| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/353/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu”

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 Dz. U. poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14, art. 15, art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 20 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 z późn. zm.)

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr L/360/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu” w załączniku do uchwały § 7 otrzymuje nowe brzmienie: Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Ogrodzieniec w zakresie:

1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, w szczególności:

a) zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców usług, w szczególności wydobycie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody.

b) odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków,

c) prowadzenia kontroli jakości oczyszczonych ścieków,

d) eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków,

e) prowadzenia pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego (w zakresie ujęć wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków - będących w eksploatacji Zakładu),

f) dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki. Prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie,

g) utrzymania porządku i czystości na placach zabawowych i na terenach rekreacyjnych,

2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, w szczególności:

a) bieżącego utrzymania dróg gminnych, ulic, chodników i placów, w tym zimowe utrzymanie dróg,

b) monitorowania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ogrodzieniec , w tym zgłaszania potrzeb napraw i usterek właściwemu miejscowo zakładowi energetycznemu,

c) pełnienie - zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy o drogach publicznych - funkcji zarządu drogi dla dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Do zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu należy w tym zakresie w szczególności:

- opracowywanie projektów planów finansowania remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

- utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

- remont wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych,

- przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

- koordynacja robót w pasie drogowym,

- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

- utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

- remont i utrzymanie parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów,

- gospodarowanie nieruchomościami zajętymi pod pasy drogowe dróg gminnych i innymi nieruchomościami wykorzystywanymi na potrzeby zarządzania drogami w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.

3) targowisk,

4) zieleni gminnej i zadrzewień,

5) cmentarzy komunalnych,

6) wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

7) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.

§ 2. W uchwale nr L/360/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu” w załączniku do uchwały wykreśla się w § 16 ust. 1 i ust. 2.

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały nr L/360/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu” nie ulegają zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »