| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/441/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/477/2005 Rady Miasta Racibórz, z dnia 25 maja 2005r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek nauki oraz dla przedszkoli niepublicznych z późn. zm

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz, z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz.3940 z dnia 3 grudnia 2010 r.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXXII/477/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2005r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek nauki oraz dla przedszkoli niepublicznych z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

Organom i osobom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja na każdego ucznia objętego tą formą wychowania, w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez gminę Racibórz, w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Racibórz.

6. W przypadku uczniów będących mieszkańcami Raciborza, uczęszczających do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy, miasto pokrywa koszty udzielonej dotacji na każdego takiego wychowanka, do wysokości 40% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę do ustalenia dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego, w przeliczeniu na jednego ucznia.

2) W § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

Dotacji udziela się na wniosek, złożony przez osobę fizyczną lub organ prowadzący niepubliczną szkołę, przedszkole, inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego. Termin złożenia wniosku upływa 30 września, roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:

Na podstawie wniosku gmina przekazuje miesięczną dotację przewidzianą na kształcenie uczniów szkół i przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Dotacja nie może przekraczać kwoty przypadającej na uczniów wymienionych w obowiązkowej sprawozdawczości placówki oświatowej oraz w miesięcznej informacji o liczbie faktycznych wychowanków. Wzór formularza informacji o liczbie uczniów stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

c) ust.5 otrzymuje brzmienie:

Zwrotu kosztów dotacji na uczniów, będących mieszkańcami Raciborza, o których mowa w § 1 w ust. 4 i 6, Miasto Racibórz dokonuje na wniosek jednostki samorządu terytorialnego dotującej niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, do której uczęszcza wychowanek będący mieszkańcem Raciborza.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, za wyjątkiem §1 ust.5 i §2 ust.1 i 3, które wchodzą w życie, z dniem 1 czerwca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Uzasadnienie

Nowelizacja dostosowuje przepisy gminne do aktualnego stanu prawnego podmiotów realizujących zadania oświatowe w formach niepublicznych. Zmianę wprowadza się w związku z uruchomieniem pierwszego w mieście punktu przedszkolnego od 1 czerwca 2013r., dopełniając formalności związanych z udzielaniem dotacji podmiotowi prowadzącemu inną formy wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 14 do 27 sierpnia 2013r. nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Dybka

Aplikant adwokacki, specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »