| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/442/2013 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie ustalenia obowiązujących w 2014 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595 z późn. zm.[1])) i art. 130a ust. 6 i 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.[2])), a także Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2013 r. poz. 704), Rada Powiatu Będzińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się obowiązujące w 2014 roku opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym następujących pojazdów, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w wysokości następujących stawek kwotowych:

1) rower lub motorower:

a) za usunięcie – 111 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania – 18 zł;

2) motocykl:

a) za usunięcie – 220 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania – 25 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

a) za usunięcie – 483 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania – 38 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

a) za usunięcie – 603 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania – 50 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

a) za usunięcie – 854 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania – 72 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

a) za usunięcie – 1259 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania – 134 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

a) za usunięcie – 1532 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania – 198

§ 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
o którym mowa w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie jego usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia,
w wysokości 50 % stawki opłaty określonej w § 1 uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/290/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski


Uzasadnienie

Na mocy delegacji zawartej w art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) Rada Powiatu została upoważniona do corocznego określenia wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów w sytuacjach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 powołanej ustawy.

Regulując wysokość stawek opłat na rok 2014 Rada Powiatu zobowiązana jest uwzględnić konieczność sprawnej realizacji opisanych zadań, a także określić ich wysokość w granicach określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym. Ustalenie wysokości przedmiotowych należności jest każdorazowo dokonywana w oparciu o obwieszczenie wydawane na podstawie art. 130a ust. 6c ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Ukształtowanie wysokości stawek na poziomie określonym w uchwale determinowane jest efektami analizy aktualnego nasilenia zjawisk określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym i perspektyw ich rozwoju. Istota regulacji w zakresie przymusowego usuwania pojazdów sprowadza się do ukształtowania sprawnego mechanizmu przywracającego stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także do wywarcia ekonomicznego nacisku, ukierunkowanego na zaniechanie korzystania z infrastruktury drogowej w sposób niezgodny z postanowieniami przepisów, mających na celu ochronę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stawki opłat określone w niniejszej uchwale w należytym stopniu przyczynią się do realizacji powołanych wartości, a także ustalają miarę ekonomicznego nacisku na odpowiednim poziomie.

W odniesieniu do skutków finansowych dla Powiatu Będzińskiego, jakie niesie uchwała, wskazania wymaga, iż zmiana stawek przedmiotowych opłat przyczyni się do zwiększenia dochodów z tytułu pobierania niniejszych należności, a także nie spowoduje wzrostu wydatków związanych z ustalaniem oraz poborem opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu w sytuacjach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kwotowe określenie wzrostu dochodów nie jest na dzień dzisiejszy możliwe z uwagi na niemożność przewidzenia intensywności występowania zjawisk upoważniających do nałożenia omawianych opłat.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 951 i 1448.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Duże Odszkodowania

Kancelaria odszkodowawcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »