| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 393/XXIII/2013 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 23 września 2013r.

w sprawie zmian do budżetu powiatu lublinieckiego na 2013 r

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 235, art. 236 ust. 3 pkt 1, 3,5 6, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie powiatu lublinieckiego na 2013 r. według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dz.

Rozdz.

Treść

Dochody

Wydatki

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

-

-

206.529,00

-

60014

Drogi publiczne powiatowe

-

-

170.000,00

-

Wydatki bieżące w tym:

-

-

170.000,00

-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

170.000,00

-

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

170.000,00

-

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

-

-

36.529,00

-

Wydatki bieżące w tym:

-

-

36.529,00

-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

36.529,00

-

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

36.529,00

-

700

Gospodarka mieszkaniowa

3.639.682,00

-

-

-

Dochody majątkowe, w tym:

3.639.682,00

-

-

-

- sprzedaż mienia powiatu

3.639.682,00

-

-

-

710

Działalność usługowa

-

-

393.966,00

-

71012

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

-

-

393.966,00

-

Wydatki bieżące w tym:

-

-

393.966,00

-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

393.966,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

393.966,00

-

750

Administracja publiczna

-

-

444.899,00

177.394,00

75011

Urzędy wojewódzkie

-

-

-

177.394,00

Wydatki bieżące w tym:

-

-

-

177.394,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

177.394,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

-

177.394,00

75019

Rady powiatów

-

-

28.000,00

-

Wydatki bieżące w tym:

-

-

28.000,00

-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

2.000,00

-

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

2.000,00

-

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

-

26.000,00

-

75020

Starostwa powiatowe

-

-

416.899,00

-

Wydatki bieżące w tym:

-

-

419.899,00

-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

419.899,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

83.428,00

-

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

333.471,00

-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

-

21.000,00

-

75421

Zarządzanie kryzysowe

-

-

21.000,00

-

Wydatki bieżące w tym:

-

-

21.000,00

-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

21.000,00

-

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

21.000,00

-

757

Obsługa długu publicznego

-

1.153.244,00

225.438,00

-

Dochody bieżące, w tym:

-

1.153.244,00

-

-

- poręczeń i gwarancji

-

1.153.244,00

-

-

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

-

-

175.438,00

-

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

175.438,00

-

6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

-

-

175.438,00

-

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

-

-

50.000,00

-

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

50.000,00

-

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

-

-

50.000,00

-

758

Różne rozliczenia

-

-

150.596,66

-

75818

Rezerwy ogólne i celowe, w tym:

-

-

150.596,66

-

- rezerwa ogólna

-

-

150.000,00

-

- rezerwa celowa oświatowa

-

-

596,66

-

801

Oświata i wychowanie

596,66

5.866,00

40.000,00

76.002,00

Dochody bieżące, w tym:

596,66

5.866,00

-

-

- wpływy z różnych opłat

-

70,00

-

-

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

-

5.696,00

-

-

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne

-

100,00

-

-

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

596,66

-

-

-

80102

Szkoły podstawowe specjalne

-

-

-

6.000,00

Wydatki majątkowe, w tym:

-

-

-

6.000,00

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

-

-

-

6.000,00

80120

Licea ogólnokształcące

-

-

-

30.002,00

Wydatki bieżące w tym:

-

-

-

30.002,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

30.002,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

-

24.486,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

-

5.516,00

80130

Szkoły zawodowe

-

-

40.000,00

40.000,00

Wydatki bieżące w tym:

-

-

-

40.000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

40.000,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

-

40.000,00

Wydatki majątkowe, w tym:

-

-

40.000,00

-

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

-

-

40.000,00

-

851

Ochrona zdrowia

-

-

559.000,00

-

85111

Szpitale ogólne

-

-

549.000000

-

Wydatki bieżące w tym:

-

-

549.000,00

-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

549.000,00

-

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

549.000,00

-

85195

Pozostała działalność

-

-

10.000,00

-

Wydatki bieżące w tym:

-

-

10.000,00

-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

10.000,00

-

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

10.000,00

-

852

Pomoc społeczna

-

105.000,00

33.000,00

105.000,00

Dochody bieżące, w tym:

-

105.000,00

-

-

- wpływy z usług

-

90.000,00

-

-

- spadki, zapisy i darowizny pieniężne

-

700,00

-

-

- wpływy z różnych dochodów

-

14.300,00

-

-

85202

Domy pomocy społecznej

-

-

-

105.000,00

Wydatki bieżące w tym:

-

-

-

105.000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

105.000,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

-

105.000,00

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

-

-

30.000,00

-

Wydatki bieżące w tym:

-

-

30.000,00

-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

30.000,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

30.000,00

-

85226

Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

-

-

3.000,00

-

Wydatki bieżące w tym:

-

-

3.000,00

-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

3.000,00

-

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

3.000,00

-

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-

-

30.000,00

-

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

-

-

30.000,00

-

Wydatki bieżące w tym:

-

-

30.000,00

-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

30.000,00

-

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

30.000,00

-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

6.375,00

13.000,00

36.511,00

13.000,00

Dochody bieżące, w tym:

6.375,00

-

-

-

- wpływy z różnych opłat

6.275,00

-

-

-

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

100,00

-

-

-

Dochody majątkowe, w tym:

-

13.000,00

-

-

- sprzedaż mienia powiatu

-

13.000,00

-

-

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

-

-

6.000,00

13.000,00

Wydatki bieżące w tym:

-

-

-

13.000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

13.000,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

-

13.000,00

Wydatki majątkowe, w tym:

-

-

6.000,00

-

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

-

-

6.000,00

-

85410

Internaty i bursy szkolne

-

-

30.511,00

-

Wydatki bieżące w tym:

-

-

30.511,00

-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

29.511,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

17.310,00

-

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

12.201,00

-

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

-

1.000,00

-

Razem:

3.646.653,66

1.277.110,00

2.140.939,66

371.396,00

§ 2.

Dokonać zmiany załącznika nr 3 pn. „Przychody na 2013 r.” do uchwały nr 289/XVIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012 r. (z późn. zm.) polegającej na zwiększeniu przychodów w § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 600.000 zł.

Załącznik o którym mowa powyżej otrzymuje nową treść i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Lidia Kucharczyk


Załącznik Nr 3 do                            zmieniony:

Uchwały Nr 289/XVIII/2012             Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwałą Nr306/XIX/2013       Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwałą Nr 337/XX/2013
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 8 maja 2013 r.

Uchwałą Nr 354/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Uchwałą Nr  57/XXI/2013           Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Uchwałą Nr 380/XXII/2013     Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Uchwałą Nr 393/XXIII/2013                          
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 23 września 2013 r.

PRZYCHODY NA 2013 ROK

Paragraf

Treść

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiekszenie

Plan po zmianach

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

421 218,00

421 218,00

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

4 615 461,62

600 000,00

5 215 461,62

Razem:

5 036 679,62

600 000,00

5 636 679,62

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »