| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 5 ust.1, ust. 3, ust. 4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981), mając na uwadze art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wisła:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: rocznie0,89 PLNod 1 m2powierzchni, za wyjątkiem:

- brak wyjątków;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: rocznie4,56PLNod 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: rocznie0,46 PLNod 1 m2powierzchni, za wyjątkiem:

- brak wyjątków;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych: rocznie0,74 PLNod 1 m2powierzchni użytkowej, za wyjątkiem:

- mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: rocznie22,60 PLNod 1 m2powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: rocznie22,60 PLNod 1 m2powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: rocznie10,75 PLNod 1 m2powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: rocznie4,68 PLNod 1 m2powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: rocznie6,70 PLNod 1 m2powierzchni użytkowej, za wyjątkiem:

- garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem: rocznie7,50 PLNod 1 m2powierzchni użytkowej,

- garaży znajdujących się w budynkach pozostałych, w tym w budynkach gospodarczych: rocznie7,50 PLNod 1 m2powierzchni użytkowej;

3) od budowli: rocznie2%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem:

- brak wyjątków.

§ 2.

Nie dokonuje się żadnych dodatkowych zwolnień z podatku od nieruchomości niż wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 3.

Uchwała nie przewiduje możliwości udzielenia pomocy de minimis ze względu na wyeliminowanie preferencyjności stawek podatkowych.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Miasta Wisła Nr XXI/308/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, od budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień w podatku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brzezińska Narolski Adwokaci sp.p

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »