| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/555/13 Rady Miasta Knurów

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia zasad, warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Gminy Knurów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 31 oraz art. 35 ust. 5
i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień Miasta Knurów dla zawodników za osiąganie wyników sportowych, trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, ich wysokość oraz zasady i tryb przyznawania, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała nr XV/224/11 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Gminy Knurów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/555/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 30 października 2013 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ MIASTA KNURÓW DLA ZAWODNIKÓW ZA OSIĄGANIE WYSOKICH WYNIKÓW SPORTOWYCH ORAZ TRENERÓW I INNYCH OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ OSIĄGNIĘCIAMI W DZIAŁANOŚCI SPORTOWEJ, ICH WYSOKOŚĆ ORAZ ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA.

§ 1.

1.               Regulamin określa rodzaj oraz zasady i tryb przyznawania ze środków budżetu Gminy Knurów wyróżnień i nagród zawodnikom za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

2.               Nagrody i wyróżnienia w dyscyplinach indywidualnych mogą być przyznawane za:

1)               ustanowienie rekordu Świata, Europy, Polski lub zajęcie miejsca od 1 do 6 w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy oraz innych zawodach porównywalnego szczebla – nagroda I stopnia,

2)               zajęcie miejsca od 1 do 6 w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski oraz innych zawodach porównywalnego szczebla – nagroda II stopnia,

3)               udział w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski, Pucharze Europy, Pucharze Polski oraz innych zawodach porównywalnego szczebla – nagroda III stopnia,

4)               zajęcie miejsca od 1 do 6 w rywalizacji sportowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim – nagroda IV stopnia,

5)               za uzyskanie wyniku mającego charakter szczególnego wyczynu sportowego – nagroda V stopnia.

3.               Nagrody i wyróżnienia w dyscyplinach zespołowych mogą być przyznawane za zajęcie 1 miejsca w swojej kategorii rozgrywkowej w rozgrywkach prowadzonych przez uprawnione do tego związki sportowe w formie rozgrywek ligowych.

4.               Wyróżnienia mogą być przyznawane za zajęcie miejsca od 1 do 6 w rywalizacji sportowej na szczeblu co najmniej powiatowym.

5.               Wyróżnienia i nagrody będą przyznawane zawodnikom za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, uprawiającym sport w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz ich trenerom i innym osobom wyróżniającym się wysokimi osiągnięciami w działalności sportowej.

6. Wyróżnienia i nagrody będą przyznawane przede wszystkim w dyscyplinach sportowych wspieranych przez Gminę Knurów w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz na podstawie Uchwały nr VI/93/11 Rady Miasta Knurów w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Knurów, a w szczególności w: piłce nożnej, siatkówce, koszykówce, pięściarstwie, sportach siłowych, biegach, pływaniu, kickboxingu.

§ 2.

1.               Wyróżnienia mogą mieć formę dyplomu, listu gratulacyjnego, statuetki lub pucharu.

2.               Nagrody mają formę finansową lub rzeczową w wysokości określonej w § 7.

3.               Liczbę nagród ustala Prezydent Miasta Knurów w ramach środków określonych w budżecie Gminy Knurów oraz w oparciu o złożone wnioski.

4.               Wyróżnienie lub nagrodę może otrzymać zawodnik, który:

1) uprawia dyscyplinę sportową zgodnie z wymaganiami określonymi w § 1 ust. 5 i § 1 ust. 6,

2) w roku poprzedzającym przyznania nagrody lub wyróżnienia osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym oraz jest mieszkańcem Knurowa,

3) godnie reprezentuje Miasto Knurów.

5. Nagrodę może otrzymać trener prowadzący szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, którego zawodnik (zawodnicy) osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym oraz jest mieszkańcem Knurowa i godnie reprezentuje Miasto Knurów.

6. Wyróżnienie lub nagrodę może otrzymać również trener oraz inna osoba wyróżniająca się wysokimi osiągnięciami w działalności sportowej, który w roku poprzedzającym przyznanie nagrody lub wyróżnienia wyróżnił się wysokimi osiągnięciami w działalności sportowej oraz jest mieszkańcem Knurowa i godnie reprezentuje Miasto Knurów.

7.               Przyznanie wyróżnienia lub nagrody trenerowi lub innej osobie wyróżniającej się wysokimi osiągnięciami w działalności sportowej nie jest uzależnione od uprzedniego lub równoczesnego przyznania wyróżnienia lub nagrody zawodnikowi.

8.               W jednym roku kalendarzowym zawodnik, trener lub inna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie.

§ 3.

Wyróżnienia i nagrody przyznaje Prezydent Miasta Knurów z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) właściwego Polskiego Związku Sportowego lub organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury fizycznej,

2) jednostki organizacyjnej realizującej zadania gminy w zakresie kultury fizycznej,

3) dyrektora publicznej lub niepublicznej szkoły lub placówki oświatowej,

4) komisji Rady Miasta Knurów właściwej ds. kultury fizycznej i sportu,

5) Gminnej Rady Sportu,

6) zainteresowanego zawodnika (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku zawodników niepełnoletnich).

§ 4.

1.               Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody powinien zawierać:

1) nazwę lub imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres jego siedziby,

2) imię (imiona) i nazwisko kandydata do wyróżnienia lub nagrody, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania,

3) uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie wysokich osiągnięć sportowych zawodnika, za które wyróżnienie lub nagroda ma być przyznana lub wskazanie wysokich osiągnięć sportowych zawodnika oraz zasług trenera lub działacza sportowego w osiąganiu wysokich wyników sportowych,

4) potwierdzenie spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 4, § 2 ust. 5 lub § 2 ust. 6.

5) informacje o dotychczas otrzymanych wyróżnieniach i nagrodach przez kandydata,

6) oświadczenie zawodnika o nie popełnieniu czynu karalnego,

7) miejsce i datę sporządzenia wniosku oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy,

8) pisemną zgodę kandydata (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku zawodników niepełnoletnich).

2.               Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

3.               Szczegółowy wzór wniosku o przyznanie wyróżnienia lub nagrody zostanie określony przez Prezydenta Miasta Knurów oddzielnym zarządzeniem.


§ 5.

1.               Prezydent Miasta Knurów przyznaje wyróżnienia i nagrody po weryfikacji i zaopiniowaniu wniosku przez wyznaczony wydział oraz po uzyskaniu opinii Gminnej Rady Sportu i wyrażeniu zgody przez wyróżnionego.

2.               Przy rozpoznawaniu wniosków Prezydent Miasta Knurów nie jest związany opinią wydaną przez Gminną Radę Sportu.

3.               Informację o przyznaniu wyróżnienia lub nagrody Prezydent Miasta Knurów podaje do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów ( www.knurow.pl).

§ 6.

1.               Wnioski w sprawie przyznania wyróżnień i nagród składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Knurów, w terminie od 2 stycznia do 30 stycznia każdego roku.

2.               Rozpatrzenie wniosków oraz przyznanie wyróżnień i nagród nastąpi do 31 marca każdego roku.

3.               Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) złożenia po terminie określonym w § 6 ust. 1,

2) pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę,

3) braku zgody lub wycofania zgody kandydata do wyróżnienia lub nagrody,

4) braków formalnych wniosku, pomimo wezwania w terminie 7 dni do ich uzupełnienia przez wnioskodawcę.

§ 7.

Wysokość nagród pieniężnych lub rzeczowych:

1) dla zawodnika w dyscyplinach indywidualnych:

a) nagroda I stopnia:                            - od 500,00- zł do 1.500,00- zł,

b) nagroda II stopnia:              - od 300,00- zł do 800,00- zł,

c) nagroda III stopnia:              - od 200,00- zł do 500,00- zł,

d) nagroda IV stopnia:              - od 150,00- zł do 250,00- zł,

e) nagroda V stopnia:              - od 150,00- zł do 250,00- zł,

2) dla zawodników w dyscyplinach zespołowychoraz konkurencjach zespołowych w dyscyplinachindywidualnych dla jednego zawodnika, z tym, żekwota nagrody dla zespołu (drużyny) łącznie nie możeprzekroczyć kwoty wynikającej z przemnożenia liczby zawodnikówzespołu (drużyny) uprawnionych do gry w zawodach,określonej odpowiednimi przepisami i regulaminamiwłaściwych związków sportowych przez wartość nagrody pieniężnej lubrzeczowej:                                          - od 150,00- zł do 250,00- zł,

3) dla trenera lub innej osoby              - od 200,00- zł do 500,00- zł.

§ 8.

1. Złożenie wniosku o nagrodę lub wyróżnienie nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

2.               Zasady, warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród Gminy Knurów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym nie stanowią podstawy do roszczeń zawodników, trenerów i innych osób, ani zobowiązania Miasta Knurów do ich przyznania tym osobom.

3. Prezydent Miasta Knurów przyznając nagrodę lub wyróżnienie z własnej inicjatywy lub na wniosek Gminnej Rady Sportu może nie stosować terminów określonych w § 6 pkt. 1 – 3.


§ 9.

Wyróżnienia i nagrody będą przyznawane za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym osiągnięte po dniu 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady

Jan Trzęsiok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »