| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 321/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 20 sierpnia 2013r.

w sprawie ustanowienia honorowej odznaki "Zasłużony dla Gminy Kłobuck", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 )

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Odznakę Honorową "Zasłużony dla Gminy Kłobuck", zwaną dalej odznaką.

§ 2. Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana organizacjom pozarządowym, organizacjom społecznym i zawodowym, a także osobom fizycznym za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniły się do promocji i rozwoju Gminy Kłobuck,

do integracji społeczności lokalnej i do rozwiązania ważnych spraw lokalnych oraz mogą stanowić przykład dla innych.

§ 3. 1. Odznakę nadaje Rada Miejska w drodze uchwały, po zasięgnięciu w trybie określonym w § 4

ust. 4 i 5 opinii Komisji Nadawania Odznaki Zasłużony dla Gminy Kłobuck, zwanej dalej

Komisją Nadawania Odznaki.

2. Odznakę można otrzymać tylko jeden raz.

3. Odznaka może być nadana pośmiertnie.

§ 4. 1. Z wnioskiem o nadanie odznaki może wystąpić:

1) grupa co najmniej 7 radnych;

2) grupa co najmniej 100 pełnoletnich mieszkańców Gminy Kłobuck;

3) Burmistrz Kłobucka;

4) statutowe władze stowarzyszeń, związków zawodowych, partii politycznych i innych organizacji działających na terenie Gminy Kłobuck.

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien zawierać:

1) dane biograficzne kandydata-w przypadku osoby fizycznej, a w przypadku organizacji jej nazwę, adres siedziby i statutowy organ do reprezentacji;

2) szczegółowe uzasadnienie wniosku, w tym informację o osiągnięciach uzasadniających nadanie odznaki.

3. Wniosek o nadanie odznaki składany jest do Przewodniczącego Rady Miejskiej.

4. Wniosek o nadanie odznaki podlega rozpatrzeniu i zaopiniowaniu przez Komisję Nadawania Odznaki , która wydaje ostateczną opinię w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

5. Przed wydaniem ostatecznej opinii, Komisja Nadawania Odznaki może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku.

§ 5. 1. W skład Komisji Nadawania Odznaki wchodzą:

1) Przewodniczący Rady Miejskiej;

2) Przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej;

3) Burmistrz Kłobucka.

2. Przewodniczącym komisji, o której mowa w ust. 1 jest Przewodniczący Rady Miejskiej.

§ 6. 1. Komisja Nadawania Odznaki, po rozpatrzeniu przedstawionego jej wniosku podejmuje uchwały:

1) o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku i przedstawieniu go na sesji Rady Miejskiej,

lub

2) o negatywnym zaopiniowaniu i nie przedstawienia wniosku na sesji Rady.

2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

3. W przypadku podjęcia uchwały o nieprzedstawieniu wniosku na sesji Rady Miejskiej,

Komisja Nadawania Odznaki zawiadamia o tym zgłaszającego wniosek.

§ 7. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o nadanie tytułu, Przewodniczący Rady Miejskiej przedkłada go na sesji wraz z projektem stosownej uchwały.

§ 8. 1. Osoba, której nadano Odznakę Zasłużony dla Gminy Kłobuck wraz z odznaką otrzymuje

legitymację.

2. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Osoby i podmioty, którym Rada Miejska nadała odznakę są wpisane do księgi "Zasłużeni dla

Gminy Kłobuck".

2. Księga zawiera:

1) tekst uchwały Rady Miejskiej o ustanowieniu odznaki;

2) teksty uchwał o nadaniu Odznaki wraz z uzasadnieniem wniosków;

3) wykaz osób i podmiotów, którym nadano odznakę.

§ 10. 1. Uroczyste wręczenie Odznaki Zasłużony dla Gminy Kłobuck przez Przewodniczącego Rady

Miejskiej i Burmistrza Kłobucka odbywa się na sesji Rady Miejskiej lub w czasie obchodów

świąt państwowych albo uroczystości gminnych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wręczenie odznaki może nastąpić w innym miejscu

i w innym czasie, jak również przez inne osoby niż wskazane w ust. 1.

3. Jeżeli osoba wyróżniona odznaką zmarła przed wręczeniem oraz w razie nadania tytułu

pośmiertnie, stosuje się ceremoniał stosowny do okoliczności.

§ 11. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Miejska podejmuje uchwałę o pozbawieniu

Odznaki Zasłużony dla Gminy Kłobuck w trybie określonym dla jego nadania.

2. W przypadku pozbawienia odznaki, Przewodniczący Rady Miejskiej wzywa do zwrotu

odznaki.

3. Uchwała o pozbawieniu odznaki podlega wpisowi do Księgi.

§ 12. Obsługa organizacyjna w zakresie spraw związanych z nadawaniem odznaki, ewidencją nadanych odznak oraz prowadzenie Księgi "Zasłużeni dla Gminy Kłobuck" należy do zadań Biura Rady Miejskiej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 14. Traci moc Uchwała nr 310/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22 września 2009 roku.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »