| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/418/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/142/08 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czechowice-Dziedzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XVII/142/08 Rady Miejskiej z dnia 15 stycznia 2008 r. zmienionej uchwałami                         Nr  XXI/177/08 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 13 maja 2008 r. i Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czechowice-Dziedzice  oraz wynikających z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 listopada 2012 r.  Sygn. akt II SA/GI/760/12, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Spełniającymi    warunki    do     zawarcia     umowy     najmu    lokalu    na     czas    nieoznaczony z mieszkaniowego  zasobu  gminy   są   osoby  zamieszkujące  na  terenie  Gminy  Czechowice-Dziedzice, które nie posiadają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i uzyskują niskie dochody.;

2) w § 2 ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

czasowo nie zamieszkujące na terenie  Gminy Czechowice-Dziedzice z przyczyn od nich niezależnych, wynikających z wyroków, orzeczeń lub decyzji uprawnionych organów.;

3) w § 6 dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:

Na wniosek najemcy lokalu socjalnego uzasadniony zwiększeniem osób w gospodarstwie                   domowym, dopuszcza  się  możliwość  zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego o większej powierzchni pod warunkiem rozwiązania obowiązującej umowy najmu i wydania zajmowanego lokalu w stanie wolnym od osób i rzeczy.

11. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych potrzebami Gminy lub  względami   społecznymi  Burmistrz              może  skierować  do  zawarcia  umowy  najmu lokalu socjalnego osobę nie spełniającą warunków określonych              niniejszą uchwałą po pozyskaniu opinii Komisji Mieszkaniowej.;

4) § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Wnioski złożone przez osoby nieuprawnione podlegają zwrotowi.;

5) w § 8 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

w  przypadku  jednakowej ilości punktów  ustalonych według kryteriów  określonych w załączniku   do  uchwały o pierwszeństwie na liście decyduje  niższy dochód na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »