| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 803/XLIV/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013, poz.594 z późn.zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. 1. W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności miasta powołuje się Miejską Radę Seniorów.

2. Głównym celem Miejskiej Rady Seniorów, zwanej dalej "Radą", jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta.

3. Rada ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny dla władz Miasta.

§ 2. Rada działa w następujących obszarach:

1) zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów,

2) wspieranie aktywności ludzi starszych,

3) profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,

4) przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu,

5) rozwój form wypoczynku, dostępu do edukacji i kultury,

6) mieszkalnictwo dla seniorów.

§ 3. Do zadań Rady należy:

1) ścisła współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych,

2) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów,

3) monitorowanie potrzeb seniorów również w zakresie ochrony zdrowia dla seniorów,

4) wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,

5) zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego dotyczące seniorów,

6) inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Częstochowy ze środowiskiem osób starszych,

7) informowanie społeczności miasta o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów,

8) upowszechnianie wiedzy o możliwościach osób starszych, ich potencjale społecznym, ale także potrzebach i oczekiwaniach, a więc konieczności realnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym w szczególności na jakość wszelkich usług, oferowanych z myślą o seniorach.

§ 4. 1. Skład osobowy Rady powoływany jest na okres kadencji Rady Miasta, przy czym w pierwszym roku działalności kadencja Rady kończy się wraz z VI kadencją Rady Miasta.

2. Skład osobowy Rady powołuje w formie zarządzenia Prezydent Miasta Częstochowy.

3. W skład Rady mogą być powołani wyłącznie mieszkańcy Częstochowy, którzy ukończyli 60 rok życia, zwani dalej "seniorami".

4. W skład Rady wchodzi do 12 seniorów, w tym:

a) 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działają na rzecz środowiska osób starszych,

b) 3 przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku, po 1 osobie z każdego Uniwersytetu,

c) 2 przedstawicieli Rady Miasta,

d) 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Częstochowy.

5. Członkowie Rady pełnią swe funkcje społecznie.

6. Seniorzy będący przedstawicielami organizacji pozarządowych, wybierani są na spotkaniu
Prezydenta Miasta z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz środowiska osób
starszych, według trybu określonego na spotkaniu:

a) Prezydent Miasta ogłasza informację o możliwości uczestniczenia oraz terminie spotkania podmiotów, o których mowa w ust. 4 a:

- na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowa -http://www.czestochowa.pl/

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.

b) Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przez organizację pozarządową rejestracji w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

7. Przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku wybierają słuchacze danego Uniwersytetu w sposób ustalony przez samorząd tego Uniwersytetu.

8. Przedstawicieli Prezydenta Miasta Częstochowy wskazuje bezpośrednio Prezydent Miasta.

9. Przedstawicieli Rady Miasta Częstochowy do Rady wskazuje Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy w uzgodnieniu z Klubami Radnych.

10. Podstawą działania Rady jest regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Warunki organizacyjne niezbędne do prawidłowej pracy Miejskiej Rady Seniorów zapewni Prezydent Miasta

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik do Uchwały Nr 803/XLIV/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »