| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 426/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2014 roku za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z   2013r. poz. 594 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 92 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z   2013r. poz. 595 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 130a ust. 6   ustawy z   dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o   ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z   2012 r. poz. 1137 z   późniejszymi zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 1   sierpnia 2013 r. w   sprawie ogłoszenia obowiązujących w   2014 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z   drogi i   jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (MP z   2013 r. poz. 704).        

Rada Miasta Siemianowic Śląskich  
uchwala:  

§   1  

Ustala się opłaty za usunięcie pojazdu z   drogi i   jego przechowywanie oraz wysokość kosztów powstałych w   razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w   przypadkach określonych w   art. 130a ustawy z   dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o   ruchu drogowym, w   wysokości :  

 

Lp.  

Rodzaj pojadu  

Opłata za usunięcie pojazdu z   drogi w   zł.  

Opłata za każdą dobę przechowywania pojazdu w   zł.  

Wysokość kosztów w   razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w   zł., jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów  

1  

rower lub motorower  

111  

18  

56  

2  

motocykl  

220  

25  

110  

3  

pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5t  

483  

38  

242  

4  

pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5t do 7.5t  

603  

50  

302  

5  

pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7.5t do 16t  

854  

72  

427  

6  

pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t  

1259  

134  

630  

7  

pojazd przewożący materiały niebezpieczne  

1532  

198  

766  

§   2  

Traci moc uchwała Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 302/2012 z   dnia 22 listopada 2012 r. w   sprawie wysokości opłat obowiązujących w   2013 roku za usunięcie i   przechowywanie pojazdu usuniętego z   drogi oraz wysokości kosztów powstałych w   razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.            

§   3  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.            

§   4  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2014r.            

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula


Uzasadnienie

Uzasadnienie 1   Konieczność podjęcia uchwały wynika z   art. 130a ustawy - Prawo o   ruchu drogowym. Art 130a określa sposób postępowania z   pojazdami pozostawionymi w   miejscu, gdzie jest to zabronione i   utrudnia ruch lub w   inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Pojazd usuwany jest z   drogi również wtedy, gdy osoba kierująca nie posiada dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub kierowała pojazdem w   stanie nietrzeźwości lub w   stanie po użyciu alkoholu. Ponadto, pojazd może zostać usunięty z   drogi, jeżeli stwierdzono przekroczenie jego wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku na oś ponad wartości określone w   przepisach szczegółowych. Pojazd usunięty w   tym trybie zostaje odholowany i   umieszczony na parkingu strzeżonym, wybranym w   drodze zamówienia publicznego. Do momentu odbioru pojazdu przez właściciela lub przejęcia go na własność miasta, pojazd generuje koszty za przechowywanie go na parkingu, które zgodnie z   ustawą pokrywa właściciel. Rada Miasta, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań oraz koszty usuwania i   przechowywania pojazdów na obszarze danego miasta, ustala corocznie, w   drodze uchwały, wysokość obowiązujących opłat. Maksymalne stawki obowiązujące w   danym roku kalendarzowym, ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy, w   stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i   usług konsumpcyjnych w   okresie pierwszego półrocza, w   którym stawki ulegają zmianie, w   stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w   drodze obwieszczenia w   Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" maksymalne stawki opłat, o   których mowa w   § 1   uchwały, zaokrąglając je w   górę do pełnych złotych. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w   Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w   termine 20 dni od dnia jego ogłoszenia. Opłaty, o   których mowa w   uchwale stanowią dochód własny miasta.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »