| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/214/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2013 r

Na podstawie art.211, art.212,art.214, art.235, art.236ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz.885 z późn.zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1.Dokonać zmniejszenia wydatków budżetu Gminy o kwotę

192 468,40

w tym:
dział 926 Kultura fizyczna


27 000,00

rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

27 000,00

wydatki bieżące
w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

27 000,00
24 000,00
3 000,00

dział 757 Obsługa długu publicznego

88 000,00

rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

88 000,00

wydatki bieżące

88 000,00

obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

88 000,00

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

77 468,40

rozdział 90002 gospodarka odpadami

77 468,40

wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

77 468,40
77 468,40

§ 2.Dokonać zmniejszenia dochodów budżetu Gminy o kwotę

236 027,00

w tym:
dział 801 Oświata i wychowanie


40 500,00

dochody bieżące

40 500,00

wpływy z usług

40 500,00

dział 926 Kultura fizyczna
dochody bieżące
wpływy z usług
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dochody bieżące
wpływy z różnych opłat
dział 630 Turystyka
dochody bieżące
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

27 000,00
27 000,00
27 000,00
118 527,00
118 527,00
118 527,00
50 000,00
50 000,00


50 000,00

§ 3.Dokonać zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę

190 908,40

w tym:
Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80104 przedszkola
wydatki bieżące
w tym dotacje


50 580,00
50 580,00
50 580,00
50 580,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
dotacje
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

26 000,00
26 000,00
26 000,00
3 700,00
7 000,00
15 300,00

dział 750 Administracja publiczna
rozdział 75023 urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

102 328,40
102 328,40
24 860,00
24 860,00
77 468,40

dział 600 Transport i łączność

12 000,00

rozdział 60016 drogi publiczne gminne

12 000,00

wydatki majątkowe

12 000,00

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

12 000,00

§ 4.Dokonać zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę

234 467,00

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie

91 080,00

rozdział 80104 przedszkola
dochody bieżące
dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

91 080,00
91 080,00
91 080,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

12 100,00

dochody bieżące

12 100,00

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

12 100,00

Dział 750 Administracja publiczna

44 860,00

dochody bieżące

44 860,00

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
pozostałe odsetki

24 860,00

20.000,00

dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

86 427,00

dochody bieżące

86.427,00

wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego

86.427,00

§ 5. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „Planowane kwoty dotacji z budżetu gminy"otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 30.267.104,71zł w tym:

- dochody bieżące 27.705.359,64 zł

- dochody majątkowe 2.561.745,07 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 31.386.137,10zł

- wydatki bieżące 25.688.237,74 zł

- wydatki majątkowe 5.697.899,36 zł

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Maćkowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/214/2013
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »