| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 41.299.2013 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomościod 1 m2powierzchni użytkowejbudynków lub ich części:

1) mieszkalnych na wszystkich kondygnacjach (w tym od piwnic, poddaszy oraz garaży w budynkach mieszkalnych) -0,68 zł,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -21,78 zł,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,41 zł,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -4,68 zł,

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -7,28 zł.

2. Określa się wysokość rocznej stawki podatku odgruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2powierzchni -0,83 zł,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 hektara powierzchni - 4,43 zł,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m2powierzchni -0,37 zł.

3. Określa się wysokość stawek podatkuod budowli lub ich częścizwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości -2 % ich wartościokreślonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości niekorzystające z takiego zwolnienia z mocy ustawy:

1) grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (symbol „dr”), które nie zostały wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej – za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

3) budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty wykorzystywane na prowadzenie wśród dzieci i młodzieży statutowej działalności w systemie oświaty w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – za wyjątkiem nieruchomości lub ich części oddanych w posiadanie zależne w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 29.199.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr 32.231.2013 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

§ 5.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Duchnowska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, mediator rodzinny, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »