| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/468/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 31 października 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm[1])) i art. 15, art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.[2])) oraz art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 2012 r. Nr 125, poz. 749 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981), mając na uwadze art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.[3]))

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z 29 kwietnia 2010 r. w sprawieustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie(tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Sla. z 2013 r. poz. 4752 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) do § 4 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

przy sprzedaży w będący dniem ustawowo wolnym od pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek lub piątek, opłatę targową pobiera się zgodnie ze stawkami obowiązującymi w niedziele bieżącego miesiąca.;

2) do § 8 po pkt. 2 dodaje się pkt. 2a w brzmieniu:

przy sprzedaży fabrycznie nowych samochodów, za każdy m2powierzchni gruntu zajętego przez handlującego5,- zł,;

3) do § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za każdy m2powierzchni gruntu zajętego przez handlującego na zaplecze, tj. miejsce niezbędne do prowadzenia przez niego sprzedaży:5,- zł.;

4) uchyla się załącznik 3,

5) po załączniku nr 2 dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/468/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 31 października 2013 r.

Miejsca w Parku im. Kopczyńskiego, o których mowa w §7 uchwały

infoRgrafika


[1]) Brak późniejszych zmian ustawy

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z r. poz.  Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

[3]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »