| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.443.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 6 września 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXVI/186/2013 Rady Gminy Pawonków z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pawonków

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXVI/186/2013 Rady Gminy Pawonków z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pawonków w częściach określonych w:

- § 5 ust. 1 pkt 1 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pawonków, stanowiącego załącznik nr 1 do przedmiotowej uchwały (dalej jako "regulamin") w zakresie wyrazów "udziału w wycieczkach i obozach", jako sprzecznej z art. 90d ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), dalej jako "ustawa",

- § 12 ust. 5 regulaminu, jako sprzecznej z art. 90e ust. 3 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 7 Konstytucji RP.

U z a s a d n i e n i e

Na sesji w dniu 29 lipca 2013r. Rada Gminy Pawonków podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pawonków.

Podstawę do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 90 f ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z nim, rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty;

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Powyżej wskazane formy pomocy materialnej mogą być udzielane na zasadach określonych w art. 90d i 90e ustawy. To w tych przepisach znajduje się katalog form, w jakich może być udzielone stypendium i zasiłek szkolny. Według art. 90d ust. 1 i ust. 2 ustawy, stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 12. Formy stypendium szkolnego również są określone w ustawie o systemie oświaty. Według przepisu art. 90d ust. 2, stypendium może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

W ramach wyjątku od powyższej zasady, stypendium szkolne może być udzielone również w formie świadczenia pieniężnego, na zasadach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy.

Organ nadzoru zauważa, że udzielenie stypendium socjalnego dla uczniów jest możliwe jedynie w formie, o której mowa w art. 90d ust. 2 i pomoc ta może stanowić pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. Oznacza to, że gmina nie ma prawnej możliwości wydatkowania środków publicznych na pokrycie innych kosztów niż te, które zostały wymienione w tym przepisie ustawy.

Tymczasem Rada Gminy Pawonków w treści § 5 ust. 1 pkt 1 regulaminu wskazała, iż stypendium szkolne może być udzielane uczniom również w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych poza szkołą, w szczególności udziału w wycieczkach i obozach. Zdaniem organu nadzoru możliwość pokrycia kosztów udziału w wycieczkach i obozach nie mieści się w delegacji do podjęcia przedmiotowej uchwały, toteż należy stwierdzić nieważność uchwały w tej części.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że ustawodawca kształtując upoważnienie organu stanowiącego do wydania przedmiotowej uchwały, precyzyjnie wskazał, które kwestie pozostawił regulacji jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku aktów prawa miejscowego przekroczenie delegacji ustawowej stanowi istotne naruszenie prawa. Rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu udzielonego przez ustawę upoważnienia w zakresie tworzenia przepisów wykonawczych, a w tych działaniach nie może tego upoważniania zawężać i przekraczać. Wydając akty będące źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP) rada musi respektować zakres delegacji zawartej w aktach prawnych wyższego rzędu, powstrzymując się od wypełniania ich treści postanowieniami ustawy (por. wyrok NSA z dnia 28 lutego 2003r., sygn. akt I SA/Lu 882/02, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Podnieść również należy, że formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, ustawodawca przekazał upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nie objętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym. Zatem z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtarzaniu bądź modyfikacji wiążących go norm o charakterze powszechnie obowiązującym.

Tymczasem Rada Gminy w Pawonkowie, przepisem § 12 ust. 5 Regulaminu powtórzyła brzmienie przepisu art. 90e ust. 3 ustawy o systemie oświaty. To z kolei stoi w spreczności z zasadą legalizmu, określoną w art. 7 Konstytucji RP.

Mając powyższe na uwadze, uchwałę Nr XXVI/186/2013 Rady Gminy Pawonków z dnia 29 lipca 2013r., ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności we wskazanych częściach uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

1) Rada Gminy Pawonków

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »