| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 4 września 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie

Na podstawie art.16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn.zm.)

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej postanawia ogłosić:


w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr LVII/1006/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz.4546 z dnia17.12.2010r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

- Uchwałą Nr VII/97/11 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1006/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie : określenia warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz.2672 z dnia 04.07.2011r.).

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 4 września 2013 r.

Uchwała Nr LVII/1006/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie : określenia warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.[1]) /, art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie /Dz.U. z 2010r. Nr 127, poz.857/, na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. 1. Ustanowić nagrody pieniężne i wyróżnienia Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w dziedzinie sportu dla zawodników i trenerów reprezentujących dąbrowskie kluby i stowarzyszenia sportowe za znaczące wyniki uzyskane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.

2. Nagrody pieniężne i wyróżnienia stanowią wyraz uznania władz samorządu miasta Dąbrowa Górnicza dla zawodników i trenerów za ich wkład we współtworzeniu i podnoszeniu poziomu sportu w mieście oraz jego popularyzacji wśród mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

§ 2. Warunki i tryb przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki uzyskane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIX/483/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/1006/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 października 2010 r.

Regulamin określający szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.

§ 1. 1. Nagrody pieniężne i wyróżnienia przyznaje Prezydent Miasta.

2. Nagrody pieniężne i wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia sportowe uzyskane w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych.

§ 2. 1. Nagrody pieniężne i wyróżnienia za znaczące wyniki sportowe uzyskane przez zawodników i trenerów dąbrowskich klubów sportowych przyznawane są dwukrotnie w ciągu roku tj. za okres I – go i II – go półrocza danego roku.

2. Nagroda pieniężna lub wyróżnienie może być przyznane zawodnikom, trenerom, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe w :

- Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy za zdobycie miejsca od I do V, Pucharze Świata lub Europy za zdobycie miejsca od I do V , lidze światowej lub europejskiej za zdobycie miejsca od I do V - organizowanych przez uprawnione światowe lub europejskie federacje, związki sportowe,

- ogólnopolskich rozgrywkach ligowych na poziomie ekstraklasy i I ligi, za zdobycie miejsca od I do V, Mistrzostwach Polski lub Pucharze Polski, za zdobycie miejsca od I do III w kategoriach wiekowych senior i junior– organizowanych przez uprawnione polskie związki sportowe.

3. W przypadku osiągnięcia przez zawodników, trenerów znaczących wyników sportowych w skali międzynarodowej lub krajowej Prezydent Miasta może przyznać zawodnikom i trenerom nagrody pieniężne w dowolnym terminie z pominięciem okresu zakończenia I – go lub II – go półrocza danego roku.

4. Prezydent Miasta może przyznać nagrodę pieniężną lub wyróżnienie zawodnikowi, trenerowi – mieszkańcowi Dąbrowy Górniczej, za osiągnięty znaczący wynik sportowy na poziomie, o którym mowa w ust. 2, który reprezentuje barwy klubu sportowego mającego swoją siedzibę poza terenem gminy.

5. Zawodnicy, trenerzy mogą otrzymać w danym roku kalendarzowym tylko jedną nagrodę pieniężną.

6. W przypadku, gdy zawodnik niepełnoletni otrzyma nagrodę pieniężną i nie posiada osobistego konta bankowego, nagroda może być przekazana na konto jego rodziców lub opiekunów prawnych.

7. Dopuszcza się zróżnicowanie wysokości nagród pieniężnych przyznanych dla poszczególnych zawodników w zespole, zgodnie z ich zaangażowaniem i wkładem pracy wniesionym w osiągnięty wynik sportowy.

§ 3. Wyróżnieniami dla zawodników, trenerów są: dyplomy, puchary, statuety oraz nagrody rzeczowe w postaci książek lub sprzętu sportowego.

§ 4. Nagrody pieniężne są dwustopniowe:

- nagrody pierwszego stopnia mogą być przyznawane za znaczące wyniki sportowe uzyskane przez zawodników, trenerów we współzawodnictwie międzynarodowym,

- nagrody drugiego stopnia mogą być przyznawane za znaczące wyniki sportowe uzyskane przez zawodników, trenerów we współzawodnictwie krajowym.

§ 5. Nagrody pieniężne mogą być przyznawane w wysokości:

1. nagrody I - go stopnia – do wysokości 400 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw w przypadku nagrody indywidualnej oraz do wysokości 400 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw indywidualnie dla każdego zawodnika w przypadku nagrody zespołowej,

2. nagrody II – go stopnia – do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw w przypadku nagrody indywidualnej oraz do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw indywidualnie dla każdego zawodnika w przypadku nagrody zespołowej.

3. Za przeciętne wynagrodzenie miesięczne uważa się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązujące w kwartale poprzedzającym przyznanie nagrody pieniężnej.

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą składać kluby sportowe, organizacje społeczne i instytucje, a także osoby fizyczne.

2. Wniosek o nagrodę, wyróżnienie składa się na druku formularza , który określi zarządzeniem Prezydent Miasta.[2])

§ 7. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21, w terminach:

- do 30 czerwca każdego roku za osiągnięcia sportowe uzyskane w I półroczu danego roku

- do 31 grudnia każdego roku za osiągnięcia sportowe uzyskane w II półroczu danego roku

§ 8. 1. W celu rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień oraz określenia wysokości nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów, Prezydent Miasta w drodze zarządzenia powołuje na dany rok Komisję, w którym określi jej skład osobowy.

2. Wybór kandydatów do przyznania nagród i wyróżnień odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji. W przypadku równej ilości głosów o wyborze kandydata do przyznania wyróżnienia lub nagrody pieniężnej decyduje głos Przewodniczącego.

3. Z posiedzenia Komisji i jej przebiegu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji.

4. Ostateczną decyzję o przydzieleniu zawodnikowi, trenerowi wyróżnienia lub nagrody pieniężnej podejmuje Prezydent Miasta, po zapoznaniu się z przedłożonym przez Komisję protokołem.

5. Od decyzji Prezydenta Miasta nie przysługuje odwołanie.

§ 9. 1. Środki finansowe na nagrody i wyróżnienia planowane są corocznie w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej.

2. Dysponentem środków, o których mowa w ust.1 jest Wydział właściwy ds. Sportu.

§ 10. Nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia i wyniki sportowe uzyskane przez zawodników i trenerów wręczane będą na sesji Rady Miejskiej lub w trakcie znaczącej imprezy sportowej organizowanej na terenie Dąbrowy Górniczej.

§ 11. Informację o przyznaniu nagrody pieniężnej lub wyróżnienia dla zawodnika, zespołu, trenera podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 12. (uchylony)[3])


[1]) Tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz.U. z 2013r. poz. 594.

[2]) Zmieniony przez § 1 Uchwały VII/97/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1006/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie :  określenia warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.(Dziennik  Urzędowy Województwa Śląskiego poz.2672 z dnia 04.07.2011r.), który wszedł w życie w dniu 18.07.2011r.

[3]) Uchylony przez § 2 Uchwały VII/97/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1006/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie :  określenia warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.(Dziennik  Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 2672 z dnia 04.07.2011r.), który wszedł w życie w dniu 18.07.2011r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »