| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/242/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 29 lipca 2013r.

w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bytom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 27 ust. 2 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr 127, poz. 857 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późń. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów prawnych i innych aktów normatywnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić warunki i tryb postępowania w zakresie finansowego wspierania klubów sportowych działających w celu upowszechnienia i rozwoju sportu w Gminie Bytom.

§ 2. Wsparcie zadania własnego Gminy Bytom z zakresu rozwoju sportu ze środków budżetowych jest wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu sportowego i osiągnięć klubów sportowych, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym.

§ 3. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Bytom będzie służyło realizacji celu publicznego rozumianego jako:

1) osiąganie wysokich wyników sportowych w sportowym współzawodnictwie na poziomie międzynarodowym i krajowym;

2) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników miejskich klubów sportowych;

3) zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

§ 4. Wsparcie finansowe, które może być udzielane klubom sportowym ma formę dotacji celowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), które mogą być przeznaczane na finansowe wsparcie lub powierzenie projektów służących realizacji celu publicznego określonego w § 3 uchwały.

§ 5. Podstawą udzielenia wsparcia finansowego jest umowa o dotację celową zawarta pomiędzy Gminą Bytom, a wnioskującym klubem sportowym.

§ 6. Środki finansowe na wspieranie dotacjami rozwoju sportu przez Gminę Bytom zabezpiecza się corocznie w budżecie Gminy Bytom.

§ 7. O dotacje, o których mowa w § 4 mogą ubiegać się kluby sportowe w rozumieniu art. 3
i 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr. 127, poz. 857 z późń. zm.) nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Bytom mają swoją siedzibę i prowadzą działalność statutową.

§ 8. Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe o udzielenie dotacji na realizację zadania, którego cel publiczny określono w § 3 uchwały jest zrzeszanie zawodników uprawiających sport na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr. 127, poz. 857 z późń. zm.)

§ 9. Udzielana dotacja zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr 127, poz. 857 z późn. zm.) może być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie w szczególności:

1) realizacji programów szkolenia sportowego;

2) zakupu sprzętu sportowego;

3) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

4) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) pokrycia kosztów poprawy stanu technicznego bazy sportowej;

6) stypendiów sportowych oraz wynagrodzeń dla sportowców i kadry szkoleniowej.

§ 10. Udzielenie dotacji na zadania w zakresie realizacji celu publicznego wskazanego w § 3
uchwały odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert, który ogłasza Prezydent Bytomia.

§ 11. Otwarty konkurs ofert ogłasza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na miejskiej stronie internetowej www.bytom.pl.

§ 12. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w § 11 uchwały.

§ 13. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

1) rodzaju zadania;

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;

3) zasadach przyznawania dotacji;

4) terminach i warunkach realizacji zadania;

5) terminie składania ofert;

6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty.

§ 14. Oferta klubu sportowego powinna zawierać w szczególności:

1) nazwę i siedzibę wnioskodawcy;

2) szczegółowy opis i zakres rzeczowy zadania, na które ma być udzielone wsparcie;

3) szczegółowy kosztorys zadania ze wskazaniem zabezpieczonych środków własnych;

4) harmonogram realizacji zadnia i wykorzystania dotacji;

5) informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

6) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.

§ 15. 1. Oferty złożone w konkursie rozpatruje 7 osobowa Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Bytomia.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego Gminy Bytom, Rady Sportu w Bytomiu oraz organizacji pozarządowych w Bytomiu realizujących swoje cele statutowe w zakresie sportu.

§ 16. 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie dotacji, którą następnie przekazuje Prezydentowi Bytomia wraz z protokołem posiedzenia.

2. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Prezydent Bytomia na podstawie kryteriów określonych w § 17.

§ 17. Podejmując decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego Prezydent Bytomia bierze pod uwagę w szczególności:

1) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 3 uchwały, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na rozwój sportu;

2) opinię Komisji Konkursowej;

3) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskujący klub sportowy z uwzględnieniem zasobów finansowych, kadrowych, infrastrukturalnych i organizacyjnych wnioskodawcy;

4) poziom sportowy reprezentowany przez zawodników wnioskującego klubu sportowego;

5) przedstawiony opis, kosztorys i harmonogram zadania;

6) procentowy udział środków własnych klubu sportowego w planowanym przedsięwzięciu;

7) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania;

8) dotychczasowe doświadczenie współpracy Gminy Bytom z wnioskującym klubem, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wykonania zadań zleconych w latach ubiegłych, jakości i terminowości rozliczania dotacji.

§ 18. Wyniki konkursu publikowane są w formach określonych w § 11.

§ 19. W postępowaniu mają odpowiednie zastosowanie wzory dokumentów, tj.: oferty realizacji zadania, umowy, sprawozdania określone w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późń. zm.)

§ 20. Z wnioskującym klubem sportowym, któremu przyznano dotację sporządza się na czas realizacji zadania umowę o dotację celową w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 21. Umowa, o której mowa w § 20 powinna określać w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania;

2) wysokość dotacji udzielanej klubowi sportowemu wykonującemu zadanie i tryb płatności;

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji;

7) warunki rozwiązania umowy;

8) zasady wydatkowania dotacji.

§ 22. Traci moc uchwała Nr VIII/83/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie określania warunków i trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bytom.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Bytomia.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/242/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 lipca 2013 r.

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bytom, ma w swoim założeniu stworzenie stabilnych podstaw prawnych udzielania wsparcia finansowego bytomskim klubom sportowym. Ustawa o sporcie daje możliwość organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego określania w drodze uchwały warunków i trybu finansowania rozwoju sportu. Uchwała w powyższym kształcie została zmodyfikowana o zakres przedmiotowy kosztów objętych możliwym dofinansowaniem. Proponowane zapisy nie wyczerpują katalogu wsparcia sportu w mieście. Gmina Bytom w dalszym ciągu wspiera rozwój i upowszechnianie sportu poprzez wypłatę nagród i stypendiów dla sportowców oraz udostępnianie miejskiej bazy sportowej. Uregulowanie prawne kwestii finansowego wspierania rozwoju i upowszechniania sportu przez samorząd w kontekście trudnej sytuacji bytomskich klubów sportowych, które zwracają się do Gminy z prośbą o pomoc sprawia, że uchwalenie niniejszej uchwały wydaje się zasadne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »