| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/242/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 29 lipca 2013r.

w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bytom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 27 ust. 2 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr 127, poz. 857 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późń. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów prawnych i innych aktów normatywnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić warunki i tryb postępowania w zakresie finansowego wspierania klubów sportowych działających w celu upowszechnienia i rozwoju sportu w Gminie Bytom.

§ 2. Wsparcie zadania własnego Gminy Bytom z zakresu rozwoju sportu ze środków budżetowych jest wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu sportowego i osiągnięć klubów sportowych, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym.

§ 3. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Bytom będzie służyło realizacji celu publicznego rozumianego jako:

1) osiąganie wysokich wyników sportowych w sportowym współzawodnictwie na poziomie międzynarodowym i krajowym;

2) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników miejskich klubów sportowych;

3) zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

§ 4. Wsparcie finansowe, które może być udzielane klubom sportowym ma formę dotacji celowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), które mogą być przeznaczane na finansowe wsparcie lub powierzenie projektów służących realizacji celu publicznego określonego w § 3 uchwały.

§ 5. Podstawą udzielenia wsparcia finansowego jest umowa o dotację celową zawarta pomiędzy Gminą Bytom, a wnioskującym klubem sportowym.

§ 6. Środki finansowe na wspieranie dotacjami rozwoju sportu przez Gminę Bytom zabezpiecza się corocznie w budżecie Gminy Bytom.

§ 7. O dotacje, o których mowa w § 4 mogą ubiegać się kluby sportowe w rozumieniu art. 3
i 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr. 127, poz. 857 z późń. zm.) nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Bytom mają swoją siedzibę i prowadzą działalność statutową.

§ 8. Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe o udzielenie dotacji na realizację zadania, którego cel publiczny określono w § 3 uchwały jest zrzeszanie zawodników uprawiających sport na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr. 127, poz. 857 z późń. zm.)

§ 9. Udzielana dotacja zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr 127, poz. 857 z późn. zm.) może być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie w szczególności:

1) realizacji programów szkolenia sportowego;

2) zakupu sprzętu sportowego;

3) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

4) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) pokrycia kosztów poprawy stanu technicznego bazy sportowej;

6) stypendiów sportowych oraz wynagrodzeń dla sportowców i kadry szkoleniowej.

§ 10. Udzielenie dotacji na zadania w zakresie realizacji celu publicznego wskazanego w § 3
uchwały odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert, który ogłasza Prezydent Bytomia.

§ 11. Otwarty konkurs ofert ogłasza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na miejskiej stronie internetowej www.bytom.pl.

§ 12. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w § 11 uchwały.

§ 13. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

1) rodzaju zadania;

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;

3) zasadach przyznawania dotacji;

4) terminach i warunkach realizacji zadania;

5) terminie składania ofert;

6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty.

§ 14. Oferta klubu sportowego powinna zawierać w szczególności:

1) nazwę i siedzibę wnioskodawcy;

2) szczegółowy opis i zakres rzeczowy zadania, na które ma być udzielone wsparcie;

3) szczegółowy kosztorys zadania ze wskazaniem zabezpieczonych środków własnych;

4) harmonogram realizacji zadnia i wykorzystania dotacji;

5) informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

6) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.

§ 15. 1. Oferty złożone w konkursie rozpatruje 7 osobowa Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Bytomia.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego Gminy Bytom, Rady Sportu w Bytomiu oraz organizacji pozarządowych w Bytomiu realizujących swoje cele statutowe w zakresie sportu.

§ 16. 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie dotacji, którą następnie przekazuje Prezydentowi Bytomia wraz z protokołem posiedzenia.

2. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Prezydent Bytomia na podstawie kryteriów określonych w § 17.

§ 17. Podejmując decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego Prezydent Bytomia bierze pod uwagę w szczególności:

1) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 3 uchwały, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na rozwój sportu;

2) opinię Komisji Konkursowej;

3) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskujący klub sportowy z uwzględnieniem zasobów finansowych, kadrowych, infrastrukturalnych i organizacyjnych wnioskodawcy;

4) poziom sportowy reprezentowany przez zawodników wnioskującego klubu sportowego;

5) przedstawiony opis, kosztorys i harmonogram zadania;

6) procentowy udział środków własnych klubu sportowego w planowanym przedsięwzięciu;

7) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania;

8) dotychczasowe doświadczenie współpracy Gminy Bytom z wnioskującym klubem, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wykonania zadań zleconych w latach ubiegłych, jakości i terminowości rozliczania dotacji.

§ 18. Wyniki konkursu publikowane są w formach określonych w § 11.

§ 19. W postępowaniu mają odpowiednie zastosowanie wzory dokumentów, tj.: oferty realizacji zadania, umowy, sprawozdania określone w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późń. zm.)

§ 20. Z wnioskującym klubem sportowym, któremu przyznano dotację sporządza się na czas realizacji zadania umowę o dotację celową w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 21. Umowa, o której mowa w § 20 powinna określać w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania;

2) wysokość dotacji udzielanej klubowi sportowemu wykonującemu zadanie i tryb płatności;

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji;

7) warunki rozwiązania umowy;

8) zasady wydatkowania dotacji.

§ 22. Traci moc uchwała Nr VIII/83/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie określania warunków i trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bytom.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Bytomia.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/242/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 lipca 2013 r.

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bytom, ma w swoim założeniu stworzenie stabilnych podstaw prawnych udzielania wsparcia finansowego bytomskim klubom sportowym. Ustawa o sporcie daje możliwość organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego określania w drodze uchwały warunków i trybu finansowania rozwoju sportu. Uchwała w powyższym kształcie została zmodyfikowana o zakres przedmiotowy kosztów objętych możliwym dofinansowaniem. Proponowane zapisy nie wyczerpują katalogu wsparcia sportu w mieście. Gmina Bytom w dalszym ciągu wspiera rozwój i upowszechnianie sportu poprzez wypłatę nagród i stypendiów dla sportowców oraz udostępnianie miejskiej bazy sportowej. Uregulowanie prawne kwestii finansowego wspierania rozwoju i upowszechniania sportu przez samorząd w kontekście trudnej sytuacji bytomskich klubów sportowych, które zwracają się do Gminy z prośbą o pomoc sprawia, że uchwalenie niniejszej uchwały wydaje się zasadne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »