| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 333/XXXVI/2013 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewo rosnące na terenie Gminy w Zespole Pałacowo - Parkowym w Szczekocinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 594) oraz art. 44 ust. 1, 2 i 3a w związku z art. 6 ust. 1 pkt.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 627 z późn. zm.)

Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnik  przyrody  wymieniony w załączniku do uchwały, zwany dalej „pomnikiem”, stanowiący okazałych rozmiarów drzewo.

2. Nazwy i położenie pomników określa załącznik do rozporządzenia.     *  Uznaje się za pomnik przyrody drzewo rosnące na terenie  Gminy Szczekociny opisane na kartach ewidencyjnych stanowiących załączniki Nr 1 do uchwały umiejscowione na mapie stanowiącej załącznik Nr 2.

§ 2. 1. Szczególnym celem ochrony pomników przyrody jest zachowanie wartości przyrodniczych, krajobrazowych, naukowych, kulturowych i historycznych poprzez ich ochronę w granicach lokalizacji.

2. Ochrona drzew w granicach lokalizacji obejmuje zasięg ochrony i systemu korzeniowego nie mniejszej niż w promieniu 15 metrów od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa.

§ 3. 1. W stosunku do pomnika przyrody w ramach czynnej ochrony, ustala się możliwość : Dokonywania zabiegów pielęgnacyjno – zabezpieczających zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami leczenia drzew w stosunku do tworów przyrody żywej.

§ 4. W stosunku do pomnika wprowadza się następujące zakazy: niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu  lub obszaru; wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; uszkadzania i zanieczyszczania gleby; dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; umieszczania tablic reklamowych.

§ 5. Nadzór nad pomnikami sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 333/XXXVI/2013
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 26 września 2013 r.

Karta Ewidencyjna Pomnika Przyrody

Ogólne

X drzewo, krzew              grupa drzew, krzewów              rząd, szpaler              aleja             

źródło              wodospad                            skałki              jar              głaz narzutowy              jaskinia

inny(podać jaki) ..................................................

Powiat zawierciański

Gmina Szczekociny                                                     Miejscowość  Szczekociny              Działka ewidencyjna nr .2516/5

Nadleśnictwo Koniecpol              Leśnictwo......................................................................

Obręb Szczekociny              Oddział (pododdział).....................................................

Właściciel/Zarządca (imię i nazwisko, adres) Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny ul. Senatorska 2 42-445 Szczekociny

Opis obiektu

(w przypadku grup drzew i alei dołączyć dane w formie załącznika)

gatunek (nazwa polska, łacińska, odmiana)    lipa drobnolistna Tilla cordata Miller

wiek      -        ok. 200 lat                pierśnica / obwód  -   330 cm

wysokość       ok. 30 m                   rozpiętość korony     ………………………………………………….

charakterystyka pokroju i zdrowotność strzały:

drzewo  okazałych rozmiarów, zdrowe, w obrębie korony wykonano zabiegi pielęgnacyjne w 2011 roku,

Dostępność pomnika (dojazd PKP, PKS,  tylko własny)

PKS,  własny

Szlaki turystyczne przebiegające w pobliżu pomnika(jakie, nazwa)

Szlak Kościuszkowski oznaczony kolorem żółtym

Oświadczenie właściciela –zarządcy

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę i nie zgłaszam zastrzeżeń do uznania wyżej opisanego obiektu za pomnik przyrody i objęcia go ochroną prawną na mocy art. 40, art. 44 oraz art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. ochronie przyrody(Dz. U. Nr 92,  poz. 880.),nie będę występował z roszczeniami z tytułu ewentualnego ograniczenia prawa do korzystania z własności. Ponadto oświadczam, iż zostałem zapoznany z obowiązującymi zakazami dla tej formy ochrony i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Szczekociny dnia 31.07.2013 r.

podpis............................


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 333/XXXVI/2013
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 26 września 2013 r.

infoRgrafika

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »