| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/439/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010 r.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera się bezpośrednio z terenu nieruchomości:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

2) następujące rodzaje odpadów komunalnych selektywnie zebranych:

a) papier i tektura,

b) szkło,

c) tworzywa sztuczne,

d) opakowania wielomateriałowe,

e) metale,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji,

g) odpady zielone,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) odpady wielkogabarytowe,

j) żużle i popioły.

2. Odpady wymienione w pkt. 2 lit c - e należy gromadzić razem w jednym worku lub pojemniku.

3. Od właścicieli nieruchomości odbiera się każdą ilość odpadów wymienionych w pkt 1 i 2, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

a) dla zabudowy jednorodzinnej – dwa razy w miesiącu,

b) dla zabudowy wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu,

c) dla obiektów użyteczności publicznej – dwa razy w miesiącu,

d) dla ogródków działkowych – dwa razy w miesiącu.

2) segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 2 lit a-f:

a) w zabudowie jednorodzinnej – raz w miesiącu,

b) w zabudowie wielorodzinnej – raz w tygodniu,

c) dla obiektów użyteczności publicznej – raz w miesiącu,

d) dla ogródków działkowych – raz w miesiącu.

3) odpadów zielonych – dwa razy w miesiącu od kwietnia do listopada.

4) zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego – raz na kwartał.

5) odpadów wielkogabarytowych:

a) w zabudowie jednorodzinnej – raz na kwartał,

b) w zabudowie wielorodzinnej – raz w tygodniu,

6) żużli i popiołów:

a) dwa razy w miesiącu od października do kwietnia,

b) raz w miesiącu we wrześniu i maju.

§ 4. 1. Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbiera się nieodpłatnie następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier i tektura,

2) szkło,

3) tworzywa sztuczne,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) metale,

6) komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych z drobnych remontów niewymagających pozwolenia na budowę jednorazowo w ilości 500 kg rocznie na gospodarstwo domowe,

7) odpady niebezpieczne, a w szczególności przeterminowane leki i termometry rtęciowe, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, rozpuszczalniki,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) tekstylia,

12) zużyte opony,

13) żużle i popioły.

3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1 – 5, 9, 10, 13 w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.

4. Punkt, o którym mowa w ust. 1 zlokalizowany jest przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

5. Ustala się następujące godziny otwarcia punktu, o którym mowa w ust. 1:

1) od poniedziałku do piątku: 9:00 - 17:00,

2) sobota: 9:00 - 13:00.

§ 5. Odpady zielone można bezpłatnie przekazać na terenie kompostowni odpadów w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125.

§ 6. Komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych z drobnych remontów niewymagających pozwolenia na budowę jednorazowo w ilości 500 kg rocznie na gospodarstwo domowe można bezpłatnie przekazać na terenie Miejskich Składowisk Odpadów w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125.

§ 7. 1. Przeterminowane leki i termometry rtęciowe można oddawać bezpłatnie w punktach zbiórki zlokalizowanych w aptekach.

2. Informacja o lokalizacji aptek, o których mowa w ust. 1 udostępniona będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Racibórz.

§ 8. 1. Wraz z wprowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina przejmuje wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych i pojemniki na odpady zielone w zabudowie jednorodzinnej oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (z wyłączeniem żużli i popiołów) w zabudowie wielorodzinnej jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Gmina Racibórz zapewnia właścicielom worki, o których mowa w ust. 1:

1) w ilości każdorazowo równej oddanym przez właściciela workom wypełnionym odpadami zbieranymi selektywnie, za pośrednictwem przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne w Gminie Racibórz i w dniu ich odbioru,

2) w przypadku nowo utworzonych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne w ilości:

a) dwa worki żółte,

b) jeden worek zielony,

c) jeden worek niebieski

za pośrednictwem przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

3. W przypadku rozerwania worka lub wypełnienia posiadanych worków odpadami zebranymi selektywnie przed dniem odbioru odpadów właściciel zobowiązany jest zgłosić zapotrzebowanie na dodatkowe worki u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

4. Gmina Racibórz wyposaża nieruchomości w pojemniki, o których mowa w ust. 1 w następujący sposób:

1) pojemniki na odpady zielone - w miarę zapotrzebowania po uprzednim zgłoszeniu u przedsiębiorcy odbierającego odpady w ilości jeden pojemnik na nieruchomość,

2) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - poprzez zwiększanie ilości istniejących gniazd segregacyjnych bądź ilości pojemników w gniazdach, okresowo wedle potrzeb po zgłoszeniu przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorcy odbierającego odpady i akceptacji Gminy Racibórz.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 10. Traci moc Uchwała nr XXII/317/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 31 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z późn. zm.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r. ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Miasta ma obowiązek ustalić szczegółowy sposób i zakres świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami i komunalnymi.

Zapisy niniejszej uchwały zapewnią mieszkańcom kompleksową usługę w zakresie gospodarowania wytworzonymi przez nich odpadami komunalnymi.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia
27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 14.08.2013 r. do 27.08.2013 r.
nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu niniejszej Uchwały.

Wobec powyższego Rada Miasta Racibórz postanawia jak w sentencji niniejszej Uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »