| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr GK.272.32.2013 Burmistrza Miasta Sławkowa; Zarządu Powiatu Będzińskiego

z dnia 20 września 2013r.

w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatowa 4809 S ul. Kolejowa

W dniu 20 września 2013 r. w Będzinie pomiędzy Zarządem Powiatu Będzińskiego jako zarządcą dróg powiatowych, reprezentowanym przez:

Krzysztofa Malczewskiego – Starostę Będzińskiego

Sebastiana Szaleńca – Członka Zarządu

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Urszuli Ruska

zwanym dalej „Przekazującym”

a Gminą Sławków – reprezentowaną przez:

Bronisława Goraja – Burmistrza Miasta Sławkowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pawła Kuca

zwaną dalej „Przejmującym”

zostało zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Działając w oparciu o:

a) art.19 ust.4,w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 260);

b) Uchwałę Nr XXXIX/388/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 19 września 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem Powiatu Będzińskiego porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Sławków zadania zarządzania publiczną drogą powiatową 4809 S ul. Kolejowa w Sławkowie na czas realizacji projektu dofinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój wraz z okresem gwarancji;

c) Uchwałę Nr XXVIII/423/2013 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 29.08.2013r w sprawie powierzenia Miastu Sławków zarządzania drogą powiatową;

Przekazujący przekazuje zarządzanie drogą powiatową 4809S ulica Kolejowa w Sławkowie, a Przejmujący podejmuje się zarządzanie to prowadzić na zasadach zawartych w niniejszym Porozumieniu.

2. Zadania przejmującego obejmują:

2.1 Zadanie inwestycyjne:

a) przygotowanie, opracowanie i złożenie wniosku do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój o dofinansowanie,

b) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania,

c) pełnienie funkcji inwestora przy realizacji zadania,

d) rozliczenie zadania, przedłożenie sprawozdań do NPPDL i Starostwa Powiatowego.

2.2 Zadania związane z utrzymaniem i bieżącą ochroną, a w szczególności:

a) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

b) wykonanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

c) bieżące utrzymanie i uzupełnianie oznakowania poziomego i pionowego,

d) utrzymanie zieleni przydrożnej w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

e) utrzymanie zimowe tj. odśnieżanie, likwidacja gołoledzi na drogach i chodnikach,

f) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

g) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

2.3 Zadania związane z administrowaniem, a w szczególności:

a) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

b) koordynacja wszelkich robót w pasie drogowym,

c) bieżące przeglądy stanu dróg, obiektów, urządzeń i oznakowań,

d) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

e) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.

§ 2. 1. Zobowiązuje się Przejmującego do wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

2. Kopie w/w zezwoleń należy przekazywać do PZD w terminie 7 dni od ich wystawienia.

3. Opłaty pobierane z tytułu zarządzania drogami powiatowymi, a w szczególności opłaty za czynności wymienione w § 1 pkt 2.3 lit.d. Przejmujący przekazuje na konto Powiatowego Zarządu Dróg:58 1560 1010 0000 9010 0005 8935.

4. Przejmujący będzie dokonywał uzgodnień lokalizacyjnych wraz z wydawaniem zezwoleń na zjazdy i koordynował je z Przekazującym.

§ 3. 1. Przekazujący przekaże Przejmującemu środki finansowe w postaci dotacji celowej na zadania z § 1 pkt. 2.2 w wysokości 4.500,00 zł rocznie – tj. 375,00 zł miesięcznie.

2. Wysokość rocznej kwoty przekazywanej Przejmującemu w latach 2014-2018 waloryzowana będzie według prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

3. Środki, o których mowa w pkt. 1 przelewane będą kwartalnie do 15 dnia każdego miesiąca po upływie danego kwartału na konto Przejmującego:47191010482106232961900001.

4. Przejmujący zobowiązany będzie przedstawić Przekazującemu na koniec każdego roku kalendarzowego sprawozdania rzeczowe z wykonania robót na przejętym odcinku drogi powiatowej oraz protokoły odbioru wykonanych prac.

5. Wykorzystanie większej ilości środków na przekazane zadania nie wpłynie na wysokość przekazywanych środków na rzecz Przejmującego. Jest on jednak uprawniony, a w wypadkach gdy jest to konieczne zobowiązany, do czynienia nakładów na zadania z § 1 pkt. 2.2 i 2.3 angażując w to własne zasoby finansowe. W uzasadnionych przypadkach Przejmujący będzie występował do Przekazującego o refundację kosztów poniesionych ponad ustalony limit.

6. Przejmujący zobowiązany jest do wydatkowania przekazanych kwot na realizację zadań określonych w § 1 w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907).

7. Przejmujący zobowiązuje się ponadto przesyłać do PZD w terminie 1 miesiąca od podpisania kopie wszelkich umów zawieranych przez niego, a dotyczących przejętej przez niego drogi powiatowej.

8. Przejmujący zobowiązuje się do uzgadniania z Powiatowym Zarządem Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku wszelkich robót i zmian dokonywanych na przejętym odcinku dróg powiatowych.

§ 4. Niniejsze porozumienie wiąże strony na okres od dnia 30 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 5. 1. Nadzór nad realizacją niniejszego Porozumienia pełni z ramienia Przekazującego – Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku.

2. Nadzór nad realizacją niniejszego Porozumienia pełni z ramienia Przejmującego – Gminy Sławków – Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Sławków.

3. Przejmujący zobowiązany jest do zapewnienia inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi dla realizowanych przez siebie zadań zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

§ 6. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 7. Porozumienie ulega rozwiązaniu w przypadku nie pozyskania środków zNarodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

§ 8. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 9. W sprawach nie unormowanych niniejszym porozumieniem strony obowiązują przepisy ustawy o Prawie zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 10. Odpowiedzialność cywilno-prawną za szkody poniesione przez użytkowników dróg ponosi Przekazujący.

§ 11. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Przekazującego.

§ 12. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Przejmującego, jeden dla Przekazującego, jeden dla Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku oraz jeden egzemplarz do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta Będziński


Krzysztof Malczewski


Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego


Sebastian Szaleniec

Burmistrz Miasta Sławkowa


Bronisław Goraj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »