| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/235/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 6 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2013

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

194 396,56

1.1 w dziale 758 Różne rozliczenia

23 000,00

w tym dochody bieżące

23 000,00

z tego

pozostałe odsetki

20 000,00

wpływy z różnych dochodów

3 000,00

1.2 w dziale 801 Oświata i wychowanie

171 396,56

w tym dochody bieżące

171 396,56

z tego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich

151 396,56

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

20 000,00

2.Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

208 113,60

2.1. w Dziale 801 Oświata i wychowanie

208 113,60

- rozdział 80104 Przedszkola

208 113,60

w tym:

I. Wydatki bieżące

208 113,60

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące

000,00

2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

178 113,60

3.Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę

13 717,04

3.1. w Dziale 750 Administracja publiczna

13 717,04

- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

13 717,04

W tym

I. Wydatki bieżące

13 717,04

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

13 717,04

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

13 717,04

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2013 wynoszą30 897 994,41 zł

w tym:

dochody bieżące

19 500 320,86 zł

dochody majątkowe

11 397 673,55 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2013 wynoszą36 295 057,31 zł

w tym:

wydatki bieżące

18 435 971,63 zł

wydatki majątkowe

17 859 085,68 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi5 397 062,90 złi pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów

1 630 000,00 zł

b) pożyczek

2 872 272,23 zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

894 790,67 zł

4) Planowane przychody budżetu na rok 2013 wynoszą6 497 062,90 zł

w tym:

a) z kredytów

2 430 000,00 zł

b) z pożyczek

2 872 272,23 zł

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 194 790,67 zł

5) Planowane rozchody budżetu na rok 2013 wynoszą1 100 000,00 zł

w tym:

a) z kredytów

1 040 600,00 zł

b) z pożyczek

59 400,00 zł

§ 3. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. Zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/235/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 6 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/235/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 6 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/235/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 6 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »