| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/284/13 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594), art.31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2010r. Nr 127, poz.857 z późniejszymi zmianami) na wniosek Wójta Gminy, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Gminy Gierałtowice uchwala

§ 1.

1. Ustanawia się dla osób fizycznych nagrody Gminy Gierałtowice za osiągnięte wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

2. Szczgółowe zasady, tryb przyznawania nagród i wyróżnień określa Regulamin,  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Błaszczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/284/13
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 28 listopada 2013 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ GMINY GIERAŁTOWICE DLA OSÓB FIZYCZNYCH (ZAWODNIKÓW) ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE  ORAZ  ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA.

§ 1.

1. Regulamin określa rodzaj oraz zasady i tryb przyznawania ze środków budżetu Gminy Gierałtowice wyróżnień i nagród zawodnikom za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2. Nagrody i wyróżnienia w dyscyplinach indywidualnych mogą być przyznawane za:

1) zajęcie miejsca od 1 do 10 w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy oraz innych zawodach porównywalnego szczebla – nagroda I stopnia,

2) zajęcie miejsca od 1 do 6 w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski oraz innych zawodach porównywalnego szczebla organizowanych przez Polskie Związki Sportowe – nagroda II stopnia,

3) zajęcie miejsca od 1 do 6 w rywalizacji sportowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim – nagroda III stopnia.

3. Nagrody i wyróżnienia w dyscyplinach zespołowych mogą być przyznawane za zajęcie 1 miejsca w swojej kategorii rozgrywkowej w rozgrywkach prowadzonych przez uprawnione do tego związki sportowe w formie rozgrywek ligowych.

4. Wyróżnienia mogą być przyznawane za zajęcie miejsca od 1 do 3 w rywalizacji sportowej na szczeblu co najmniej powiatowym.

5. Wyróżnienia i nagrody będą przyznawane za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, uprawiającym sport w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2010r. Nr 127, poz.857 z późn. zm.).

6. Wyróżnienia i nagrody będą przyznawane przede wszystkim w dyscyplinach sportowych wspieranych przez Gminę Gierałtowice w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności w: piłce nożnej, siatkówce, koszykówce,  boksie, rekreacji biegowej, pływaniu, skacie sportowym, szachach, wspinaczce sportowej.

§ 2.

1. Wyróżnienia mogą mieć formę dyplomu, listu gratulacyjnego, statuetki, patery lub pucharu.

2. Nagrody mają formę finansową lub rzeczową w wysokości określonej w § 7.

3. Liczbę nagród ustala Wójt Gminy Gierałtowice w ramach środków określonych w budżecie Gminy oraz w oparciu o złożone wnioski.

4. Wyróżnienie lub nagrodę może otrzymać zawodnik, który:

1) uprawia dyscyplinę sportową zgodnie z wymaganiami określonymi w § 1 ust.5 i § 1 ust.6,

2) w roku poprzedzającym przyznania nagrody lub wyróżnienia osiągnął wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym oraz jest mieszkańcem Gminy Gierałtowice,

5. W jednym roku kalendarzowym zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie.

§ 3.

Wyróżnienia i nagrody przyznaje Wójt Gminy Gierałtowice z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) właściwego Polskiego Związku Sportowego lub organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury fizycznej,

2) dyrektora publicznej lub niepublicznej szkoły lub placówki oświatowej,

3) komisji Rady Gminy Gierałtowice właściwej ds. kultury fizycznej i sportu,

4) zainteresowanej osoby fizycznej (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku zawodników niepełnoletnich).

§ 4.

1. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody powinien zawierać:

1) nazwę lub imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres jego siedziby,

2) imię (imiona) i nazwisko kandydata do wyróżnienia lub nagrody, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania,

3) uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie osiągnięć sportowych zawodnika, za które wyróżnienie lub nagroda ma być przyznana lub wskazanie osiągnięć sportowych zawodnika,

4) potwierdzenie spełnienia warunków określonych w § 2 ust.4.

5) informacje o dotychczas otrzymanych wyróżnieniach i nagrodach przez kandydata,

6) miejsce i datę sporządzenia wniosku oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy,

7) pisemną zgodę kandydata.

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie przez zawodnika wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

3. Wzór wniosku o przyznanie wyróżnienia lub nagrody stanowi załacznik do niniejszego regulaminu.

§ 5.

1. Wójt Gminy Gierałtowice przyznaje wyróżnienia i nagrody po weryfikacji i zaopiniowaniu wniosku przez wyznaczony referat i wyrażeniu zgody przez wyróżnionego.

2. Informację o przyznaniu wyróżnienia lub nagrody Wójt Gminy Gierałtowice podaje do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice (www.gieraltowice.pl).

§ 6.

1. Wnioski w sprawie przyznania wyróżnień i nagród składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Gierałtowice, w terminie od 2 stycznia do 31 stycznia każdego roku.

2. Rozpatrzenie wniosków oraz przyznanie wyróżnień i nagród nastąpi do 31 marca każdego roku.

3. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) złożenia po terminie określonym w § 6 ust.1,

2) pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę,

3) braku zgody lub wycofania zgody kandydata do wyróżnienia lub nagrody,

4) braków formalnych wniosku, pomimo wezwania w terminie 14 dni do ich uzupełnienia przez wnioskodawcę.

§ 7.

Wysokość nagród pieniężnych lub rzeczowych.

1. Dla zawodnika w dyscyplinach indywidualnych:

1) nagroda I stopnia - 1.000,00- zł,

2) nagroda II stopnia - 500,00- zł,

3) nagroda III stopnia - 250,00- zł,

2. Dla zawodników w dyscyplinach zespołowych oraz konkurencjach zespołowych w dyscyplinach indywidualnych dla jednego zawodnika, z tym, że kwota nagrody dla zespołu (drużyny) łącznie nie może przekroczyć kwoty wynikającej z przemnożenia liczby zawodników zespołu (drużyny) uprawnionych do gry w zawodach, określonej odpowiednimi przepisami i regulaminami właściwych związków sportowych przez wartość nagrody pieniężnej lub rzeczowej - 250,00- zł,

§ 8.

1. Złożenie wniosku o nagrodę lub wyróżnienie nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

2. Zasady, warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród Gminy Gierałtowice za wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym nie stanowią podstawy do roszczeń zawodników ani zobowiązania Gminy Gierałtowice do ich przyznania tym osobom.

3. Wójt Gminy Gierałtowice przyznając nagrodę lub wyróżnienie z własnej inicjatywy może nie stosować terminów określonych w § 6 pkt 1 – 3.

§ 9.

Wyróżnienia i nagrody będą przyznawane za wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym osiągnięte po dniu 1 stycznia 2013 roku.


Załącznik
do Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Gmiyny Gierałtowice dla osób fizycznych (zawodników) za osiągnięte wyniki sportowe i tryb przyznawania
z dnia 28.11.2013 r.

WNIOSEK

o przyznanie wyróżnienia/nagrody dla zawodnika, który osiągnął wysoki wynik sportowy

we współzawodnictwie sportowym

I. Dane wnioskodawcy:

…………………………………………………………………………………………………………................

Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy  oraz dokładny adres

…………………………………………………………………………………………………………................

Nazwiska i funkcje osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy

…………………………………………………………………………………………………………................

II. Dane kandydata do wyróżnienia/nagrody*:

…………………………………………………………………………………………………………................

Imię i nazwisko kandydata

…………………………………………………………………………………………………………................

Dokładny adres zamieszkania

…………………………………………………………………………………………………………................

Data i miejsce urodzenia

…………………………………………………………………………………………………………................

Dyscyplina sportowa, przynależność do klubu lub stowarzyszenia

III. Uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie wysokich osiągnięć sportowych zawodnika, za które wyróżnienie lub nagroda ma być przyznana:

……………………………………………………………………….....…………………………………................

……………………………………………………………………….....…………………………………................

………………………………………………………………………….....………………………………................

………………………………………………………………………….....………………………………................

……………………………………………………………….....…………………………………………................

……………………………………………………………….....…………………………………………................

……………………………………………………………….....…………………………………………................

……………………………………………………………….....…………………………………………................

……………………………………………………………….....…………………………………………................

……………………………………………………………….....…………………………………………................

IV. Dotychczas otrzymane wyróżnienie lub nagrody przez kandydata (rodzaj, rok otrzymania):

1.………………………………………………………...…………………………………………………................

2.………………………………………………………………………...…………………………………................

3.………………………………………………………………………...…………………………………................

Gierałtowice, dnia ............................................

……….................…................................

Podpis/y wnioskodawcy

V. Załączniki (dokumenty potwierdzające osiągnięcie przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego

1.………………………………………………………...…………………………………………………................

2.………………………………………………………………………...…………………………………................

3.………………………………………………………………………...…………………………………................

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »