzmieniem ww. § 1 uchwały Nr XLVII/334/2013 Rady Miejskie w Żywcu z dnia 20 czerwca 2013 roku integralną częścią uchwały jest jej załącznik zatytułowany „Zasady udzielania dotacji celowej w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żywca w roku 2013”. Załącznik zawiera między innymi postanowienia o: celu programu, jego uczestnikach, sposobie sfinansowania, kryteriach wyboru inwestycji, trybie postępowania w sprawie udzielenia dotacji, warunkach jakie musi spełnić uczestnik programu, sposobie rozliczenia itp.

              Na mocy przepisu art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2 tego przepisu, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

1)               podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a)               osób fizycznych,

b)               wspólnot mieszkaniowych,

c)               osób prawnych,

d)               przedsiębiorców;

2)               jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa wyżej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.

Przepis art. 94 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) stanowi, że organ samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. Na mocy art. 40. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) - na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, zaś z przepisu art. 41 ust. 1 tej ustawy wynika, że akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały. Dalej na podstawie art. 42 ww. ustawy o samorządzie gminnym, zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.). W świetle zaś tej ustawy,ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe, a mówi o tym jej przepis art. 2 ust. 1. Z treści art. 4 ust. 1 ww. ustawy wynika ponadto, że akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Z uregulowania art. 13 pkt 2 tej ustawy wprost wynika, że w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy.

W tym stanie rzeczy w pierwszej kolejności należy ocenić, czy badana uchwała Rady Miejskiej w Żywcu w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „ Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu ” w 2013 roku, jest aktem prawa miejscowego i stosownie do art. 42 ww. ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym w związku z art. 13 pkt 2 ww. ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych i podlega obowiązkowi publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, czy też nie jest aktem prawa miejscowego i obowiązkowi ogłaszania nie podlega.

Wskazać tutaj należy, że brak jest legalnej definicji aktu prawa miejscowego. W orzecznictwie i doktrynie ugruntował się pogląd, że aktem prawa miejscowego jest akt, skierowany do szerokiego kręgu adresatów (którzy mogą być jednak w jakiś sposób określeni) oraz wydany na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 2006 r., sygn. akt I OSK 908/06, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2005 r., sygn. akt I OSK 971/2005, LEX 196727). Dla kwalifikacji danego aktu prawa miejscowego decydujące znaczenie ma charakter norm prawnych i kształtowania przez te normy sytuacji prawnej adresatów. W przypadku bowiem uznania, że uchwała zawiera przynajmniej jedną normę postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym byłaby ona aktem prawa miejscowego i podlegałaby obowiązkowi publikacji w dzienniku urzędowym danego województwa (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lipca 2006 r. I OSK 669/06).

W ocenie Kolegium Izby, postanowienia załącznika do badanej uchwały o tytule: „Zasady udzielania dotacji celowej w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żywca w roku 2013” zawierają niewątpliwie normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym skierowane do szerokiego kręgu adresatów, w którym określono między innymi szczegółowe warunki jakie powinien spełniać uczestnik programu, kryteria wyboru inwestycji i inne.

Warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego, do których bezspornie należy badana uchwała, jest ich publikacja w sposób określony w art. 4 ust. 1 oraz art. 13 ww. ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Przepisy te stanowią, że akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w wojewódzkich dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od daty ich ogłoszenia, chyba że dany akt określi termin dłuższy. W myśl przepisów art. 2 ust. 1 powołanej ustawy, co należy ponownie podkreślić ogłaszanie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. Z tych powodów badana uchwała poprzez zapis zamieszczony w jej § 3 o treści, iż„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”istotnie narusza te uregulowania prawne. Zaniechanie promulgowania uchwały, będącej aktem prawa miejscowego jest istotnym naruszeniem prawa powodującym stwierdzenie jej nieważności. Akty normatywne niepublikowane nie wchodzą bowiem w życie, zatem nie wiąże podmiotów do których zostały skierowane.

Należy wspomnieć, iż w przedmiotowej materii występuje dość bogate i jednolite orzecznictwo sądów administracyjnych. W tym na przykład z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 sierpnia 2008 roku sygn. akt IV SA/Gl 78/08 (LEX nr 509624) wynika, że nie jest do zaakceptowania stanowisko uznające, że uchwała organu jednostki samorządu terytorialnego będzie aktem prawa miejscowego, nawet bez wypełnienia obowiązku wynikającego z treści art. 13 pkt 2 w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz, że opublikowanie danej uchwały musi wynikać z konkretnych jej postanowień i nie może być domniemywane. We wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 września 2009 roku sygn. akt III SA/Wr 238/09 (LEX nr 569731) zawarto z kolei, że niespełnienie wymagań formalnych w uchwale stanowiącej akt prawa miejscowego w zakresie należytej publikacji - wynikających z art. 42 ustawy o samorządzie w związku z art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - jest istotnym naruszeniem prawa, powodującym konieczność stwierdzenia jej nieważności w całości.

Z powyżej zaprezentowanych względów Uchwała Nr XLVII/334/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „ Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu ” w 2013 roku, w ocenie Kolegium Izby w sposób istotny narusza przepisy art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) stwierdziłonieważnośćbadanej uchwały.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Żywcu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium
Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »