| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/295/2013 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Żywcu

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 42 ust. 1, art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 674 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XLIII/428/06 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 maja 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami w sprawie nadania statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik do Uchwały Nr XXX/295/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU

I PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

1. Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu zwany dalej „Urzędem” jest jednostką organizacyjną powiatu żywieckiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej realizującą zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy.

2. Urząd działa na podstawie :

a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595),

b) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz. 674 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”,

c) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U z 2007 roku nr 59 poz. 404 z późn. zm.),

d) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku nr 721 z późn. zm.),

e) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.),

f) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458 z późn. zm.),

g) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 267),

h) innych ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw, przewidujących realizację zadań przez powiatowe urzędy pracy,

i) uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Żywieckiego,

j) niniejszego Statutu.

§ 2.

Obszarem działania Urzędu jest teren powiatu żywieckiego.

§ 3.

1. Siedzibą Urzędu jest miasto Żywiec ul. Łączna 28.

2. W ramach struktury Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu na terenie powiatu żywieckiego wyodrębnia się :

a) Lokalny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Jeleśni obsługujący bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu gminy Jeleśnia i Koszarawa.

b) Lokalny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Węgierskiej Górce obsługujący bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu gminy Węgierska Górka.

c) Lokalny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Rajczy obsługujący bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu gminy Rajcza.

d) Lokalny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Ujsołach obsługujący bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu gminy Ujsoły.

e) Lokalny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Milówce obsługujący bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu gminy Milówka.

f) Lokalny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Ślemieniu obsługujący bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu gminy Ślemień.

§ 4.

Urząd jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

§ 5.

1. Bezpośredni nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Dyrektor Urzędu.

2. Zwierzchnictwo nad Urzędem sprawuje Starosta Powiatu Żywieckiego.

3. Nadzór nad działalnością samorządu powiatu realizującego zadania w zakresie polityki rynku pracy przy pomocy Powiatowego Urzędu Pracy sprawuje Wojewoda Śląski.

II. CELE I ZADANIA URZĘDU

§ 6.

Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;

2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3) udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy oraz pracodawcom;

4) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;

5) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową;

6) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

7) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;

8) inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających w innych niż powiatowy urząd pracy instytucjach i organizacjach;

9) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;

10) opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;

11) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

12) współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;

13) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;

14) współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji dotyczących lokalnego rynku pracy przydatnych w poszukiwaniu pracy;

15) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

16) wydawanie decyzji o uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego jak również o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów oraz o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy jak i odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie;

17) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego cudzoziemców i ich rodzin, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia;

18) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej jak również obywatelami państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, przez:

a) realizowanie zadań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców,

b) realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw;

19) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;

20) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;

21) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;

22) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;

23) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;

24) organizacja i realizowanie programów specjalnych;

25) udostępnianie informacji o osobach zarejestrowanych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie, innym instytucjom rynku pracy lub podmiotom, o których mowa w art. 24 ust. 1, oraz innym podmiotom publicznym albo podmiotom niebędącym podmiotami publicznymi, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji;

26) współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych;

27) inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.

§ 7.

1. W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji z zakresie polityki rynku pracy organem właściwym jest Starosta Żywiecki. Organem wyższego rzędu jest Wojewoda Śląski.

2. Ust. 1 nie stosuje się, jeżeli ustawa o promocji zatrudnienia stanowi inaczej.

3. Organem opiniodawczo – doradczym Starosty Żywieckiego w zakresie zadań realizowanych przez Urząd jest Powiatowa Rada Zatrudnienia.

§ 8.

W realizacji zadań statutowych Urząd współpracuje z samorządem województwa, samorządem powiatowym, organami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w szczególności z:

1. Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej,

2. Śląskim Urzędem Wojewódzkim,

3. jednostkami samorządu terytorialnego,

4. Powiatową Radą Zatrudnienia,

5. innymi Powiatowymi Urzędami Pracy,

6. organami administracji publicznej,

7. z pracodawcami i ich organizacjami.

8. związkami zawodowymi,

9. organizacjami bezrobotnych,

10. instytucjami i organami powołanymi do kontroli.

III. ORGANIZACJA URZĘDU

§ 9.

1. Urzędem kieruje, zarządza oraz go reprezentuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zwany dalej „Dyrektorem Urzędu”.2. Dyrektor Urzędu jest umocowany do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Urzędu mających na celu realizację zadań statutowych Urzędu wobec władz, organów instytucji, banków.

3. W zakresie zadań pozostających we właściwości Urzędu Dyrektor Urzędu jest umocowany do podejmowania czynności procesowych określanych w art. 91 kpc oraz do występowania i reprezentowania Urzędu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw na rzecz pracowników Urzędu oraz adwokata i radcy prawnego.

4. Dyrektor Urzędu:

- odpowiada za właściwą realizację przypisanych Urzędowi zadań oraz wykorzystanie powierzonych środków finansowo – rzeczowych;

- wydaje zarządzenia, które obowiązują wszystkich pracowników Urzędu oraz osoby przebywające na terenie Powiatowego Urzędu Pracy;

- wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Urzędzie (w tym także w stosunku do Zastępcy Dyrektora) oraz jest ich zwierzchnikiem;

- składa Powiatowej Radzie Zatrudnienia okresowe sprawozdania z działalności Urzędu;

5. Dyrektora Urzędu podczas jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora.

6. Szczegółową organizację i zasady działania Urzędu Pracy określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy wraz ze Schematem Organizacyjnym zatwierdzonymi przez Zarząd Powiatu Żywieckiego.

§ 10.

1. Dyrektor Urzędu jest powoływany i odwoływany przez Starostę Żywieckiego. Odwołanie może jednak nastąpić po uzyskaniu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia. Opinia Powiatowej Rady Zatrudnienia nie jest wymagana w przypadkach, o których mowa w art. 52 i 53 Kodeksu Pracy oraz w przypadku odwołania Dyrektora Urzędu na jego wniosek.

2. Zastępcę Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Dyrektor Urzędu.

3. Prawa i obowiązki z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Urzędu wykonuje Starosta Żywiecki.

§ 11.

1. Decyzje administracyjne w sprawach związanych z realizacją zadań i kompetencji w zakresie polityki rynku pracy wydaje Starosta Żywiecki.

2. Starosta Żywiecki może w formie pisemnej upoważnić Dyrektora Urzędu do Załatwiania w jego imieniu spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, może być na wniosek Dyrektora Urzędu udzielone także innym pracownikom Urzędu.

§ 12.

1. Pracownicy Urzędu są pracownikami samorządu powiatowego.

2. Szczegółowe zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Urzędu określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ) wraz z aktami wykonawczymi.

IV. MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 13.

1. Urząd jest jednostką sektora finansów publicznych i funkcjonuje w formie jednostki budżetowej za zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

2. Urząd dysponuje mieniem przekazanym w trwały zarząd decyzją Zarządu Powiatu.

3. Za prawidłową gospodarkę składnikami majątkowymi określonymi w ust. 2 odpowiada Dyrektor Urzędu.

§ 14.

1. Działalność Urzędu jest finansowana:

a) z Funduszu Pracy – państwowego funduszu celowego,

b) z budżetu państwa,

c) z budżetu powiatu,

d) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Urząd prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy obejmujący planowanie w danym roku budżetowym dochody i wydatki, sporządzony w trybie przepisów o finansach publicznych przez Głównego Księgowego Urzędu i zatwierdzonego przez Dyrektora Urzędu.

3. Podstawą sporządzenia planu finansowego jest wysokość środków finansowych przewidzianych na działalność Urzędu w danym roku budżetowym, określona w uchwale budżetowej Powiatu Żywieckiego oraz w uchwale Zarządu Powiatu Żywieckiego w sprawie układu wykonawczego budżetu.

4. Niezależnie od powyższych postanowień gospodarka finansowo – księgowa prowadzona jest w oparciu o przepisy właściwe w sprawach rachunkowości.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15.

1. Statut Powiatowemu Urzędowi Pracy nadawany jest uchwałą Rady Powiatu w Żywcu. W takim samym trybie dokonuje się zmian i uzupełnień Statutu.

2. Do spraw w Statucie nieuregulowanych stosuje się przepisy powołane w § 1 ust.2 niniejszego Statutu oraz inne właściwe przepisy prawne w tym zakresie.

3. Statut wchodzi w życie w terminie określonym w uchwale Rady Powiatu o jego nadaniu.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »