| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI.127.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. 2013.594 – z późniejszymi zmianami ), oraz art. 400a i 403 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U.2008 Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami.)

Rada Miasta Jastrzębie -Zdrój

u c h w a l a

§ 1. Ustala się wysokość oraz zasady przyznawania i rozliczania  dotacji celowych na  dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji celowych, w tym tryb ich udzielania, rozliczania i kontroli oraz wysokość kwoty dotacji określają załączniki nr 1-2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji celowych pochodzić będą z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ich wysokość na poszczególne zadania i podmioty na dany rok będzie  określała uchwała budżetowa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III.7.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zmieniona Uchwałą nr XIII.165.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 października 2012r.,w sprawie zmiany Uchwały Nr III.7.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2011 w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2014 roku.

Wiceprzewodniczący Rady


Ryszard Piechoczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI.127.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 31 października 2013 r.

Zasady przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych n adofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz tryb ich udzielania i rozliczania

Postanowienia ogólne

§ 1. O dotację może się ubiegać osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do dysponowania nieruchomością  położoną  na terenie Jastrzębia-Zdroju, na której będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie.

§ 2. Przedmiotem dotacji jest dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę wód i ochronę powietrza atmosferycznego.

§ 3. Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek, na podstawie umowy zawartej z Miastem przed realizacją przedsięwzięcia i stanowi częściową refundację kosztów inwestycji.

Rodzaje przedsięwzięć i wysokość dotacji

§ 4. Dotacja może być przyznana na:

1. Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków– w wysokości 50% poniesionych kosztów

(zakup, budowa i instalacja), ale nie więcej niż 3.500,00 zł.

- dotacja może być udzielona tylko wtedy, gdy na terenie, na którym położona jest nieruchomość nie ma możliwości technicznych podłączenia sieci kanalizacji sanitarnej lub zgodnie z planami budowy kanalizacji na terenie miasta, nie przewiduje się jej budowy, co powinno być potwierdzone pismem Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,

- dotacja nie przysługuje wtedy, gdy teren, na którym położona jest nieruchomość wchodzi w skład Aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000, co powinno być potwierdzone pismem Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,

- w przypadku budowy grupowej oczyszczalni ścieków (dla kilku budynków mieszkalnych) dotacja może być udzielona w wysokości 50% ogólnych kosztów-  jednak nie więcej niż 3.500 zł poniesionych przez każdego uczestnika procesu inwestycyjnego, przy czym dotacja przysługuje wszystkim właścicielom budynków, którzy uczestniczą w procesie inwestycyjnym, według wysokości ustalonej w ugodzie zawartej pomiędzy uczestnikami, określającej miejsce lokalizacji oczyszczalni i podział kosztów jej budowy.

                                                                                                                                           

2. Podłączenie jednorodzinnego budynku mieszkalnego do miejskiej sieci centralnego ogrzewania– w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 3.000,00 zł.

3. Zakup i montaż w budynkach mieszkalnych energooszczędnych kotłów c.o. opalanych gazem, olejem opałowym lub zasilanych energią elektryczną, ogrzewania elektrycznego (podłogowe, ścienne, piece akumulacyjne) oraz  kotła c.o. opalanego biomasą (słoma, odpady drzewne, itp.)- w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej jak 3.000,00 zł.

- dotacja do zakupu i montażu kotła c.o. opalanego biomasą, przysługuje tylko na terenach nieuzbrojonych w sieć gazową i miejską sieć centralnego ogrzewania, a kocioł musi posiadać sprawność cieplną > 85%, potwierdzoną w certyfikacie energetyczno-emisyjnym wydanym przez akredytowane laboratorium,

4. Zakup i montaż w budynku mieszkalnym kotła c.o. z automatycznym podajnikiem na paliwo stałe, o sprawności cieplnej ≥ 78%– w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 3.000,00 zł :

- dotacja nie przysługuje w przypadku, kiedy budynek położony jest na terenie uzbrojonym w miejską sieć centralnego ogrzewania,

- zakupiony kocioł powinien spełniać kryteria standardu energetyczno-ekologicznego stawiane

urządzeniom małej mocy, potwierdzone aktualnym certyfikatem energetyczno-emisyjnym,

wydanym przez instytucję posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

5. Zakup i montaż w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych- w wysokości 30%  poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 3.000,00 zł.

- dotacja  ta nie wyklucza możliwości udzielenia dofinansowania do drugiego urządzenia grzewczego, na zasadach wymienionych w § 4 pkt 2-4

6. Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych lub/i gospodarczych niezwiązanych z działalnością gospodarczą –w wysokości 70% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1200,00 zł na przedsięwzięcia realizowane na jednej nieruchomości.

- na koszt przyłączenia mogą składać się koszty: zakupu materiałów, usługi wykonania przyłącza,

pomiarów geodezyjnych, odbioru przyłącza przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Tryb udzielania dotacji

§ 5. 1. Osoby ubiegające się o dotację zobowiązane są w celu zawarcia umowy do złożenia pisemnego wniosku do Prezydenta Miasta wraz z wymaganymi załącznikami.. Wzory wniosków o zawarcie umowy  dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta www.bip.jastrzebie.pl

2. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności złożenia.

3. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne.

4. Rozpatrzenie wniosku może być uzależnione od złożenia przez Wnioskodawcę, w określonym przez organ  terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów.

5. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój a Wnioskodawcą umowy o udzieleniu dotacji celowej, która określa w szczególności:

- przeznaczenie dotacji, tj. nazwa i opis zakresu rzeczowego zadania,

- kwotę udzielonej dotacji

- termin wykonania oraz termin i sposób rozliczenia zadania objętego dotacją, nie dłuższy niż do 30 listopada danego roku,

- sposób i termin przekazania dotacji,

- termin rozliczenia dotacji.

6. Wnioskodawca  informowany jest o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i terminie podpisania umowy telefonicznie lub drogą elektroniczną.

7. O negatywnym rozpatrzeniu wniosku czyli odmowie zawarcia umowy dotacyjnej, Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie, w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia lub uzupełnienia, i nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

8. W przypadku wyczerpania się w ciągu roku ujętych w budżecie miasta środków finansowych przeznaczonych na dotacje do realizacji przedsięwzięć jak w § 4 , Prezydent Miasta poinformuje mieszkańców o zaprzestaniu podpisywania umów.

9. Pozytywne rozpatrzenie wniosków, które wykraczają poza możliwości finansowe Miasta w danym roku kalendarzowym będzie mogło stanowić  podstawę do zawarcia umowy w przypadku uwolnienia się środków już zaangażowanych np. rezygnacja z realizacji umowy, bądź w następnym roku budżetowym, o ile Miasto będzie dysponowało środkami na ten cel.

10. Sprawy nieuregulowane w niniejszych zasadach, zostaną określone umową pomiędzy wnioskodawcą a Miastem.

Postanowienia końcowe

1. Informację o przyjmowaniu  wniosków Prezydent Miasta ogłasza na tablicy ogłoszeń, w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój www.jastrzebie.pl oraz poprzez jednostki pomocnicze.

2. O przyznanie dotacji celowej mogą ubiegać się tylko wnioskodawcy, którzy mają uregulowaną gospodarkę ściekami i odpadami na swojej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Na jedną nieruchomość przysługuje dotacja tylko do jednego z urządzeń grzewczych wymienionych w § 4 pkt 2-4.

4. Na jedną nieruchomość przysługuje dotacja w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych do :

- jednego urządzenia grzewczego,

- jednego urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej

5. Dotacja do zakupu i montażu urządzeń grzewczych przysługuje raz na 10 lat., natomiast do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków raz na 15 lat.

6. W związku z rozliczaniem zadań wymienionych w § 4 pkt 1-5, upoważnieni pracownicy  Urzędu Miasta Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa stwierdzają ich wykonanie w drodze oględzin. Pozytywny wynik oględzin jest warunkiem wypłaty dotacji.

7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozliczenie zadania z terminem w roku następnym. Wypłata dotacji będzie jednak wtedy uzależniona od tego, czy w danym roku budżetowym Miasto będzie dysponowało środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel.

8. Dotacja nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji projektowo technicznej

9. Wnioskodawca, składając wniosek potwierdza, że znane mu są powyższe zasady.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI.127.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 31 października 2013 r.

Zasady  przyznawania dotacji celowych  dla osób prawnych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz tryb ich udzielania
i rozliczania

Postanowienia ogólne

§ 1. O udzielenie dotacji ubiegać się mogą:

- podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych ,

- jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

§ 2. Przedmiotem dotacji jest dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę wód i ochronę powietrza atmosferycznego, na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3. Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek, na podstawie umowy zawartej z Miastem przed realizacją przedsięwzięcia i stanowi częściową refundację kosztów inwestycji.

§ 4. Wysokość środków finansowych przewidzianych w danym roku budżetowym na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć jak w § 2 określa corocznie Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój w uchwale budżetowej.

Rodzaje przedsięwzięć i wysokość dotacji

§ 5. Dotacja może być udzielona dla podmiotów określonych w § 1 na dofinansowanie inwestycji związanych z:

1. Zamianą ogrzewania węglowego na : elektryczne, gazowe, olejowe oraz  podłączenie do miejskiej sieci centralnego ogrzewania, w wysokości  30% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur, nie więcej jednak jak 10.000 tys. zł

2. Zakupem i montażem urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w wysokości  30% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur, nie więcej jednak jak 10.000 tys. zł.

3. Przyłączeniem budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej – w wysokości 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur i/lub rachunków, nie więcej jednak jak  4.000 zł.

Tryb udzielania dotacji

§ 6. 1. Podmioty ubiegające się o dotację przedkładają Prezydentowi Miasta  pisemne wnioski wraz
z wymaganymi załącznikami.

2. Wnioski należy składać w terminie od dnia ogłoszenia naboru przez Prezydenta Miasta do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego realizację zadania, przy czym pierwszym terminem przyjmowania wniosków, które będą rozpatrywane  według  niniejszych „Zasad...” jest 31 sierpnia 2014 roku (dla zadań planowanych do realizacji w roku 2015).

3. Przyjęcie wniosku nie gwarantuje przyznania dotacji.

4. Wnioski zostają poddane ocenie formalnej pod względem prawidłowości ich wypełnienia i kompletności oraz  merytorycznej, dokonanej przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia naboru.

5. Rozpatrzenie wniosku może być uzależnione od złożenia przez Wnioskodawcę, w określonym przez organ  terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów.

6. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu, przy czym ich zakwalifikowanie do realizacji uzależnione jest od wyniku oceny, o której mowa w ust. 4. oraz możliwości finansowych Miasta.

7. O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku podmiot zostanie poinformowany przez Prezydenta Miasta  na piśmie, w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego realizację zadania.

8. Nie przysługuje roszczenie z tytułu negatywnego rozpatrzenia wniosku czyli odmowy udzielenia dotacji.

9. Dotacja udzielana jest na podstawie zawartej  pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój a Wnioskodawcą umowy o udzieleniu dotacji celowej, która określa w szczególności:

- przeznaczenie dotacji, tj. nazwę i opis zakresu rzeczowego zadania,

- kwotę udzielonej dotacji

- termin wykonania oraz termin i sposób rozliczenia zadania objętego dotacją, nie dłuższy niż do 30 listopada danego roku,

- sposób i termin przekazania dotacji,

- termin rozliczenia dotacji.

Pomoc de minimis

§ 7. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006), jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Postanowienia końcowe

1. Informację o przyjmowaniu wniosków Prezydent Miasta ogłasza na tablicy ogłoszeń, w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Miasta www.jastrzebie.pl

2. Wzory wniosków dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta www.bip.jastrzębie.pl

3. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się tylko wnioskodawcy, którzy mają uregulowaną gospodarkę odpadami i ściekami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Dotacja nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji projektowo-technicznej.

5. Na jedną nieruchomość przysługuje dotacja  tylko do  jednego urządzenia wymienionego w § 5 ust. 1, a w przypadku wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych :

- do jednego urządzenia grzewczego,

- do jednego w zakresie wytwarzania energii elektrycznej.

6. Dotacja do przedsięwzięć zawartych w § 5 ust. 1-2 przysługuje raz na 10 lat.

7. Z wnioskodawcami, z którymi nie została podpisana Umowa o dotację celową w danym roku budżetowym z powodu braku środków finansowych, mogą zostać podpisane Umowy w następnym roku budżetowym jeżeli wnioskodawca przesunął termin realizacji zadania a w budżecie zostaną przewidziane środki na ten cel.

8. W przypadku uwolnienia się w budżecie danego roku już zaangażowanych środków finansowych (np. w wyniku rezygnacji z dotacji) , zawarcie umów może być zaproponowane wnioskodawcom, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, ale nie przyjęte do realizacji ze względu na brak środków finansowych.

9. Wnioskodawca, składając wniosek potwierdza, że znane mu są powyższe zasady.

10. Sprawy nieuregulowane w niniejszych „Zasadach ...” zostaną określone w umowie, o której mowa w § 6 ust. 9.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »