| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/439/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010 r.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera się bezpośrednio z terenu nieruchomości:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

2) następujące rodzaje odpadów komunalnych selektywnie zebranych:

a) papier i tektura,

b) szkło,

c) tworzywa sztuczne,

d) opakowania wielomateriałowe,

e) metale,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji,

g) odpady zielone,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) odpady wielkogabarytowe,

j) żużle i popioły.

2. Odpady wymienione w pkt. 2 lit c - e należy gromadzić razem w jednym worku lub pojemniku.

3. Od właścicieli nieruchomości odbiera się każdą ilość odpadów wymienionych w pkt 1 i 2, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

a) dla zabudowy jednorodzinnej – dwa razy w miesiącu,

b) dla zabudowy wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu,

c) dla obiektów użyteczności publicznej – dwa razy w miesiącu,

d) dla ogródków działkowych – dwa razy w miesiącu.

2) segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 2 lit a-f:

a) w zabudowie jednorodzinnej – raz w miesiącu,

b) w zabudowie wielorodzinnej – raz w tygodniu,

c) dla obiektów użyteczności publicznej – raz w miesiącu,

d) dla ogródków działkowych – raz w miesiącu.

3) odpadów zielonych – dwa razy w miesiącu od kwietnia do listopada.

4) zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego – raz na kwartał.

5) odpadów wielkogabarytowych:

a) w zabudowie jednorodzinnej – raz na kwartał,

b) w zabudowie wielorodzinnej – raz w tygodniu,

6) żużli i popiołów:

a) dwa razy w miesiącu od października do kwietnia,

b) raz w miesiącu we wrześniu i maju.

§ 4. 1. Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbiera się nieodpłatnie następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier i tektura,

2) szkło,

3) tworzywa sztuczne,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) metale,

6) komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych z drobnych remontów niewymagających pozwolenia na budowę jednorazowo w ilości 500 kg rocznie na gospodarstwo domowe,

7) odpady niebezpieczne, a w szczególności przeterminowane leki i termometry rtęciowe, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, rozpuszczalniki,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) tekstylia,

12) zużyte opony,

13) żużle i popioły.

3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1 – 5, 9, 10, 13 w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.

4. Punkt, o którym mowa w ust. 1 zlokalizowany jest przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

5. Ustala się następujące godziny otwarcia punktu, o którym mowa w ust. 1:

1) od poniedziałku do piątku: 9:00 - 17:00,

2) sobota: 9:00 - 13:00.

§ 5. Odpady zielone można bezpłatnie przekazać na terenie kompostowni odpadów w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125.

§ 6. Komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych z drobnych remontów niewymagających pozwolenia na budowę jednorazowo w ilości 500 kg rocznie na gospodarstwo domowe można bezpłatnie przekazać na terenie Miejskich Składowisk Odpadów w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125.

§ 7. 1. Przeterminowane leki i termometry rtęciowe można oddawać bezpłatnie w punktach zbiórki zlokalizowanych w aptekach.

2. Informacja o lokalizacji aptek, o których mowa w ust. 1 udostępniona będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Racibórz.

§ 8. 1. Wraz z wprowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina przejmuje wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych i pojemniki na odpady zielone w zabudowie jednorodzinnej oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (z wyłączeniem żużli i popiołów) w zabudowie wielorodzinnej jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Gmina Racibórz zapewnia właścicielom worki, o których mowa w ust. 1:

1) w ilości każdorazowo równej oddanym przez właściciela workom wypełnionym odpadami zbieranymi selektywnie, za pośrednictwem przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne w Gminie Racibórz i w dniu ich odbioru,

2) w przypadku nowo utworzonych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne w ilości:

a) dwa worki żółte,

b) jeden worek zielony,

c) jeden worek niebieski

za pośrednictwem przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

3. W przypadku rozerwania worka lub wypełnienia posiadanych worków odpadami zebranymi selektywnie przed dniem odbioru odpadów właściciel zobowiązany jest zgłosić zapotrzebowanie na dodatkowe worki u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

4. Gmina Racibórz wyposaża nieruchomości w pojemniki, o których mowa w ust. 1 w następujący sposób:

1) pojemniki na odpady zielone - w miarę zapotrzebowania po uprzednim zgłoszeniu u przedsiębiorcy odbierającego odpady w ilości jeden pojemnik na nieruchomość,

2) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - poprzez zwiększanie ilości istniejących gniazd segregacyjnych bądź ilości pojemników w gniazdach, okresowo wedle potrzeb po zgłoszeniu przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorcy odbierającego odpady i akceptacji Gminy Racibórz.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 10. Traci moc Uchwała nr XXII/317/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 31 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z późn. zm.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r. ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Miasta ma obowiązek ustalić szczegółowy sposób i zakres świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami i komunalnymi.

Zapisy niniejszej uchwały zapewnią mieszkańcom kompleksową usługę w zakresie gospodarowania wytworzonymi przez nich odpadami komunalnymi.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia
27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 14.08.2013 r. do 27.08.2013 r.
nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu niniejszej Uchwały.

Wobec powyższego Rada Miasta Racibórz postanawia jak w sentencji niniejszej Uchwały.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »