| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/247/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z   2013 roku poz. 885)  

§   1.   1.   W załączniku Nr 1   „Dochody budżetu Gminy Szczyrk na rok 2013”   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku Nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia 2013 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:  

 

Dział  

Treść  

Zwiększenie  

Zmniejszenie  

600  

TRANSPORT I   ŁĄCZNOŚĆ  

 

47 605  

 

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację inwestycji i   zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  

 

47 605  

756  

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I   OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z   ICH POBOREM  

 

200 000  

 

Wpływy z   innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  

 

200 000  

 

RAZEM  

 

247 605  

Ogółem zmniejsza się dochody o   kwotę 247 605 zł.  

2.   W załączniku Nr 2   „Wydatki budżetu Gminy Szczyrk na 2013 r.”   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku Nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia 2013 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:  

 

Dział  

Rozdz.  

Treść  

Zwiększenie  

Zmniejszenie  

1  

 

2  

3  

4  

600  

 

TRANSPORT I   ŁĄCZNOŚĆ  

 

50 718  

 

60078  

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  

w tym:  

wydatki majątkowe  

z tego inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

 

50 718  

 

50 718  

50 718  

700  

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

13 000  

 

 

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki jednostek budżetowych  

z tego wydatki związane z   realizacją ich  

statutowych zadań  

13 000  

 

13 000  

13 000  

 

13 000  

 

754  

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I   OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

12 000  

 

 

75412  

Ochotnicze straże pożarne  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki jednostek budżetowych  

z tego wydatki związane z   realizacją ich  

statutowych zadań  

z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych  

12 000  

 

12 000  

5 000  

 

5 000  

7 000  

 

801  

 

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

701 401  

 

 

80101  

Szkoły podstawowe  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki jednostek budżetowych  

z tego wydatki związane z   realizacją ich  

statutowych zadań  

z tego wynagrodzenia i   składki od nich  

naliczane  

389 724  

 

389 724  

389 724  

 

65 174  

 

324 550  

 

 

80104  

Przedszkola  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki jednostek budżetowych  

z tego wydatki związane z   realizacją ich  

statutowych zadań  

z tego wynagrodzenia i   składki od nich  

naliczane  

z tego dotacje na zadania bieżące  

134 824  

 

134 824  

95 956  

 

13 176  

 

82 780  

38 868  

 

 

80110  

Gimnazja  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki jednostek budżetowych  

z tego wydatki związane z   realizacją ich  

statutowych zadań  

z tego wynagrodzenia i   składki od nich  

naliczane  

120 342  

 

120 342  

120 342  

 

1 841  

 

118 501  

 

 

80113  

Dowożenie uczniów do szkół  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki jednostek budżetowych  

z tego wydatki związane z   realizacją ich  

statutowych zadań  

32 000  

 

32 000  

32 000  

 

32 000  

 

 

80146  

Dokształcanie i   doskonalenie nauczycieli  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki jednostek budżetowych  

z tego wydatki związane z   realizacją ich  

statutowych zadań  

3 540  

 

3 540  

3 540  

 

3 540  

 

 

80148  

Stołówki szkolne i   przedszkolne  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki jednostek budżetowych  

z tego wydatki związane z   realizacją ich  

statutowych zadań  

z tego wynagrodzenia i   składki od nich  

naliczane  

20 971  

 

20 971  

20 971  

 

4 957  

 

16 014  

 

852  

 

POMOC SPOŁECZNA  

12 253  

 

 

85295  

Pozostała działalność  

w tym:  

wydatki bieżące  

świadczenia na rzecz osób fizycznych  

12 253  

 

12 253  

12 253  

 

854  

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  

15 240  

 

 

85401  

Świetlice szkolne  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki jednostek budżetowych  

z tego wydatki związane z   realizacją ich  

statutowych zadań  

z tego wynagrodzenia i   składki od nich  

naliczane  

11 940  

 

11 940  

11 940  

 

488  

 

11 452  

 

 

85415  

Pomoc materialna dla uczniów  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych  

3 300  

 

3 300  

3 300  

 

900  

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I   OCHRONA ŚRODOWISKA  

 

200 000  

 

90002  

Gospodarka odpadami  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki jednostek budżetowych  

z tego wydatki związane z   realizacją ich  

statutowych zadań  

 

200 000  

 

200 000  

200 000  

 

200 000  

921  

 

KULTURA I   OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

80 000  

 

 

92109  

Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego dotacje na zadania bieżące  

80 000  

 

80 000  

80 000  

 

 

 

RAZEM  

833 894  

250 718  

Ogółem zwiększa się wydatki o   kwotę 583 176 zł.  

§   2.   1.   Zmienia się załącznik nr 3   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia z   2013 roku   „Wydatki majątkowe w   2013 r.”   , który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Zmienia się załącznik nr 4   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia z   2013 roku   „Przychody i   rozchody budżetu w   2013 r.”   , który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   Zmienia się załącznik nr 5   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia z   2013 roku   „Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2013 r.”,   który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

4.   Zmienia się załącznik nr 6   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia z   2013 roku   „Dochody i   wydatki związane z   realizacją własnych zadań bieżących oraz inwestycji i   zakupów inwestycyjnych gmin z   dotacji otrzymanych z   budżetu państwa w   2013 r.   ”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4   do niniejszej uchwały.  

5.   Zmienia się załącznik nr 7   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia z   2013 roku   „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i   nienależące do sektora finansów publicznych w   2013 r.”,   który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5   do niniejszej uchwały.  

Budżet po zmianach wynosi:  

DOCHODY – 23 597 092 zł  

WYDATKI - 21 735 251 zł  

Nadwyżka budżetu gminy w   wysokości 1   861 841 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych rat kredytów w   wysokości 1   861 841 zł, natomiast wolne środki w   kwocie 1   111 904 zł zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych rat kredytów w   wysokości 1   011 489 zł i   zaciągniętych pożyczek w   WFOŚiGW w   kwocie 100 415 zł.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy


Uzasadnienie

Korekty dochodów dokonuje się:  

-   w dziale 600 TRANSPORT I   ŁĄCZNOŚĆ zmniejsza się planowane dotacje majątkowe na zadania: ”Przebudowa zniszczonej nawierzchni asfaltowej ul. Lipowa w   Szczyrku”, „Przebudowa zniszczonej nawierzchni drogi i   odwodnienia oraz poboczy i   chodnika ul. Szkolnej w   Szczyrku” oraz „Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia ul. Jodłowej w   Szczyrku”.  

-   w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I   OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z   ICH POBOREM zmniejsza się wpływy z   innych lokalnych opłat dotyczących gospodarki odpadami.  

Korekty wydatków dokonuje się:  

-   w dziale 600 TRANSPORT I   ŁĄCZNOŚĆ zmniejsza się wydatki majątkowe na zadania: ”Przebudowa zniszczonej nawierzchni asfaltowej ul. Lipowa w   Szczyrku”, „Przebudowa zniszczonej nawierzchni drogi i   odwodnienia oraz poboczy i   chodnika ul. Szkolnej w   Szczyrku” oraz „Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia ul. Jodłowej w   Szczyrku”.  

-   W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększa się wydatki w   związku z   wyrokiem sądu w   sprawie wypłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z   części działki - przystanek Skalite II rata.  

-   W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I   OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zwiększa się wydatki na OSP na wypłatę ekwiwalentów za udział w   akcjach pożarniczych, na zakup energii i   innych usług.  

-   w dziale 801 OŚWIATA I   WYCHOWANIE i   854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zwiększa się wydatki szkół podstawowych, przedszkola, gimnazjów, dowożenia uczniów do szkół, stołówek oraz świetlic szkolnych;  

-   w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA zwiększa się wydatki na uzupełnienie wkładu własnego do realizowanego programu rządowego „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania”  

-   w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I   OCHRONA ŚRODOWISKA zmniejsza się zaplanowane wydatki na gospodarkę odpadami.  

-   W dziale 921 KULTURA I   OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zwiększa się dotację na bieżącą działalność MOKPiI.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/247/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wydatki majątkowe w   2013r.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/247/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Przychody i   rozchody budżetu w   2013r.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/247/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2013r.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/247/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją własnych zadań bieżących gmin z   dotacji otrzymanych z   budżetu państwa w   2013r.  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/247/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i   nienależące do sektora finansów publicznych w   2013r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »