| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/442/2013 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie ustalenia obowiązujących w 2014 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595 z późn. zm.[1])) i art. 130a ust. 6 i 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.[2])), a także Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2013 r. poz. 704), Rada Powiatu Będzińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się obowiązujące w 2014 roku opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym następujących pojazdów, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w wysokości następujących stawek kwotowych:

1) rower lub motorower:

a) za usunięcie – 111 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania – 18 zł;

2) motocykl:

a) za usunięcie – 220 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania – 25 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

a) za usunięcie – 483 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania – 38 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

a) za usunięcie – 603 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania – 50 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

a) za usunięcie – 854 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania – 72 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

a) za usunięcie – 1259 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania – 134 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

a) za usunięcie – 1532 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania – 198

§ 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
o którym mowa w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie jego usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia,
w wysokości 50 % stawki opłaty określonej w § 1 uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/290/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski


Uzasadnienie

Na mocy delegacji zawartej w art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) Rada Powiatu została upoważniona do corocznego określenia wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów w sytuacjach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 powołanej ustawy.

Regulując wysokość stawek opłat na rok 2014 Rada Powiatu zobowiązana jest uwzględnić konieczność sprawnej realizacji opisanych zadań, a także określić ich wysokość w granicach określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym. Ustalenie wysokości przedmiotowych należności jest każdorazowo dokonywana w oparciu o obwieszczenie wydawane na podstawie art. 130a ust. 6c ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Ukształtowanie wysokości stawek na poziomie określonym w uchwale determinowane jest efektami analizy aktualnego nasilenia zjawisk określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym i perspektyw ich rozwoju. Istota regulacji w zakresie przymusowego usuwania pojazdów sprowadza się do ukształtowania sprawnego mechanizmu przywracającego stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także do wywarcia ekonomicznego nacisku, ukierunkowanego na zaniechanie korzystania z infrastruktury drogowej w sposób niezgodny z postanowieniami przepisów, mających na celu ochronę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stawki opłat określone w niniejszej uchwale w należytym stopniu przyczynią się do realizacji powołanych wartości, a także ustalają miarę ekonomicznego nacisku na odpowiednim poziomie.

W odniesieniu do skutków finansowych dla Powiatu Będzińskiego, jakie niesie uchwała, wskazania wymaga, iż zmiana stawek przedmiotowych opłat przyczyni się do zwiększenia dochodów z tytułu pobierania niniejszych należności, a także nie spowoduje wzrostu wydatków związanych z ustalaniem oraz poborem opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu w sytuacjach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kwotowe określenie wzrostu dochodów nie jest na dzień dzisiejszy możliwe z uwagi na niemożność przewidzenia intensywności występowania zjawisk upoważniających do nałożenia omawianych opłat.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 951 i 1448.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »