| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/731/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 listopada 2013r.

o zmianie uchwały Rady Miasta Nr XXVII/474/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 j.t.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.) przedstawiam Radzie Miasta projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Nr XXVII/474/08 z dnia 25września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Nr XXVII/474/13 z dnia 25 września 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie: Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku bieżącym.

2. § 7 ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym, a w przypadku z ust.3 kwotę do przekazania w roku następnym.

3. W § 8 dodaje się pkt 10, który otrzymuje brzmienie: zobowiązanie beneficjenta o umieszczeniu tabliczki informacyjnej na obiekcie zabytkowym.

4. W § 10 ust.2 pkt 2, który otrzymuje brzmienie: zestawienie rachunków lub faktur dołączonych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji - ze wskazaniem nr księgowego, daty wystawienia rachunku lub faktury, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek lub fakturę.

5. § 12 otrzymuje brzmienie:

1. Prezydent prowadzi dokumentację udzielonych przez Radę Miasta dotacjach oraz informuje o nich inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przez zabytkach.

2. Dokumentacja zawiera:

1) wnioski o udzielenie dotacji celowej; egzemplarze uchwał Rady Miejskiej o udzielenie dotacji celowej; deklaracje Beneficjentów o zobowiązaniu się do wykorzystania przyznanych dotacji egzemplarze umów o udzielenie dotacji informacje o wysokości środków przekazanych Beneficjentom z dotacji oraz rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji informacje przekazane przez inne organy uprawnione do udzielaniu dotacji na prace lub roboty budowlane.

3. Prezydent niezwłocznie ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej zestawienie przyznanych dotacjach.

6. W uchwale Rady Miasta Nr XXVII/474/08 z dnia 25.09.2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmienia się załącznik do uchwały – formularz sprawozdania z rozliczenia dotacji, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/731/13
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Formalurz sprawozdania i roliczenia dotacji celowej z budżetu miasta na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »