| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 357/XXXVI/2013 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 21 sierpnia 2013r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Koszęcin

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013r., poz. 594), art. 14 ust. 5   pkt 1, ust. 5a i   5g w   związku z   art. 5c pkt 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) Rada Gminy Koszęcin uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się opłaty za korzystanie z   wychowania przedszkolnego w   prowadzonych przez Gminę Koszęcin publicznych przedszkolach w   zakresie świadczeń wykraczających poza podstawę programową określoną w   Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 27 sierpnia 2012 r. w   sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w   poszczególnych typach szkół.  

§   2.   1.   Ustala się, że w   przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Koszęcin realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się od poniedziałku do piątku w   godzinach 8.00 – 13.00.  

2.   W przedszkolach publicznych opłacie podlegają dodatkowe świadczenia i   usługi opiekuńczo – wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, które obejmują:  

1)   realizowanie zadań opiekuńczo - wychowawczych w   zakresie:  

a)   fachowej opieki pedagogicznej,  

b)   adaptacji dzieci w   środowisku przedszkolnym,  

c)   rozwijania zdolności twórczych,  

d)   wspierania indywidualnych zainteresowań;  

2)   organizowanie zajęć sportowych i   imprez okolicznościowych;  

3)   prowadzenie zajęć relaksacyjno - wyciszających;  

4)   zapewnienie bezpieczeństwa i   opieki podczas pobytu dzieci w   przedszkolu w   czasie:  

a)   zajęć terapeutycznych i   profilaktycznych z   udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej                           innych specjalistów,  

b)   zajęć z   religii z   udziałem nauczyciela katechety,  

c)   zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców.  

§   3.   Ustala się stawkę godzinową za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w   przedszkolu poza czas przekraczający realizację podstawy programowej, o   której mowa w   § 1   w wysokości 1,00 zł. za każdy dzień pobytu dziecka w   przedszkolu.  

§   4.   1.   Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), których dwoje lub więcej dzieci uczęszcza równocześnie do przedszkola zwalnia się częściowo z   ponoszenia opłaty, o   której mowa w   §1 o   50% za drugie dziecko oraz o   75% za trzecie i   każde kolejne dziecko.  

2.   Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) zwalnia się częściowo z   ponoszenia opłaty, o   której mowa w   §   1, o   50 % za dziecko pochodzące z   rodziny wielodzietnej, która pozostaje pod stałą opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w   Koszęcinie, poprzez otrzymywanie zasiłku rodzinnego lub stałego. Podstawą obniżenia opłat jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola decyzji o   przyznaniu świadczenia z   Ośrodka.  

3.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora przedszkola, organ prowadzący może całkowicie zwolnić rodzica z   opłaty za pobyt dziecka w   przedszkolu, o   której mowa w   § 1.  

4.   Obniżki opłat, o   których mowa w   ust 1   i 2   nie sumują się.  

§   5.   1.   Czas pobytu dziecka w   przedszkolu, zasady korzystania z   opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielonych przez przedszkole oraz zasady pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa zawarta pomiędzy rodzicami bądź opiekunami prawnymi dziecka, a   Przedszkolem.  

2.   Na podstawie opłaty, o   której mowa w   § 4   ust. 1   oraz liczby godzin pobytu dziecka w   przedszkolu, określonej w   umowie, o   której mowa w   ust. 1, dyrektor przedszkola wylicza i   podaje do wiadomości rodziców bądź opiekunów dziecka, w   terminie określonym w   umowie, wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie ze świadczeń, o   których mowa w   § 3.  

3.   Miesięczna opłata określona na podstawie ust. 2   ulega obniżeniu w   przypadku całodniowej nieobecności dziecka w   Przedszkolu.  

§   6.   Opłatę dzienną za wyżywienie dziecka w   czasie pobytu w   przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w   porozumieniu z   organem prowadzącym.  

§   7.   Opłaty, o   których mowa w   § 3, nie obejmują zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole i   finansowanych odrębnie przez rodziców dzieci.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin  

§   9.   Traci moc uchwała Nr 72/VII/2011  Rady Gminy w   Koszęcinie z   dnia 29 marca  2011 r. w   sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Koszęcin.  

§   10.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie z   dniem 1   września 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »