| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/235/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 6 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2013

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

194 396,56

1.1 w dziale 758 Różne rozliczenia

23 000,00

w tym dochody bieżące

23 000,00

z tego

pozostałe odsetki

20 000,00

wpływy z różnych dochodów

3 000,00

1.2 w dziale 801 Oświata i wychowanie

171 396,56

w tym dochody bieżące

171 396,56

z tego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich

151 396,56

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

20 000,00

2.Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

208 113,60

2.1. w Dziale 801 Oświata i wychowanie

208 113,60

- rozdział 80104 Przedszkola

208 113,60

w tym:

I. Wydatki bieżące

208 113,60

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące

000,00

2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

178 113,60

3.Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę

13 717,04

3.1. w Dziale 750 Administracja publiczna

13 717,04

- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

13 717,04

W tym

I. Wydatki bieżące

13 717,04

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

13 717,04

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

13 717,04

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2013 wynoszą30 897 994,41 zł

w tym:

dochody bieżące

19 500 320,86 zł

dochody majątkowe

11 397 673,55 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2013 wynoszą36 295 057,31 zł

w tym:

wydatki bieżące

18 435 971,63 zł

wydatki majątkowe

17 859 085,68 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi5 397 062,90 złi pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów

1 630 000,00 zł

b) pożyczek

2 872 272,23 zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

894 790,67 zł

4) Planowane przychody budżetu na rok 2013 wynoszą6 497 062,90 zł

w tym:

a) z kredytów

2 430 000,00 zł

b) z pożyczek

2 872 272,23 zł

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 194 790,67 zł

5) Planowane rozchody budżetu na rok 2013 wynoszą1 100 000,00 zł

w tym:

a) z kredytów

1 040 600,00 zł

b) z pożyczek

59 400,00 zł

§ 3. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. Zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/235/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 6 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/235/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 6 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/235/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 6 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »