| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 333/XXXVI/2013 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewo rosnące na terenie Gminy w Zespole Pałacowo - Parkowym w Szczekocinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 594) oraz art. 44 ust. 1, 2 i 3a w związku z art. 6 ust. 1 pkt.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 627 z późn. zm.)

Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnik  przyrody  wymieniony w załączniku do uchwały, zwany dalej „pomnikiem”, stanowiący okazałych rozmiarów drzewo.

2. Nazwy i położenie pomników określa załącznik do rozporządzenia.     *  Uznaje się za pomnik przyrody drzewo rosnące na terenie  Gminy Szczekociny opisane na kartach ewidencyjnych stanowiących załączniki Nr 1 do uchwały umiejscowione na mapie stanowiącej załącznik Nr 2.

§ 2. 1. Szczególnym celem ochrony pomników przyrody jest zachowanie wartości przyrodniczych, krajobrazowych, naukowych, kulturowych i historycznych poprzez ich ochronę w granicach lokalizacji.

2. Ochrona drzew w granicach lokalizacji obejmuje zasięg ochrony i systemu korzeniowego nie mniejszej niż w promieniu 15 metrów od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa.

§ 3. 1. W stosunku do pomnika przyrody w ramach czynnej ochrony, ustala się możliwość : Dokonywania zabiegów pielęgnacyjno – zabezpieczających zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami leczenia drzew w stosunku do tworów przyrody żywej.

§ 4. W stosunku do pomnika wprowadza się następujące zakazy: niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu  lub obszaru; wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; uszkadzania i zanieczyszczania gleby; dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; umieszczania tablic reklamowych.

§ 5. Nadzór nad pomnikami sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 333/XXXVI/2013
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 26 września 2013 r.

Karta Ewidencyjna Pomnika Przyrody

Ogólne

X drzewo, krzew              grupa drzew, krzewów              rząd, szpaler              aleja             

źródło              wodospad                            skałki              jar              głaz narzutowy              jaskinia

inny(podać jaki) ..................................................

Powiat zawierciański

Gmina Szczekociny                                                     Miejscowość  Szczekociny              Działka ewidencyjna nr .2516/5

Nadleśnictwo Koniecpol              Leśnictwo......................................................................

Obręb Szczekociny              Oddział (pododdział).....................................................

Właściciel/Zarządca (imię i nazwisko, adres) Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny ul. Senatorska 2 42-445 Szczekociny

Opis obiektu

(w przypadku grup drzew i alei dołączyć dane w formie załącznika)

gatunek (nazwa polska, łacińska, odmiana)    lipa drobnolistna Tilla cordata Miller

wiek      -        ok. 200 lat                pierśnica / obwód  -   330 cm

wysokość       ok. 30 m                   rozpiętość korony     ………………………………………………….

charakterystyka pokroju i zdrowotność strzały:

drzewo  okazałych rozmiarów, zdrowe, w obrębie korony wykonano zabiegi pielęgnacyjne w 2011 roku,

Dostępność pomnika (dojazd PKP, PKS,  tylko własny)

PKS,  własny

Szlaki turystyczne przebiegające w pobliżu pomnika(jakie, nazwa)

Szlak Kościuszkowski oznaczony kolorem żółtym

Oświadczenie właściciela –zarządcy

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę i nie zgłaszam zastrzeżeń do uznania wyżej opisanego obiektu za pomnik przyrody i objęcia go ochroną prawną na mocy art. 40, art. 44 oraz art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. ochronie przyrody(Dz. U. Nr 92,  poz. 880.),nie będę występował z roszczeniami z tytułu ewentualnego ograniczenia prawa do korzystania z własności. Ponadto oświadczam, iż zostałem zapoznany z obowiązującymi zakazami dla tej formy ochrony i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Szczekociny dnia 31.07.2013 r.

podpis............................


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 333/XXXVI/2013
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 26 września 2013 r.

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »