| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/284/2013 Rady Gminy Lubomia

z dnia 7 sierpnia 2013r.

w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Lubomia na realizację zadania pn. „Demontaż i utylizacja materiałów budowlanych zawierających azbest”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594); art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.); art. 400a ust. 1 pkt 8 oraz art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) w związku z Uchwałą Nr XX/105/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomia” oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Nr LIV/345/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 13 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Rada Gminy Lubomia

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić zasady udzielenia dotacji oraz tryb postępowania w sprawie udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lubomia na zadanie z zakresu ochrony środowiska polegające na wykonywaniu zadań inwestycyjnych w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomia”.

§ 2. Osoby fizyczne mogą otrzymywać dotacje na zadania związane z ochroną środowiska w zakresie wynikającym z „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomia” tj.:

1) demontaż wyrobów zawierających azbest,

2) transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest.

§ 3. Dotacje będą udzielane w ramach środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Lubomia w poszczególnych latach na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomia”.

§ 4. Ustalić Regulamin określający szczegółowe zasady udzielenia dotacji, tryb udzielenia dotacji oraz sposób jej rozliczania i kontroli, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXV/227/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Lubomia na realizację zadania pn. „Demontaż i utylizacja materiałów budowlanych zawierających azbest” (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4063) oraz uchwała Nr XXXVI/252/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniające tę uchwałę (Dz.U. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4427).

§ 6. Uchylić uchwałę XXXVII/263/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Lubomia na realizację zadania pn. „Demontaż i utylizacja materiałów budowlanych zawierających azbest”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/284/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Regulamin udzielania dotacji do demontażu, transportu i utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Lubomia

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubomia na przedsięwzięcie polegające na demontażu, transporcie i utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest.

2. Do korzystania z dotacji na zasadach niniejszego regulaminu uprawnione są osoby fizyczne – zwane dalej Inwestorami, będące właścicielami nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Lubomia, na której zabudowane są materiały zawierające azbest oraz których wniosek został wpisany na listę oczekujących w danym roku kalendarzowym.

3. Pomoc finansowa przekazana Inwestorowi w formie dotacji polegać będzie na jednorazowym pokryciu części kosztów demontażu, transportu i utylizacji zabudowanych elementów azbestowych w obiekcie budowlanym.

§ 2. 1. Inwestor ubiegający się o dotację powinien złożyć do Urzędu Gminy Lubomia wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, zawierający informację dotyczącą ilości materiału (podaną w m2) przeznaczoną do utylizacji.

2. Termin składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 upływa w dniu 1 sierpnia roku poprzedzającego realizację zadania.

§ 3. 1. Wnioski o dotację będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu do Urzędu Gminy, w miarę posiadanych przez Gminę Lubomia – zwanej dalej Dotującą, środków finansowych. Dopuszcza się realizację wniosku złożonego po terminie określonym w § 2 ust. 2, pod warunkiem posiadania przez Gminę Lubomia środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

2. Inwestor zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o przyznanej dotacji.

§ 4. 1. Przed udzieleniem dotacji zostanie zawarta umowa pomiędzy Inwestorem a Dotującą.

2. W umowie zostanie określony co najmniej:

a) szczegółowy opis zadania,

b) wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności,

c) termin i sposób rozliczenia dotacji,

d) termin wykonania zadania (nie dłuższy niż do 15 listopada danego roku).

3. Inwestor, który podpisał umowę dotacji, a który z własnej winy nie wywiązał się z wykonania zadania nie może ponownie ubiegać się o dotację na ten cel w ciągu następnych dwóch lat.

§ 5. 1. Przyjmuje się, że wielkość dofinansowania w formie dotacji wynosić będzie 80% nakładów finansowych, zgodnie z wytycznymi:

a) demontaż, transport i utylizacja materiałów budowlanych zawierających azbest, nie więcej niż 11 zł brutto/m2,

b) transport i utylizacja materiałów budowlanych zawierających azbest nie więcej, niż 4 zł brutto/m2.

2. Dofinansowanie obejmuje taką ilość materiałów zawierających azbest, która wynika ze złożonego przez Inwestora wniosku, o którym mowa w §2 ust. 1.

§ 6. 1. Prace związane z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest będzie prowadził Wykonawca wybrany przez Inwestora.

2. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1 powiniem posiadać wszystkie niezbędne zezwolenia związane z wytwarzaniem i transportem materiałów zawierających azbest.

3. Podczas wykonywania prac Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów prawa związanych z demontażem i transportem materiałów zawierających azbest.

§ 7. 1. Przed przystąpieniem do prac polegających na demontażu azbestu Wykonawca dokona zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac na danym obiekcie zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z 2004 r.).

2. Przed przystąpieniem do prac Inwestor dokona zgłoszenia robót budowlanych w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

§ 8. 1. W terminie do 7 dni od daty zakończeniu prac na danym obiekcie zostanie sporządzony protokół odbioru robót przy udziale Inwestora, Wykonawcy i pracownika Urzędu Gminy Lubomia.

2. O terminie odbioru robót Wykonawca powiadomi Urząd Gminy Lubomia z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

3. Podczas odbioru robót zdemontowany materiał budowlany zawierający azbest, winien być odpowiednio zabezpieczony i przygotowany do transportu.

§ 9. 1. Wykonawca po zakończeniu zadania wystawi Inwestorowi imienną fakturę na całość zadania.

2. Inwestor przedłoży, do Urzędu Gminy Lubomia, oryginał faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3, w terminie do 7 dni od dnia w którym został sporządzony protokół odbioru, o którym mowa w § 8 ust. 1.

3. W celu otrzymania dotacji, wraz z oryginałem faktury Inwestor przedłoży:

a) kopię zawartej w Wykonawcą umowy,

b) kartę przekazania odpadu,

c) kopię oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości wykonanych prac związanych z usuwaniem odpadów azbestowych oraz oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),

d) kopię zgłoszeń o których mowa w § 7.

4. Przed wypłatą dotacji przedłożone przez Inwestora dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, zostaną zweryfikowane przez pracownika Urzędu Gminy Lubomia.

5. Wypłata dotacji, przyznanej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Dotującą, nastąpi w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz oświadczeniu wykonawcy, że Inwestor dokonał na jego rzecz wpłaty środków finansowych stanowiących jego wkład.

6. Po zrealizowaniu należności, Gmina zwróci oryginał faktury Inwestorowi za potwierdzeniem wraz z opisem dotyczącym struktury finansowania.

§ 10. 1. Dotująca ma prawo kontrolowania realizacji zadania, na które zostanie udzielona dotacja, przed jego rozpoczęciem i na każdym etapie realizacji.

2. Zakres kontroli obejmuje min.:

a) zgodność złożonego wniosku ze stanem faktycznym,

b) wykonania zadania zgodnie z umową.


Załącznik

do Regulaminu udzielania dotacji do demontażu, transportu i utylizacji

materiałów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Lubomia

Lubomia, dnia………………………

……………………………………

(wnioskodawca)

……………………………………

(adres)

……………………………………

(telefon)

W N I O S E K

o dofinansowanie demontażu i utylizacji azbestu

w ……………..roku

Proszę o przyznanie pomocy finansowej na utylizację azbestu - z mojego budynku mieszkalnego*, gospodarczego*, stodoły*, garażu*inne (wymienić jakie) …………………………………………………………………………………………………..

Rodzaj azbestu: ……………………...………………………………………………………….

(określić: płaski, falisty)

Przewidywana ilość azbestu przeznaczona do utylizacji: ………………….…………………..

(określić w m2)

Oświadczam, jestem właścicielem budynku oraz że nowe pokrycie dachowe wykonam we własnym zakresie.

……………………………………….

(podpis)

*niepotrzebne skreślić

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »