| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/377/2013 Rady Gminy Psary

z dnia 23 października 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Psary niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15, art.40 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2013 roku, poz. 594 ze zm.) w   związku z   art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity z   2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Psary uchwala :  

§   1.   Uprawnionymi do otrzymania dotacji z   budżetu gminy Psary na dany rok budżetowy są osoby prawne lub fizyczne prowadzące wpisane, zgodnie z   art.82 ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty, do ewidencji prowadzonej przez gminę Psary:  

1) niepubliczne przedszkola,  

2) niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o   których mowa w   przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.7 ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty,  

3) niepubliczne szkoły o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.  

§   2.   1) Dotacji udziela się na podstawie wniosku osoby prowadzącej wpisaną do ewidencji placówkę, złożonego w   Urzędzie Gminy Psary, ul.Malinowicka 4, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.  

2) Wniosek o   udzielenie dotacji powinien zawierać następujące dane:  

a)   nazwę, adres i   typ szkoły lub placówki,  

b)   nazwę i   adres osoby prowadzącej,  

c)   numer i   datę zaświadczenia o   wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i   placówek,  

d)   określenie planowanej liczby uczniów lub wychowanków, w   tym uczniów i   wychowanków niepełnosprawnych,  

e)   planowaną na następny rok liczbę uczniów lub wychowanków niebędących mieszkańcami gminy Psary, mających uczęszczać do przedszkola lub innych form wychowania przedszkolnego,  

f)   planowany termin wykorzystania dotacji oraz miejsce realizacji zadania,  

g)   numer konta bankowego przedszkola, szkoły lub placówki, na które ma być przekazana dotacja.  

3) Dodatkowo w   odniesieniu do przedszkoli i   innych form wychowania przedszkolnego do wniosku należy dołączyć imienny wykaz wychowanków zamieszkałych na terenie innych gmin, zawierający:  

-   imię i   nazwisko dziecka,  

-   datę urodzenia,  

-   adres zameldowania oraz zamieszkania,  

-   dokładną datę przyjęcia do placówki,  

-   informację o   przewidywanym czasie uczęszczania w   roku budżetowym.  

4) Osoba, o   której mowa w   pkt.1, zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w   terminie 14 dni od ich wystąpienia.  

§   3.   1) Dotacje są przeznaczone na dofinansowanie zadań szkoły lub placówki w   zakresie kształcenia, wychowania i   opieki.  

2) Dotacje mogą być wykorzystywane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki, w   tym w   szczególności:  

-   wynagrodzenia pracowników i   pochodne od wynagrodzeń,  

-   wydatki na utrzymanie obiektów szkół i   placówek, w   tym wydatki na wynajem pomieszczeń dydaktycznych potrzebnych na prowadzenie działalności dotowanej placówki,  

-   zakup wyposażenia dla szkół i   placówek,  

-   zakup pomocy dydaktycznych.  

§   4.   1) Dotacje są przekazywane w   12 częściach w   terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki, z   wyjątkiem grudnia, w   którym dotacja przekazana zostanie do dnia 10 grudnia.  

2) Warunkiem uruchomienia części dotacji w   danym miesiącu jest złożenie do organu dotującego, w   terminie do 15 dnia każdego miesiąca, z   zastrzeżeniem pkt.3:  

a)   informacji o   faktycznej liczbie uczniów lub wychowanków, w   tym uczniów lub wychowanków niepełnosprawnych, ustalonej na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania wg stanu na pierwszy dzień danego miesiąca z   wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1   do niniejszej uchwały,  

b)   wykazu uczniów lub wychowanków uczęszczających do szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały,  

3) W grudniu informację o   faktycznej liczbie uczniów lub wychowanków oraz wykaz uczniów lub wychowanków należy złożyć organowi dotującemu w   terminie do 5   grudnia.  

§   5.   1) Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest do:  

a)   składania kwartalnych rozliczeń wykorzystania dotacji na dany rok w   następujących terminach:  

-   do 15 kwietnia za pierwszy kwartał,  

-   do 15 lipca za drugi kwartał,  

-   do 15 października za trzeci kwartał,  

-   do 27 grudnia za czwarty kwartał  

z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3   do niniejszej uchwały,  

b)   prowadzenia odrębnej ewidencji wydatków finansowanych z   dotacji,  

c)   prowadzenia dokumentacji zawierającej bieżące informacje o   rzeczywistej liczbie uczniów.  

2) Obowiązek składania informacji oraz rozliczeń, o   których mowa w   pkt.1 dotyczy również lipca i   sierpnia. Informacja o   faktycznej liczbie uczniów i   wychowanków za lipiec i   sierpień powinna uwzględniać również uczniów i   wychowanków ostatnich klas (absolwentów) i   grup.  

3) Za miesiąc grudzień osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego jest zobowiązana złożyć organowi dotującemu rozliczenie dotacji do 27 grudnia, a   w przypadku pobrania dotacji w   nadmiernej wysokości dokonać zwrotu na rachunek organu dotującego w   terminie do 31 grudnia.  

§   6.   1) Przedszkola otrzymują z   budżetu gminy Psary dotację ustaloną według następujących zasad:  

a)   kwota dotacji na każde dziecko odpowiadać będzie 75% ustalonych w   budżecie gminy Psary wydatków bieżących w   przedszkolach publicznych w   przeliczeniu na jedno dziecko, z   zastrzeżeniem pkt.b.  

b)   na dziecko niepełnosprawne kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego wychowanka przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Psary na dany rok budżetowy.  

2) Przedszkole organizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzyma dodatkowo na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem, dotację w   wysokości 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Psary na dany rok budżetowy.  

§   7.   Inne formy wychowania przedszkolnego otrzymają z   budżetu gminy Psary dotację w   następującej wysokości:  

a)   kwota dotacji na każde dziecko odpowiadać będzie 40 % ustalonych w   budżecie gminy Psary wydatków bieżących w   przedszkolach publicznych w   przeliczeniu na jedno dziecko, z   zastrzeżeniem pkt.b.  

b)   na dziecko niepełnosprawne kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego wychowanka przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Psary na dany rok budżetowy.  

§   8.   1) Szkoły, o   których mowa w   § 1   pkt.1 ppkt.3 niniejszej uchwały, otrzymują z   budżetu gminy Psary na każdego ucznia dotację w   wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i   rodzaju szkoły w   części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej gminie Psary na dany rok.  

2) Szkoły o   których mowa w   § 1   pkt.1 ppkt.3 niniejszej uchwały, organizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymają dodatkowo na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem, dotację w   wysokości 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Psary na dany rok budżetowy.  

3) W przypadku braku na terenie gminy Psary szkoły publicznej danego typu i   rodzaju, o   której mowa w   § 1   pkt.1 ppkt.3 niniejszej uchwały, podstawą do ustalenia dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.  

§   9.   Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia określana jest zarządzeniem Wójta Gminy Psary na dany rok kalendarzowy.  

§   10.   1) Gminie przysługuje prawo do przeprowadzania kontroli w   placówkach dotowanych, o   których mowa w   § 1   pkt.1 niniejszej uchwały, pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej placówkom z   budżetu gminy, na cele określone w   § 3   niniejszej uchwały, oraz zgodności liczby uczniów wykazanych w   informacji miesięcznej, która stanowi podstawę do przekazania dotacji.  

2) Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i   dokumentacji przebiegu nauczania oraz przetwarzania danych osobowych uczniów tych placówek.  

3) Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli, w   którym wskazana będzie kontrolowana dotowana placówka, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.  

4) Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w   zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń oraz opinii rzeczoznawców zebranych w   toku postępowania kontrolnego.  

5) Kontrolujący może żądać od kontrolowanej dotowanej placówki sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z   dokumentów, jak również zestawień i   obliczeń opartych na dokumentach.  

6) Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w   protokole, który podpisuje osoba prowadząca dotowaną placówkę lub osoba upoważniona przez ten podmiot.  

7) Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w   którym zawarte są wnioski i/lub zalecenia do wykonania przez osobę prowadzącą dotowaną placówkę.  

8) Dotowana placówka do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązana w   terminie określonym w   wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o   sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.  

§   11.   1) Dotacja lub jej część wykorzystana niezgodnego z   przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w   nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi do budżetu gminy wraz z   odsetkami na zasadach i   w trybie określonym w   ustawie o   finansach publicznych.  

2) W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez dotowaną placówkę w   trakcie trwania roku budżetowego, dotowana placówka zobowiązana jest przedłożyć rozliczenie wykorzystania dotacji oraz zwrócić wykorzystane dotacje niezgodnie z   przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w   nadmiernej wysokości środki z   dotacji udzielonej z   budżetu gminy w   terminie 30 dni od zakończenia działalności na konto gminy.  

§   12.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.  

§   13.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/377/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1   do Uchwały Nr XXXVI/377/2013 Rady Gminy Psary z   dnia 23 października 2013r.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/377/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2   do Uchwały Nr XXXVI/377/2013 Rady Gminy Psary z   dnia 23 października 2013r.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/377/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3   do Uchwały Nr XXXVI/377/2013 Rady Gminy Psary z   dnia 23 października 2013r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »