| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIX.166.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu

§ 1. Na podstawie § 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172, późn. zm.) ogłasza się w załączniku do mniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XIX.166.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu, z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą Nr XXIV.204.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu.

§ 2. Obwieszczenie i załącznik do tego obwieszczenia podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 24 września 2013 r.

Uchwała Nr XIX.166.2012

Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm. ) – na wniosek Burmistrza Strumienia– Rada Miejska w Strumieniu

u c h w a l a:

§ 1. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/187/2004 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XIX.166.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 24 września 2013 r.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu, zwany dalej MOPS jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działająca jako jednostka budżetowa Gminy Strumień, utworzoną w celu realizacji zadań Gminy Strumień w zakresie zadań własnych i zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej oraz innych zadań przewidzianych innymi przepisami do realizacji przez jednostki pomocy społecznej.

2. Siedziba MOPS mieści się w Strumieniu w części budynku przy ul. 1 Maja 18.

3. MOPS obejmuje swoim zasięgiem działania teren Gminy Strumień.

4. Nadzór nad działalnością MOPS sprawuje Burmistrz Strumienia.

§ 2. 1. MOPS działa na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.);

7) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887);

8) z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.Nr 45,poz. 235 z późn.zm.)

9) innych ustaw określających zadania w zakresie pomocy społecznej;

10) niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Zadania i cele

§ 3. Celem działalności MOPS jest w szczególności:

1) współtworzenie lokalnej polityki społecznej w Gminie;

2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

3) doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;

4) zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, których osoby i rodziny nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

§ 4. MOPS realizuje:

1) zadania w zakresie pomocy społecznej:

a) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

- przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenie losowego,

- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowanie bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującą matką, ojcem lub rodzeństwem,

- praca socjalna,

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

- dożywianie dzieci,

- sprawienie pogrzebu, w tym bezdomnym,

- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

- pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

- opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,

b) zadania własne gminy:

- przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych,

- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

- prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

- reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- współpraca z powiatowym urzędem pracy,

c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane przez gminę:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

- realizacja wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2) zadania z zakresu świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone gminie:

- prowadzenie postępowania w sprawach,

- wydawanie i realizacja decyzji;

3) zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;

4) zadania z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

5) zadania z zakresu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej innym osobom niż ubezpieczeni jako zadanie zlecone:

- prowadzenie postępowania w sprawach,

- wydawania decyzji;

6) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- koordynacja w opracowaniu i realizacji gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie,

- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,

- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,

- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych,

- odbieranie z rodziny dziecka, którego życie lub zdrowie jest zagrożone i umieszczanie go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej;

7) zadania zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej:

- opracowanie i realizacja gminnego programu wspierania rodzin poprzez:

- diagnozę środowisk rodzinnych,

- wzmacnianie systemu norm i wartości gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowawczego,

- zapobieganie dysfunkcyjności rodziny,

- objęcie rodzin dysfunkcyjnych pomocą i profilaktyką.

8) zadania z zakresu realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3:

- prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych, w tym dokonywanie wpisów, zmian oraz wykreśleń z rejestru,

- dokonywanie wizytacji lokali żłobków i klubów dziecięcych w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi,

- pobieranie opłat za wpisy do rejestru w wysokości ustalonej przez Radę Miejską,

- ubezpieczanie opiekuna dziennego od odpowiedzialności cywilnej,

- przeprowadzanie wyboru dziennego opiekuna w otwartym konkursie ofert,

- prowadzenie wykazu dziennych opiekunów,

- nadzór nad żłobkami, klubami dziennymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 5. 1. MOPS kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Strumienia.

3. Kierownik MOPS wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w MOPS.

4. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w MOPS regulują w szczególności przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

5. Kierownik MOPS odpowiada za realizację przypisanych MOPS zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych mu środków finansowo-rzeczowych.

6. Kierownik składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności MOPS oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

7. Szczegółową strukturę organizacyjną MOPS ustala Kierownik MOPS w regulaminie organizacyjnym.

Rozdział 4.
Mienie MOPS

§ 6. 1. MOPS gospodaruje wydzielonym majątkiem, stanowiącym część mienia komunalnego, zapewnia jego ochronę i zarządza nim zgodnie z przeznaczeniem.

2. Wartość majątku MOPS określają księgi inwentarzowe.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 7. 1. MOPS jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.

2. Środki finansowe na realizację zadań i prowadzenie MOPS zapewniają:

- Wojewoda Śląski na realizację zadań zleconych,

- Rada Miejska w Strumieniu na realizację zadań własnych.

3. MOPS posiada odrębny rachunek bankowy.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »