| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/303/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art.6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 391 z późn. zm.),Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust.1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych; w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany; opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3. Deklarację, o której mowa w ust.1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43 - 410 Zebrzydowice w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1. Format elektroniczny deklaracji określa się w formacie danych XML i jest on zgodny ze schematami publikowanymi w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP oraz Platformy Elektronicznych Usług Publicznych Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 235).

2. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji w formacie elektronicznym określonym w ust. 1 jest taki, że pozostaje ona w relacji tożsamości ze wzorem deklaracji określonym w § 1 ust. 1.

3. Deklaracja, o której mowa w ust. 1:

1) opisana jest w katalogu usług Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem:www.epuap.gov.pl lub w katalogu usług Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP pod adresem:www.sekap.pl ;

2) musi być przesłana za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), dostępnej pod adresem internetowym www.epuap.gov.pl lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) dostępnego pod adresem internetowym www.sekap.pl. Fakt otrzymania deklaracji przez serwer ePUAP lub serwer SEKAP zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną;

3) musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 262) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo podpisem składanym przy użyciu certyfikatu Centrum Certyfikacji SEKAP (CC SEKAP) zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U z 2013 r., poz. 235);

4) może zawierać, zgodnie z przepisami o informatyzacji, załączniki w formie dokumentów elektronicznych, wg wykazu, o którym mowa w art. 6n ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 391 z późn. zm.).

4. Przekazywanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/201/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek


Załącznik do Uchwały Nr XXX/303/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 14 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Welsyng

Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »