| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/295/2013 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Żywcu

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 42 ust. 1, art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 674 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XLIII/428/06 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 maja 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami w sprawie nadania statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik do Uchwały Nr XXX/295/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU

I PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

1. Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu zwany dalej „Urzędem” jest jednostką organizacyjną powiatu żywieckiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej realizującą zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy.

2. Urząd działa na podstawie :

a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595),

b) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz. 674 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”,

c) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U z 2007 roku nr 59 poz. 404 z późn. zm.),

d) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku nr 721 z późn. zm.),

e) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.),

f) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458 z późn. zm.),

g) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 267),

h) innych ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw, przewidujących realizację zadań przez powiatowe urzędy pracy,

i) uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Żywieckiego,

j) niniejszego Statutu.

§ 2.

Obszarem działania Urzędu jest teren powiatu żywieckiego.

§ 3.

1. Siedzibą Urzędu jest miasto Żywiec ul. Łączna 28.

2. W ramach struktury Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu na terenie powiatu żywieckiego wyodrębnia się :

a) Lokalny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Jeleśni obsługujący bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu gminy Jeleśnia i Koszarawa.

b) Lokalny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Węgierskiej Górce obsługujący bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu gminy Węgierska Górka.

c) Lokalny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Rajczy obsługujący bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu gminy Rajcza.

d) Lokalny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Ujsołach obsługujący bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu gminy Ujsoły.

e) Lokalny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Milówce obsługujący bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu gminy Milówka.

f) Lokalny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Ślemieniu obsługujący bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu gminy Ślemień.

§ 4.

Urząd jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

§ 5.

1. Bezpośredni nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Dyrektor Urzędu.

2. Zwierzchnictwo nad Urzędem sprawuje Starosta Powiatu Żywieckiego.

3. Nadzór nad działalnością samorządu powiatu realizującego zadania w zakresie polityki rynku pracy przy pomocy Powiatowego Urzędu Pracy sprawuje Wojewoda Śląski.

II. CELE I ZADANIA URZĘDU

§ 6.

Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;

2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3) udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy oraz pracodawcom;

4) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;

5) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową;

6) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

7) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;

8) inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających w innych niż powiatowy urząd pracy instytucjach i organizacjach;

9) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;

10) opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;

11) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

12) współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;

13) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;

14) współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji dotyczących lokalnego rynku pracy przydatnych w poszukiwaniu pracy;

15) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

16) wydawanie decyzji o uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego jak również o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów oraz o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy jak i odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie;

17) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego cudzoziemców i ich rodzin, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia;

18) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej jak również obywatelami państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, przez:

a) realizowanie zadań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców,

b) realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw;

19) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;

20) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;

21) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;

22) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;

23) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;

24) organizacja i realizowanie programów specjalnych;

25) udostępnianie informacji o osobach zarejestrowanych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie, innym instytucjom rynku pracy lub podmiotom, o których mowa w art. 24 ust. 1, oraz innym podmiotom publicznym albo podmiotom niebędącym podmiotami publicznymi, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji;

26) współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych;

27) inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.

§ 7.

1. W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji z zakresie polityki rynku pracy organem właściwym jest Starosta Żywiecki. Organem wyższego rzędu jest Wojewoda Śląski.

2. Ust. 1 nie stosuje się, jeżeli ustawa o promocji zatrudnienia stanowi inaczej.

3. Organem opiniodawczo – doradczym Starosty Żywieckiego w zakresie zadań realizowanych przez Urząd jest Powiatowa Rada Zatrudnienia.

§ 8.

W realizacji zadań statutowych Urząd współpracuje z samorządem województwa, samorządem powiatowym, organami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w szczególności z:

1. Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej,

2. Śląskim Urzędem Wojewódzkim,

3. jednostkami samorządu terytorialnego,

4. Powiatową Radą Zatrudnienia,

5. innymi Powiatowymi Urzędami Pracy,

6. organami administracji publicznej,

7. z pracodawcami i ich organizacjami.

8. związkami zawodowymi,

9. organizacjami bezrobotnych,

10. instytucjami i organami powołanymi do kontroli.

III. ORGANIZACJA URZĘDU

§ 9.

1. Urzędem kieruje, zarządza oraz go reprezentuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zwany dalej „Dyrektorem Urzędu”.2. Dyrektor Urzędu jest umocowany do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Urzędu mających na celu realizację zadań statutowych Urzędu wobec władz, organów instytucji, banków.

3. W zakresie zadań pozostających we właściwości Urzędu Dyrektor Urzędu jest umocowany do podejmowania czynności procesowych określanych w art. 91 kpc oraz do występowania i reprezentowania Urzędu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw na rzecz pracowników Urzędu oraz adwokata i radcy prawnego.

4. Dyrektor Urzędu:

- odpowiada za właściwą realizację przypisanych Urzędowi zadań oraz wykorzystanie powierzonych środków finansowo – rzeczowych;

- wydaje zarządzenia, które obowiązują wszystkich pracowników Urzędu oraz osoby przebywające na terenie Powiatowego Urzędu Pracy;

- wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Urzędzie (w tym także w stosunku do Zastępcy Dyrektora) oraz jest ich zwierzchnikiem;

- składa Powiatowej Radzie Zatrudnienia okresowe sprawozdania z działalności Urzędu;

5. Dyrektora Urzędu podczas jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora.

6. Szczegółową organizację i zasady działania Urzędu Pracy określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy wraz ze Schematem Organizacyjnym zatwierdzonymi przez Zarząd Powiatu Żywieckiego.

§ 10.

1. Dyrektor Urzędu jest powoływany i odwoływany przez Starostę Żywieckiego. Odwołanie może jednak nastąpić po uzyskaniu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia. Opinia Powiatowej Rady Zatrudnienia nie jest wymagana w przypadkach, o których mowa w art. 52 i 53 Kodeksu Pracy oraz w przypadku odwołania Dyrektora Urzędu na jego wniosek.

2. Zastępcę Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Dyrektor Urzędu.

3. Prawa i obowiązki z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Urzędu wykonuje Starosta Żywiecki.

§ 11.

1. Decyzje administracyjne w sprawach związanych z realizacją zadań i kompetencji w zakresie polityki rynku pracy wydaje Starosta Żywiecki.

2. Starosta Żywiecki może w formie pisemnej upoważnić Dyrektora Urzędu do Załatwiania w jego imieniu spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, może być na wniosek Dyrektora Urzędu udzielone także innym pracownikom Urzędu.

§ 12.

1. Pracownicy Urzędu są pracownikami samorządu powiatowego.

2. Szczegółowe zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Urzędu określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ) wraz z aktami wykonawczymi.

IV. MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 13.

1. Urząd jest jednostką sektora finansów publicznych i funkcjonuje w formie jednostki budżetowej za zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

2. Urząd dysponuje mieniem przekazanym w trwały zarząd decyzją Zarządu Powiatu.

3. Za prawidłową gospodarkę składnikami majątkowymi określonymi w ust. 2 odpowiada Dyrektor Urzędu.

§ 14.

1. Działalność Urzędu jest finansowana:

a) z Funduszu Pracy – państwowego funduszu celowego,

b) z budżetu państwa,

c) z budżetu powiatu,

d) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Urząd prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy obejmujący planowanie w danym roku budżetowym dochody i wydatki, sporządzony w trybie przepisów o finansach publicznych przez Głównego Księgowego Urzędu i zatwierdzonego przez Dyrektora Urzędu.

3. Podstawą sporządzenia planu finansowego jest wysokość środków finansowych przewidzianych na działalność Urzędu w danym roku budżetowym, określona w uchwale budżetowej Powiatu Żywieckiego oraz w uchwale Zarządu Powiatu Żywieckiego w sprawie układu wykonawczego budżetu.

4. Niezależnie od powyższych postanowień gospodarka finansowo – księgowa prowadzona jest w oparciu o przepisy właściwe w sprawach rachunkowości.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15.

1. Statut Powiatowemu Urzędowi Pracy nadawany jest uchwałą Rady Powiatu w Żywcu. W takim samym trybie dokonuje się zmian i uzupełnień Statutu.

2. Do spraw w Statucie nieuregulowanych stosuje się przepisy powołane w § 1 ust.2 niniejszego Statutu oraz inne właściwe przepisy prawne w tym zakresie.

3. Statut wchodzi w życie w terminie określonym w uchwale Rady Powiatu o jego nadaniu.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »