| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 5 ust.1, ust. 3, ust. 4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981), mając na uwadze art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wisła:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: rocznie0,89 PLNod 1 m2powierzchni, za wyjątkiem:

- brak wyjątków;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: rocznie4,56PLNod 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: rocznie0,46 PLNod 1 m2powierzchni, za wyjątkiem:

- brak wyjątków;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych: rocznie0,74 PLNod 1 m2powierzchni użytkowej, za wyjątkiem:

- mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: rocznie22,60 PLNod 1 m2powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: rocznie22,60 PLNod 1 m2powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: rocznie10,75 PLNod 1 m2powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: rocznie4,68 PLNod 1 m2powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: rocznie6,70 PLNod 1 m2powierzchni użytkowej, za wyjątkiem:

- garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem: rocznie7,50 PLNod 1 m2powierzchni użytkowej,

- garaży znajdujących się w budynkach pozostałych, w tym w budynkach gospodarczych: rocznie7,50 PLNod 1 m2powierzchni użytkowej;

3) od budowli: rocznie2%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem:

- brak wyjątków.

§ 2.

Nie dokonuje się żadnych dodatkowych zwolnień z podatku od nieruchomości niż wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 3.

Uchwała nie przewiduje możliwości udzielenia pomocy de minimis ze względu na wyeliminowanie preferencyjności stawek podatkowych.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Miasta Wisła Nr XXI/308/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, od budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień w podatku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »