| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.398.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 sierpnia 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXIV/279/2013 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXIV/279/2013 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25 czerwca 2013r. ws. uchwalenia statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w całości, jako sprzecznej z art. 5 ust. 9 w związku z ust. 7 ustawy z dnia 21 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), dalej jako "ustawa".

U z a s a d n i e n i e

Na sesji w dniu 25 czerwca 2013r. Rada Gminy Wręczyca Wielka podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty we Wręczycy Wielkiej. Podstawą prawną dla podjęcia przedmiotowej uchwały jest między innymi przepis art. 5 ust. 9 w związku z ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

Przepis art. 5 ust. 7 ustawy wymienia, w formie katalogu otwartego katalog zadań, które obowiązany jest realizować organ prowadzący szkołę lub placówkę. Do zadań tych należą w szczególności:

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), i organizacyjnej szkoły lub placówki.

4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Z kolei przepis art. 5 ust. 9 ustawy stanowi, że "w celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 7, organy prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek (…)".

Na podstawie cytowanego wyżej przepisu art. 5 ust. 9 ustawy, organy prowadzące mogą tworzyć podmioty, których przedmiotem działania jest zapewnienie obsługi ekonomiczno - administracyjnej, lecz jedynie w zakresie zadań o których mowa w przepisie art. 5 ust. 7 ustawy.

Wobec powyższego, w opinii organu nadzoru, zadania które mogą być realizowane przez jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej muszą mieścić się w katalogu ujętym w przepisie art. 5 ust. 7 ustawy. W związku z tym niedopuszczalna praktyką jest określenie zadań, które mają być realizowane przez jednostki w postaci katalogu otwartego, jak uczyniła to w swej uchwale Rada Gminy Wręczyca Wielka. Przepis § 4 załącznika do kwestionowanej uchwały stanowi, że "zakres działania GZEAO obejmuje w szczególności ". Oznacza to, że w zamyśle Rady Gminy Wręczyca Wielka zakres działania GZEAO może obejmować również inne zadania, oprócz tych, wymienionych enumeratywnie w przepisie § 4 załącznika do uchwały.

W opinii organu nadzoru przyjęta przez Radę Gminy Wręczyca Wielka regulacja pozostaje w oczywistej sprzeczności z przyznanym przez ustawodawcę zakresem delegacji ustawowej, który ogranicza się jedynie do spraw o charakterze ekonomiczno - administracyjnym. Otwarta formuła przepisu § 4 statutu powoduje, że praktycznie każda sprawa z zakresu oświaty mogłaby zostać uznana jako sprawa, która może być realizowana przez GZEAO we Wręczycy Wielkiej. Tymczasem przepis art. 5 ust. 9 ustawy wyraźnie stanowi, że zadania powinny ograniczać się jedynie do spraw o których mowa w art. 5 ust. 7 ustawy. Ponadto ustawodawca wyraźnie stanowi, że powinny być to jednostki o charakterze ekonomiczno - organizacyjnym, co również, zdaniem organu nadzoru ogranicza możliwość działalności GZEAO we Wręczycy Wielkiej do spraw o takim charakterze.

Oprócz powyższych zastrzeżeń, które w opinii organu nadzoru uzasadniają stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości, organ nadzoru dostrzegł w uchwale szereg uchybień, polegających na przekroczeniu zakresu zadań, które miałyby być realizowane przez GZEAO we Wręczycy Wielkiej. W opinii organu nadzoru regulacje zawarte następujących przepisach ustawy wykraczają poza zakres zadań określony w art. 5 ust. 7 ustawy, który może być realizowany przez podmiot utworzony na podstawie jej art. 5 ust. 9:

- § 4 pkt 2 Załącznika do uchwały w brzmieniu "okresowe analizowanie wykorzystania budżetu oraz przedkładanie informacji o tym zakresie organom gminy";

- § 4 pkt 8 Załącznika do uchwały w brzmieniu "organizowanie i prowadzenie nadzoru nad prawidłowością zabezpieczenia mienia, racjonalnego wykorzystania środków finansowych i składników majątkowych";

- § 4 pkt 9 Załącznika do uchwały w brzmieniu "koordynowanie procesu dokształcania nauczycieli";

- § 4 pkt 10 Załącznika do uchwały w brzmieniu "prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli";

- § 4 pkt 11 Załącznika do uchwały w brzmieniu "prowadzenie spraw związanych z przyznaniem nauczycielom nagród organu prowadzącego";

- § 4 pkt 12 Załącznika do uchwały w brzmieniu "przygotowywanie postępowania konkursowego na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli";

- § 4 pkt 13 Załącznika do uchwały w brzmieniu "prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów szkół i przedszkoli";

- § 4 pkt 14 Załącznika do uchwały w brzmieniu " koordynowanie spraw prawno - organizacyjnych szkół i przedszkoli, ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy organizacyjnych oraz podejmowanie decyzji w sprawie nauczania indywidualnego i rewalidacji";

- § 4 pkt 16 Załącznika do uchwały w brzmieniu "sporządzanie informacji oświatowej w zakresie określonym przepisami prawa";

- § 4 pkt 17 Załącznika do uchwały w brzmieniu "sporządzanie dla Rady Gminy informacji o stanie oświaty";

- § 4 pkt 18 Załącznika do uchwały w brzmieniu "prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych";

- § 4 pkt 20 Załącznika do uchwały w brzmieniu "prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki";

- § 4 pkt 21 Załącznika do uchwały w brzmieniu "prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych";

- § 4 pkt 22 Załącznika do uchwały w brzmieniu "organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli".

Zadania określone w zakwestionowanych wyżej przepisach § 4 Załącznika do uchwały w ocenie organu nadzoru w sposób oczywisty wykraczają poza zakres zadań wymienionych w przepisie art. 5 ust. 7 ustawy, które mogą być realizowane w ramach jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek.

Wskazane powyżej uchybienia uzasadniają stwierdzenie nieważności uchwały w całości.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

1) Rada Gminy Wręczyca Wielka

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »