| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 220/XXX/13 Rady Gminy Świerklany

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świerklany na zadania związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008r. poz. 150 ze zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Świerklany Nr W.0050.174.2013 z dnia 16 października 2013r.

Rada Gminy Świerklany
uchwala:

§ 1. 1. Ustalić zasady udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

2. Ustalić,  iż dotacji udziela się dla podmiotów będących osobami fizycznymi, które dysponują prawem własności nieruchomości, w miejscu realizacji finansowanych lub dofinansowanych inwestycji położonych na terenie Gminy Świerklany w zakresie:

1) instalacji w budynkach mieszkalnych lub mieszkalno – usługowych w których powierzchnia zajęta pod działalność gospodarczą nie przekracza 30% powierzchni użytkowej budynku:

a) kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących paliwo gazowe lub olejowe,

b) kotłów centralnego ogrzewania, wykorzystujących paliwo węglowe lub paliwo pochodzenia drzewnego, z jednym stałym paleniskiem, do którego podawanie paliwa odbywa się podajnikiem automatycznym typu ślimakowego,

c) pomp ciepła w systemie centralnego ogrzewania,

d) systemów ogrzewania wody użytkowej wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych w tym systemów solarnych, powietrznych pomp ciepła itp.

2) instalacji przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków z wymuszonym systemem napowietrzania ścieków w komorze oczyszczania zasadniczego, dla oczyszczania ścieków bytowych z budynków mieszkalnych lub mieszkalno – usługowych, w których powierzchnia zajęta pod działalność gospodarczą nie przekracza 30% powierzchni użytkowej budynku, budowanych na terenach gminy gdzie nie planuje się budowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej;

3) usuwania z obiektów budowlanych materiałów (odpadów) zawierających azbest.

§ 2. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji

1. Dotacji celowej na zadania związane z ochroną środowiska udziela się na pisemny wniosek podmiotów wskazanych w § 1 pkt 2.

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy Świerklany przed rozpoczęciem planowanej inwestycji.

3. Wniosek podmiotu ubiegającego się o dotację powinien zawierać w szczególności:

1) opis zadania przewidzianego do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania,

3) kalkulację kosztów realizacji zadania,

4) kwotę wnioskowanej dotacji,

5) deklarowaną wielkość udziału własnego.

4. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Referat Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Świerklany.

5. Wnioski nie spełniające wymagań formalnych podlegają odrzuceniu.

6. Wnioski spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określone w § 3 niniejszej Uchwały.

7. Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje Wójt Gminy Świerklany.

8. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Świerklany a podmiotem wskazanym w § 1 pkt. 2 niniejszej Uchwały. Umowa określa w szczególności:

1) zakres rzeczowy zadania,

2) termin i miejsce realizacji zadania,

3) określenie wysokości dotacji oraz sposobu i terminu jej przekazania i rozliczenia,

4) termin wykorzystania dotacji nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego,

5) określenie sposobu i terminu zwrotu dotacji lub jej części w sytuacjach określonych w § 4 pkt. 5 niniejszej uchwały.

9. Umowy dotacji na inwestycje zakwalifikowane do finansowania lub dofinansowania będą zawierane wg kolejności wpływu wniosków w zależności od posiadanych środków finansowych Gminy na ten cel w danym roku budżetowym.

10. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli:

1) wykonania zadania,

2) wykorzystywania efektu inwestycji w przypadku realizacji zadań określonych w § 1 pkt. 2 ppkt. 1a, 1b, 1c w okresach określonych w § 3 niniejszej uchwały.

11. Podmiot który otrzymał dotację celową zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli o których mowa w pkt. 10 niniejszego paragrafu.

§ 3. Kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania.  Kwalifikowanie inwestycji do finansowania lub dofinansowania będzie dokonywane w oparciu o następujące kryteria :

1. realizacja zadania będzie miała znaczenie dla zaspokojenia potrzeb wspólnoty lokalnej i przyczyni się do poprawy i ochrony środowiska naturalnego na szczeblu lokalnym;

2. realizacja zadania będzie możliwa w oparciu o dane zawarte we wniosku

3. W przypadku realizacji przez osobę fizyczną zadania polegającego na instalacji kotła centralnego ogrzewania wykorzystującego paliwo gazowe lub olejowe, oprócz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określonych w pkt. 1 – 2 dodatkowo zostaną spełnione następujące kryteria:

1) instalacja kotła centralnego ogrzewania nastąpi z uwzględnieniem wszelkich wymagań producenta dla danego typu kotła,

2) w przypadku dotychczasowego ogrzewania budynku mieszkalnego kotłem na paliwo stałe pochodzenia węglowego, wnioskodawca zlikwiduje dotychczasowe źródło ciepła co najmniej poprzez trwałe odcięcie od sieci centralnego ogrzewania,

3) dofinansowanie instalacji kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących paliwo gazowe lub olejowe przysługuje 1 raz na 10 lat dla danego budynku,

4) efekt inwestycji będzie wykorzystywany co najmniej przez 5 lat od daty zainstalowania,

5) wnioskodawca zapewni realizację inwestycji przy kwocie dotacji udzielonej przez Gminę w wysokości maksymalnej do 40% kosztu całkowitego realizacji zadania nie więcej niż 3000,00 zł brutto.

4. W przypadku realizacji przez osobę fizyczną zadania polegającego na instalacji kotła centralnego ogrzewania wykorzystującego paliwo węglowe lub pochodzenia drzewnego, oprócz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określonych w pkt. 1 – 2 dodatkowo zostaną spełnione następujące kryteria:

1) instalacja kotła centralnego ogrzewania nastąpi z uwzględnieniem wszelkich wymagań producenta dla danego typu kotła,

2) w przypadku dotychczasowego ogrzewania budynku mieszkalnego kotłem na paliwo stałe pochodzenia węglowego, innym niż będący przedmiotem finansowania lub dofinansowania, wnioskodawca zlikwiduje dotychczasowe źródło ciepła co najmniej poprzez trwałe odcięcie od sieci centralnego ogrzewania,

3) dofinansowanie instalacji kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących paliwo węglowe lub pochodzenia drzewnego, przysługuje 1 raz na 10 lat dla danego budynku,

4) efekt inwestycji będzie wykorzystywany co najmniej przez 5 lat od daty zainstalowania,

5) wnioskodawca zapewni realizację inwestycji przy kwocie dotacji udzielonej przez Gminę w wysokości maksymalnej do 30% kosztu całkowitego realizacji zadania nie więcej niż 1500,00 zł brutto.

5. W przypadku realizacji przez osobę fizyczną zadania polegającego na instalacji pompy ciepła w systemie centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego, oprócz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określonych w pkt. 1 – 2 dodatkowo zostaną spełnione następujące kryteria:

1) instalacja pompy ciepła nastąpi z uwzględnieniem wszelkich wymagań producenta,

2) w przypadku dotychczasowego ogrzewania budynku mieszkalnego kotłem na paliwo stałe pochodzenia węglowego, wnioskodawca zlikwiduje dotychczasowe źródło ciepła co najmniej poprzez trwałe odcięcie od sieci centralnego ogrzewania,

3) dofinansowanie instalacji pompy ciepła w systemie centralnego ogrzewania przysługuje 1 raz na 15 lat dla danego budynku,

4) efekt inwestycji będzie wykorzystywany co najmniej przez 10 lat od daty zainstalowania,

5) wnioskodawca zapewni realizację inwestycji przy kwocie dotacji udzielonej przez Gminę w wysokości maksymalnej do 15% kosztu całkowitego realizacji zadania nie więcej niż 5000,00 zł brutto.

6. W przypadku realizacji przez osobę fizyczną zadania polegającego na instalacji systemów ogrzewania  wody użytkowej wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, oprócz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określonych w pkt. 1 – 2 dodatkowo zostaną spełnione następujące kryteria:

1) instalacja systemu ogrzewania ciepłej wody użytkowej wykorzystującego energię ze źródeł odnawialnych nastąpi z uwzględnieniem wszelkich wymagań producenta urządzenia,

2) dofinansowanie instalacji ogrzewania ciepłej wody użytkowej wykorzystującej energię ze źródeł odnawialnych przysługuje 1 raz na 10 lat dla danego budynku,

3) efekt inwestycji będzie wykorzystywany co najmniej przez 5 lat od daty zainstalowania,

4) wnioskodawca zapewni realizację inwestycji przy kwocie dotacji udzielonej przez Gminę w wysokości maksymalnej do 30% kosztu całkowitego realizacji zadania nie więcej niż 2000,00 zł brutto.

7. W przypadku realizacji przez osobę fizyczną zadania polegającego na instalacji  przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków z wymuszonym systemem napowietrzania ścieków w komorze oczyszczania zasadniczego, oprócz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określonych w pkt. 1 – 2 dodatkowo zostaną spełnione następujące kryteria:

1) wybrana do instalacji przydomowa oczyszczalnia ścieków posiadać będzie certyfikat bezpieczeństwa CE wydany dla oczyszczalni jako całości,

2) dofinansowanie  instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków przysługuje 1 raz na 10 lat dla danej nieruchomości,

3) wnioskodawca zapewni realizację inwestycji przy kwocie dotacji udzielonej przez Gminę w wysokości maksymalnej do 35% kosztu całkowitego realizacji zadania nie więcej niż 3000,00 zł brutto.

8. W przypadku realizacji przez osobę fizyczną zadania polegającego na usuwaniu z obiektów budowlanych materiałów (odpadów) zawierających azbest oprócz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określonych w pkt. 1 – 2 dodatkowo zostaną spełnione następujące kryteria:

1) postępowanie z wytworzonym odpadem zawierającym azbest będzie prowadzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,

2) wnioskodawca zapewni realizację inwestycji przy kwocie dotacji udzielonej przez Gminę w wysokości 50% kosztów demontażu, unieszkodliwienia i transportu do miejsca unieszkodliwienia odpadów powstałych z 1 budynku jednak nie więcej niż 1500,00 zł brutto.

§ 4. Sposób rozliczania dotacji.

1. Podmiot z którym podpisano umowę dotacji jest zobowiązany do złożenia Wójtowi Gminy w terminie 30 dni od daty zakończenia zadania, pisemnego oświadczenia o wykonaniu zadania będącego przedmiotem finansowania lub dofinansowania oraz udokumentowania poniesionych kosztów inwestycji.

2. Udokumentowaniem poniesienia kosztów inwestycji są faktury i rachunku wystawione na podmiot z którym zawarto umowę dotacji oraz potwierdzenia zapłaty, które stanowią udokumentowanie poniesionego wydatku.

3. Rozliczeniem dotacji jest przekazanie oświadczenia o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu wraz z udokumentowaniem poniesienia kosztów inwestycji o którym mowa w pkt. 2.

4. Przekazanie dotacji nastąpi po zaakceptowaniu rozliczenia.

5. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości albo nie wykorzystana w całości lub w części podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Świerklany.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 22/V/11 Rady Gminy Świerklany z dnia 2 marca 2011r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Włodzimierz Barwinek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Xandia

Doradztwo finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »