| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Racibórz; Zarządu Powiatu Raciborskiego

z dnia 29 sierpnia 2013r.

do porozumienia Nr 432/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie kształcenia uczniów Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu

pomiędzy

Powiatem Raciborskim, z siedzibą w Raciborzu, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego, w imieniu którego działają:

Starosta – Adam Hajduk

Wicestarosta – Andrzej Chroboczek

zwanym dalejPowiatem

a

Miastem Racibórz, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Racibórz – Mirosława Lenka,

zwanym dalejMiastem.

Strony porozumienia ustalają zgodnie następujące zmiany do porozumienia:

§ 1. Zmianie ulega treść § 3 porozumienia i otrzymuje następujące brzmienie:

1. Miasto zobowiązuje się przekazać dotację dla Powiatu za kształcenie uczniów Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu, a Powiat zobowiązuje się dotację rozliczyć.

2. Wysokość dotacji zostanie ustalona w okresie od stycznia do sierpnia oraz od września do grudnia każdego roku, na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych na kształcenie przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu:

1) wynagrodzenie osobowe pracowników, zgodnie z ilością godzin dydaktycznych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu,

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, proporcjonalnie do wynagrodzeń osobowych,

3) składki na ubezpieczenia społeczne, proporcjonalnie do wynagrodzeń,

4) składki na Fundusz Pracy, proporcjonalnie do wynagrodzeń,

5) zakup materiałów i wyposażenia, w wysokości uzgodnionej przez przedstawicieli Stron tj. Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu i Dyrektora Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu.

3. Koszty, o których mowa w ust. 2 będą odpowiadać rzeczywistym wydatkom Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, poniesionym na przeprowadzenie zajęć według ustalonej liczby godzin przewidzianych dla uczniów Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu.

4. Dotacja będzie przekazywana przelewem na konto Powiatu: Getin Noble 10 1560 1140 2227 7506 3000 0002 w terminie do 10 każdego miesiąca w wysokości 1/12 planowanej dotacji. Do dnia 20 września każdego roku nastąpi rozliczenie dotacji na podstawie rzeczywistych wydatków, poniesionych w okresie od stycznia do sierpnia danego roku. Do dnia 31 grudnia Powiat przedstawi rozliczenie dotacji na podstawie rzeczywistych wydatków poniesionych w okresie od września do grudnia danego roku.

5. W przypadku udzielenia dotacji przez Miasto w wyższej wysokości aniżeli wydatki poniesione przez Centrum Kształcenia Ustawicznego, w okresie od stycznia do sierpnia danego roku, transza w miesiącu październiku zostanie pomniejszona o różnicę wynikającą z rozliczenia dotacji. W przypadku udzielenia przez Miasto dotacji w niższej wysokości aniżeli wydatki poniesione przez Centrum Kształcenia Ustawicznego, w okresie od stycznia do sierpnia danego roku, transza w miesiącu październiku zostanie zwiększona o brakującą kwotę.

6. W przypadku udzielenia dotacji przez Miasto w wyższej wysokości aniżeli wydatki poniesione przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w okresie od września do grudnia  danego roku, zwrot niewykorzystanej dotacji na konto Miasta nastąpi do 15 stycznia następnego roku. W przypadku udzielenia dotacji w niższej wysokości aniżeli wydatki poniesione  na kształcenie uczniów Gimnazjum nr 5 przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu w okresie od września do grudnia danego roku, Miasto przekaże brakującą kwotę na konto Powiatu do 31 grudnia danego roku.

7. W przypadku, gdy dotacja, o której mowa w ust. 4-6 nie zostanie przekazana w terminie, Powiat naliczy odsetki zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

§ 5. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron

i 1 dla celów publikacji.

Za Powiat:Starosta


Adam Hajduk


Wicestarosta


Andrzej Chroboczek

Za Miasto:Prezydent Miasta


Mirosław Lenk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alan Pajek

wiceprezes Ediko - firmy specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań oraz usług pozwalających usprawnić procesy związane z powstawaniem oraz zarządzaniem dokumentami i informacją w firmie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »