| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/731/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 listopada 2013r.

o zmianie uchwały Rady Miasta Nr XXVII/474/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 j.t.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.) przedstawiam Radzie Miasta projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Nr XXVII/474/08 z dnia 25września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Nr XXVII/474/13 z dnia 25 września 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie: Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku bieżącym.

2. § 7 ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym, a w przypadku z ust.3 kwotę do przekazania w roku następnym.

3. W § 8 dodaje się pkt 10, który otrzymuje brzmienie: zobowiązanie beneficjenta o umieszczeniu tabliczki informacyjnej na obiekcie zabytkowym.

4. W § 10 ust.2 pkt 2, który otrzymuje brzmienie: zestawienie rachunków lub faktur dołączonych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji - ze wskazaniem nr księgowego, daty wystawienia rachunku lub faktury, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek lub fakturę.

5. § 12 otrzymuje brzmienie:

1. Prezydent prowadzi dokumentację udzielonych przez Radę Miasta dotacjach oraz informuje o nich inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przez zabytkach.

2. Dokumentacja zawiera:

1) wnioski o udzielenie dotacji celowej; egzemplarze uchwał Rady Miejskiej o udzielenie dotacji celowej; deklaracje Beneficjentów o zobowiązaniu się do wykorzystania przyznanych dotacji egzemplarze umów o udzielenie dotacji informacje o wysokości środków przekazanych Beneficjentom z dotacji oraz rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji informacje przekazane przez inne organy uprawnione do udzielaniu dotacji na prace lub roboty budowlane.

3. Prezydent niezwłocznie ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej zestawienie przyznanych dotacjach.

6. W uchwale Rady Miasta Nr XXVII/474/08 z dnia 25.09.2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmienia się załącznik do uchwały – formularz sprawozdania z rozliczenia dotacji, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/731/13
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Formalurz sprawozdania i roliczenia dotacji celowej z budżetu miasta na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »