| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/284/2013 Rady Gminy Lubomia

z dnia 7 sierpnia 2013r.

w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Lubomia na realizację zadania pn. „Demontaż i utylizacja materiałów budowlanych zawierających azbest”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594); art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.); art. 400a ust. 1 pkt 8 oraz art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) w związku z Uchwałą Nr XX/105/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomia” oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Nr LIV/345/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 13 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Rada Gminy Lubomia

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić zasady udzielenia dotacji oraz tryb postępowania w sprawie udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lubomia na zadanie z zakresu ochrony środowiska polegające na wykonywaniu zadań inwestycyjnych w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomia”.

§ 2. Osoby fizyczne mogą otrzymywać dotacje na zadania związane z ochroną środowiska w zakresie wynikającym z „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomia” tj.:

1) demontaż wyrobów zawierających azbest,

2) transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest.

§ 3. Dotacje będą udzielane w ramach środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Lubomia w poszczególnych latach na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomia”.

§ 4. Ustalić Regulamin określający szczegółowe zasady udzielenia dotacji, tryb udzielenia dotacji oraz sposób jej rozliczania i kontroli, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXV/227/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Lubomia na realizację zadania pn. „Demontaż i utylizacja materiałów budowlanych zawierających azbest” (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4063) oraz uchwała Nr XXXVI/252/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniające tę uchwałę (Dz.U. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4427).

§ 6. Uchylić uchwałę XXXVII/263/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Lubomia na realizację zadania pn. „Demontaż i utylizacja materiałów budowlanych zawierających azbest”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/284/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Regulamin udzielania dotacji do demontażu, transportu i utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Lubomia

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubomia na przedsięwzięcie polegające na demontażu, transporcie i utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest.

2. Do korzystania z dotacji na zasadach niniejszego regulaminu uprawnione są osoby fizyczne – zwane dalej Inwestorami, będące właścicielami nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Lubomia, na której zabudowane są materiały zawierające azbest oraz których wniosek został wpisany na listę oczekujących w danym roku kalendarzowym.

3. Pomoc finansowa przekazana Inwestorowi w formie dotacji polegać będzie na jednorazowym pokryciu części kosztów demontażu, transportu i utylizacji zabudowanych elementów azbestowych w obiekcie budowlanym.

§ 2. 1. Inwestor ubiegający się o dotację powinien złożyć do Urzędu Gminy Lubomia wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, zawierający informację dotyczącą ilości materiału (podaną w m2) przeznaczoną do utylizacji.

2. Termin składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 upływa w dniu 1 sierpnia roku poprzedzającego realizację zadania.

§ 3. 1. Wnioski o dotację będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu do Urzędu Gminy, w miarę posiadanych przez Gminę Lubomia – zwanej dalej Dotującą, środków finansowych. Dopuszcza się realizację wniosku złożonego po terminie określonym w § 2 ust. 2, pod warunkiem posiadania przez Gminę Lubomia środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

2. Inwestor zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o przyznanej dotacji.

§ 4. 1. Przed udzieleniem dotacji zostanie zawarta umowa pomiędzy Inwestorem a Dotującą.

2. W umowie zostanie określony co najmniej:

a) szczegółowy opis zadania,

b) wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności,

c) termin i sposób rozliczenia dotacji,

d) termin wykonania zadania (nie dłuższy niż do 15 listopada danego roku).

3. Inwestor, który podpisał umowę dotacji, a który z własnej winy nie wywiązał się z wykonania zadania nie może ponownie ubiegać się o dotację na ten cel w ciągu następnych dwóch lat.

§ 5. 1. Przyjmuje się, że wielkość dofinansowania w formie dotacji wynosić będzie 80% nakładów finansowych, zgodnie z wytycznymi:

a) demontaż, transport i utylizacja materiałów budowlanych zawierających azbest, nie więcej niż 11 zł brutto/m2,

b) transport i utylizacja materiałów budowlanych zawierających azbest nie więcej, niż 4 zł brutto/m2.

2. Dofinansowanie obejmuje taką ilość materiałów zawierających azbest, która wynika ze złożonego przez Inwestora wniosku, o którym mowa w §2 ust. 1.

§ 6. 1. Prace związane z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest będzie prowadził Wykonawca wybrany przez Inwestora.

2. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1 powiniem posiadać wszystkie niezbędne zezwolenia związane z wytwarzaniem i transportem materiałów zawierających azbest.

3. Podczas wykonywania prac Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów prawa związanych z demontażem i transportem materiałów zawierających azbest.

§ 7. 1. Przed przystąpieniem do prac polegających na demontażu azbestu Wykonawca dokona zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac na danym obiekcie zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z 2004 r.).

2. Przed przystąpieniem do prac Inwestor dokona zgłoszenia robót budowlanych w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

§ 8. 1. W terminie do 7 dni od daty zakończeniu prac na danym obiekcie zostanie sporządzony protokół odbioru robót przy udziale Inwestora, Wykonawcy i pracownika Urzędu Gminy Lubomia.

2. O terminie odbioru robót Wykonawca powiadomi Urząd Gminy Lubomia z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

3. Podczas odbioru robót zdemontowany materiał budowlany zawierający azbest, winien być odpowiednio zabezpieczony i przygotowany do transportu.

§ 9. 1. Wykonawca po zakończeniu zadania wystawi Inwestorowi imienną fakturę na całość zadania.

2. Inwestor przedłoży, do Urzędu Gminy Lubomia, oryginał faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3, w terminie do 7 dni od dnia w którym został sporządzony protokół odbioru, o którym mowa w § 8 ust. 1.

3. W celu otrzymania dotacji, wraz z oryginałem faktury Inwestor przedłoży:

a) kopię zawartej w Wykonawcą umowy,

b) kartę przekazania odpadu,

c) kopię oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości wykonanych prac związanych z usuwaniem odpadów azbestowych oraz oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),

d) kopię zgłoszeń o których mowa w § 7.

4. Przed wypłatą dotacji przedłożone przez Inwestora dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, zostaną zweryfikowane przez pracownika Urzędu Gminy Lubomia.

5. Wypłata dotacji, przyznanej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Dotującą, nastąpi w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz oświadczeniu wykonawcy, że Inwestor dokonał na jego rzecz wpłaty środków finansowych stanowiących jego wkład.

6. Po zrealizowaniu należności, Gmina zwróci oryginał faktury Inwestorowi za potwierdzeniem wraz z opisem dotyczącym struktury finansowania.

§ 10. 1. Dotująca ma prawo kontrolowania realizacji zadania, na które zostanie udzielona dotacja, przed jego rozpoczęciem i na każdym etapie realizacji.

2. Zakres kontroli obejmuje min.:

a) zgodność złożonego wniosku ze stanem faktycznym,

b) wykonania zadania zgodnie z umową.


Załącznik

do Regulaminu udzielania dotacji do demontażu, transportu i utylizacji

materiałów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Lubomia

Lubomia, dnia………………………

……………………………………

(wnioskodawca)

……………………………………

(adres)

……………………………………

(telefon)

W N I O S E K

o dofinansowanie demontażu i utylizacji azbestu

w ……………..roku

Proszę o przyznanie pomocy finansowej na utylizację azbestu - z mojego budynku mieszkalnego*, gospodarczego*, stodoły*, garażu*inne (wymienić jakie) …………………………………………………………………………………………………..

Rodzaj azbestu: ……………………...………………………………………………………….

(określić: płaski, falisty)

Przewidywana ilość azbestu przeznaczona do utylizacji: ………………….…………………..

(określić w m2)

Oświadczam, jestem właścicielem budynku oraz że nowe pokrycie dachowe wykonam we własnym zakresie.

……………………………………….

(podpis)

*niepotrzebne skreślić

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »