| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/372/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tj. Dz.U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) –Rada Miejska z Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

              Stawka podatku od nieruchomości na 2014 rok dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 1, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od budynków, budowli, gruntów wynosi rocznie:

1) Od budynków mieszkalnych lub ich części

-               od 1 m2powierzchni użytkowej0,67 zł

2) Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- od 1 m2powierzchni użytkowej– 22,31 zł

3) Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

-               od 1 m2powierzchni użytkowej10,38 zł

4) Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

-               - od 1 m2powierzchni użytkowej4,65 zł

5) Od garaży wolnostojących niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

- od 1 m2powierzchni użytkowej– 7,38 zł

6) Od pozostałych budynków lub ich części niewymienionych w pkt 1 – 5, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

-               od 1 m2powierzchni użytkowej– 7,01 zł

7) Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej– 2 % wartościokreślonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7

8) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

- od 1 m2powierzchni– 0,80 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

- od 1 ha powierzchni– 4,53 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

-               od 1 m2powierzchni– 0,31 zł

d) pozostałych niezabudowanych według klasyfikacji Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane)

-               od 1 m2powierzchni– 0,15 zł

§ 2.

Uchyla się Uchwałę nr LII/361/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.

§ 3.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr XXXV/247/2012 z dnia 12 listopada 2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.

§ 4.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej -  dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wal

http://www.w-a-l.pl/

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »