| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 426/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2014 roku za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z   2013r. poz. 594 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 92 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z   2013r. poz. 595 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 130a ust. 6   ustawy z   dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o   ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z   2012 r. poz. 1137 z   późniejszymi zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 1   sierpnia 2013 r. w   sprawie ogłoszenia obowiązujących w   2014 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z   drogi i   jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (MP z   2013 r. poz. 704).        

Rada Miasta Siemianowic Śląskich  
uchwala:  

§   1  

Ustala się opłaty za usunięcie pojazdu z   drogi i   jego przechowywanie oraz wysokość kosztów powstałych w   razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w   przypadkach określonych w   art. 130a ustawy z   dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o   ruchu drogowym, w   wysokości :  

 

Lp.  

Rodzaj pojadu  

Opłata za usunięcie pojazdu z   drogi w   zł.  

Opłata za każdą dobę przechowywania pojazdu w   zł.  

Wysokość kosztów w   razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w   zł., jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów  

1  

rower lub motorower  

111  

18  

56  

2  

motocykl  

220  

25  

110  

3  

pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5t  

483  

38  

242  

4  

pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5t do 7.5t  

603  

50  

302  

5  

pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7.5t do 16t  

854  

72  

427  

6  

pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t  

1259  

134  

630  

7  

pojazd przewożący materiały niebezpieczne  

1532  

198  

766  

§   2  

Traci moc uchwała Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 302/2012 z   dnia 22 listopada 2012 r. w   sprawie wysokości opłat obowiązujących w   2013 roku za usunięcie i   przechowywanie pojazdu usuniętego z   drogi oraz wysokości kosztów powstałych w   razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.            

§   3  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.            

§   4  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2014r.            

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula


Uzasadnienie

Uzasadnienie 1   Konieczność podjęcia uchwały wynika z   art. 130a ustawy - Prawo o   ruchu drogowym. Art 130a określa sposób postępowania z   pojazdami pozostawionymi w   miejscu, gdzie jest to zabronione i   utrudnia ruch lub w   inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Pojazd usuwany jest z   drogi również wtedy, gdy osoba kierująca nie posiada dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub kierowała pojazdem w   stanie nietrzeźwości lub w   stanie po użyciu alkoholu. Ponadto, pojazd może zostać usunięty z   drogi, jeżeli stwierdzono przekroczenie jego wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku na oś ponad wartości określone w   przepisach szczegółowych. Pojazd usunięty w   tym trybie zostaje odholowany i   umieszczony na parkingu strzeżonym, wybranym w   drodze zamówienia publicznego. Do momentu odbioru pojazdu przez właściciela lub przejęcia go na własność miasta, pojazd generuje koszty za przechowywanie go na parkingu, które zgodnie z   ustawą pokrywa właściciel. Rada Miasta, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań oraz koszty usuwania i   przechowywania pojazdów na obszarze danego miasta, ustala corocznie, w   drodze uchwały, wysokość obowiązujących opłat. Maksymalne stawki obowiązujące w   danym roku kalendarzowym, ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy, w   stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i   usług konsumpcyjnych w   okresie pierwszego półrocza, w   którym stawki ulegają zmianie, w   stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w   drodze obwieszczenia w   Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" maksymalne stawki opłat, o   których mowa w   § 1   uchwały, zaokrąglając je w   górę do pełnych złotych. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w   Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w   termine 20 dni od dnia jego ogłoszenia. Opłaty, o   których mowa w   uchwale stanowią dochód własny miasta.  

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »