| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.527.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 27 listopada 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXI/296/13 Rady Gminy Porąbka z dnia 17 października 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Porąbka

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXI/296/13 Rady Gminy w Porąbka z dnia 17 października 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Porąbka w całości, jako niezgodnej z przepisem art. 90f pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Porąbka przyjęła regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Porąbka. Przepisem § 6 Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Porąbka, stanowiącego załącznik do uchwały ustaliła, że wysokość stypendium szkolnego, bez względu na formę, w jakiej jest udzielane, wynosi miesięcznie 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Podstawę prawną do podjęcia uchwały w powyższej materii stanowi przepis art. 90f ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z jego treścią Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Wskazany wyżej przepis ustawy jest normą o charakterze iuris cogentis i zawiera jednocześnie upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego. Z uwagi na to, uregulowania wydawanego na jego podstawie aktu prawnego powinny być sformułowane w taki sposób, aby kompleksowo wypełniały zakres przekazanych przez ustawodawcę uprawnień. Niespełnienie natomiast którejkolwiek z przesłanek w nim zawartych skutkuje bezwzględną nieważnością uchwały.

Tymczasem w opinii organu nadzoru przedmiotowa uchwała nie wyczerpuje w pełni dyspozycji przepisu art. 90f ustawy o systemie oświaty. Przyjęte bowiem przez Radę postanowienia nie określają " sposobu ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 " - jednego z elementów obligatoryjnych wymaganych przepisem art. 90f ustawy o systemie oświaty. Zamiast bowiem " sposobu ustalenia wysokości stypendium " Rada wskazała konkretną miesięczną kwotę stypendium przysługującą uczniowi, określając ją na poziomie " 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych". Tym samym Rada Gminy Porąbka nie zrealizowała w sposób prawidłowy delegacji ustawowej, co stanowi istotne naruszenie prawa i skutkuje koniecznością stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały w całości. Organ stanowiący wydając akt prawny na podstawie upoważnienia ustawowego musi bowiem ściśle uwzględnić wytyczne zawarte w tym upoważnieniu. Odstąpienie od którejkolwiek z nich narusza związek formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, co zawsze będzie stanowiło istotne naruszenie prawa.

Ponadto z literalnego brzmienia art. 90f pkt 1 ustawy wynika, iż rada gminy wypełniając delegację ustawową w zakresie ustalenia sposobu wysokości stypendium, bierze dodatkowo pod uwagę: sytuację materialną uczniów i ich rodzin oraz inne okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem okolicznościami takimi są: trudna sytuacja materialna, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna lub dotknięta zdarzeniem losowym. Tak więc rada określając sposób ustalania wysokości stypendium, robi to w odniesieniu do tych czynników. Tymczasem w przedmiotowej uchwale również i tego odniesienia brak.

Niezależnie od postawionego Radzie Gminy zarzutu niezrealizowania przez nią delegacji ustawowej należy stwierdzić, że tak skonstruowanym przepisem uchwały Rada wkroczyła również w kompetencje organu wykonawczego. Zgodnie bowiem z treścią art. 90m ustawy o systemie oświaty świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta). Tak więc to on, w oparciu o ustalone przez Radę zasady ustalenia wysokości stypendium, powinien zadecydować o wysokości poszczególnych stypendiów (w zależności od danej sytuacji materialnej uprawnionego podmiotu i zaistnienia określonych okoliczności). Tym samym Rada Gminy - postanawiając w uchwale o konkretnej kwocie stypendium - nie pozostawiła Wójtowi żadnej swobody decyzyjnej w tym zakresie, czym naruszyła zasadę podziału kompetencji między organami.

Dodatkowo, za niezgodne z prawem należy również uznać unormowania § 11 Regulaminu, z uwagi na niedopuszczalną modyfikację i powtórzenie w nich unormowań ustawowych.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości należy uznać za uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Gminy Porąbka

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »