| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 41.299.2013 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomościod 1 m2powierzchni użytkowejbudynków lub ich części:

1) mieszkalnych na wszystkich kondygnacjach (w tym od piwnic, poddaszy oraz garaży w budynkach mieszkalnych) -0,68 zł,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -21,78 zł,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,41 zł,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -4,68 zł,

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -7,28 zł.

2. Określa się wysokość rocznej stawki podatku odgruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2powierzchni -0,83 zł,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 hektara powierzchni - 4,43 zł,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m2powierzchni -0,37 zł.

3. Określa się wysokość stawek podatkuod budowli lub ich częścizwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości -2 % ich wartościokreślonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości niekorzystające z takiego zwolnienia z mocy ustawy:

1) grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (symbol „dr”), które nie zostały wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej – za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

3) budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty wykorzystywane na prowadzenie wśród dzieci i młodzieży statutowej działalności w systemie oświaty w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – za wyjątkiem nieruchomości lub ich części oddanych w posiadanie zależne w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 29.199.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr 32.231.2013 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

§ 5.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alchemia-Inwestowania

doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »