| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/353/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu”

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 Dz. U. poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14, art. 15, art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 20 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 z późn. zm.)

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr L/360/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu” w załączniku do uchwały § 7 otrzymuje nowe brzmienie: Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Ogrodzieniec w zakresie:

1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, w szczególności:

a) zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców usług, w szczególności wydobycie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody.

b) odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków,

c) prowadzenia kontroli jakości oczyszczonych ścieków,

d) eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków,

e) prowadzenia pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego (w zakresie ujęć wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków - będących w eksploatacji Zakładu),

f) dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki. Prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie,

g) utrzymania porządku i czystości na placach zabawowych i na terenach rekreacyjnych,

2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, w szczególności:

a) bieżącego utrzymania dróg gminnych, ulic, chodników i placów, w tym zimowe utrzymanie dróg,

b) monitorowania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ogrodzieniec , w tym zgłaszania potrzeb napraw i usterek właściwemu miejscowo zakładowi energetycznemu,

c) pełnienie - zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy o drogach publicznych - funkcji zarządu drogi dla dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Do zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu należy w tym zakresie w szczególności:

- opracowywanie projektów planów finansowania remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

- utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

- remont wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych,

- przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

- koordynacja robót w pasie drogowym,

- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

- utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

- remont i utrzymanie parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów,

- gospodarowanie nieruchomościami zajętymi pod pasy drogowe dróg gminnych i innymi nieruchomościami wykorzystywanymi na potrzeby zarządzania drogami w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.

3) targowisk,

4) zieleni gminnej i zadrzewień,

5) cmentarzy komunalnych,

6) wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

7) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.

§ 2. W uchwale nr L/360/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu” w załączniku do uchwały wykreśla się w § 16 ust. 1 i ust. 2.

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały nr L/360/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu” nie ulegają zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »