| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/418/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/142/08 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czechowice-Dziedzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XVII/142/08 Rady Miejskiej z dnia 15 stycznia 2008 r. zmienionej uchwałami                         Nr  XXI/177/08 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 13 maja 2008 r. i Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czechowice-Dziedzice  oraz wynikających z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 listopada 2012 r.  Sygn. akt II SA/GI/760/12, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Spełniającymi    warunki    do     zawarcia     umowy     najmu    lokalu    na     czas    nieoznaczony z mieszkaniowego  zasobu  gminy   są   osoby  zamieszkujące  na  terenie  Gminy  Czechowice-Dziedzice, które nie posiadają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i uzyskują niskie dochody.;

2) w § 2 ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

czasowo nie zamieszkujące na terenie  Gminy Czechowice-Dziedzice z przyczyn od nich niezależnych, wynikających z wyroków, orzeczeń lub decyzji uprawnionych organów.;

3) w § 6 dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:

Na wniosek najemcy lokalu socjalnego uzasadniony zwiększeniem osób w gospodarstwie                   domowym, dopuszcza  się  możliwość  zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego o większej powierzchni pod warunkiem rozwiązania obowiązującej umowy najmu i wydania zajmowanego lokalu w stanie wolnym od osób i rzeczy.

11. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych potrzebami Gminy lub  względami   społecznymi  Burmistrz              może  skierować  do  zawarcia  umowy  najmu lokalu socjalnego osobę nie spełniającą warunków określonych              niniejszą uchwałą po pozyskaniu opinii Komisji Mieszkaniowej.;

4) § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Wnioski złożone przez osoby nieuprawnione podlegają zwrotowi.;

5) w § 8 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

w  przypadku  jednakowej ilości punktów  ustalonych według kryteriów  określonych w załączniku   do  uchwały o pierwszeństwie na liście decyduje  niższy dochód na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »