| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/253/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r. poz. 594 ze zmianami.) oraz art. 211,art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z   2013 roku poz. 885)  

Rada Miejska w   Szczyrku  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   W załączniku Nr 1   „Dochody budżetu Gminy Szczyrk na rok 2013”   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku Nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia 2013 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:  

 

Dział  

Treść  

Zwiększenie  

Zmniejszenie  

700  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

 

1 140 000  

 

Wpływy z   tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  

 

1 140 000  

 

RAZEM  

 

1 140 000  

Ogółem zmniejsza się dochody o   kwotę 1   140 000 zł.  

2.   W załączniku Nr 2   „Wydatki budżetu Gminy Szczyrk na 2013 r.”   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku Nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia 2013 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:  

 

Dział  

Rozdz.  

Treść  

Zwiększenie  

Zmniejszenie  

1  

 

2  

3  

4  

630  

 

TURYSTYKA  

7 000  

7 000  

 

63095  

Pozostała działalność  

w tym:  

wydatki majątkowe  

z tego inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

z tego na programy finansowane z   udziałem  

środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3  

 

7 000  

 

7 000  

7 000  

 

7 000  

700  

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

43 000  

353 000  

 

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki jednostek budżetowych  

z tego wydatki związane z   realizacją ich  

statutowych zadań  

wydatki majątkowe  

z tego inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

43 000  

 

43 000  

43 000  

 

43 000  

353 000  

 

 

 

 

 

353 000  

353 000  

754  

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I   OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

 

680 000  

 

75412  

Ochotnicze straże pożarne  

wydatki majątkowe  

z tego inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

 

680 000  

680 000  

680 000  

710  

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  

7 000  

 

 

71095  

Pozostała działalność  

w tym:  

wydatki majątkowe  

z tego inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

z tego na programy finansowane z   udziałem  

środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3  

7 000  

 

7 000  

7 000  

 

7 000  

 

757  

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  

 

150 000  

 

75702  

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego obsługa długu  

 

 

150 000  

 

150 000  

150 000  

 

 

RAZEM  

50 000  

1 190 000  

Ogółem zmniejsza się wydatki o   kwotę 1   140 000 zł.  

§   2.   1.   Zmienia się załącznik nr 3   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia z   2013 roku   „Wydatki majątkowe w   2013 r.”   , który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Zmienia się załącznik nr 4   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia z   2013 roku   „Przychody i   rozchody budżetu w   2013 r.”,   który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   Zmienia się załącznik nr 5   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia z   2013 roku   „Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2013 r.”,   który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

4.   Zmienia się załącznik nr 6   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia z   2013 roku   „Dochody i   wydatki związane z   realizacją własnych zadań bieżących oraz inwestycji i   zakupów inwestycyjnych gmin z   dotacji otrzymanych z   budżetu państwa w   2013 r.”,   który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4   do niniejszej uchwały.  

5.   Zmienia się załącznik nr 7   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia z   2013 roku   „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i   nienależące do sektora finansów publicznych w   2013 r.”,   który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5   do niniejszej uchwały.  

Budżet po zmianach wynosi:  

DOCHODY – 22 579 079 zł  

WYDATKI - 20 717 238 zł  

Nadwyżka budżetu gminy w   wysokości 1   861 841 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych rat kredytów w   wysokości 1   861 841 zł, natomiast wolne środki w   kwocie 1   111 904 zł zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych rat kredytów w   wysokości 1   011 489 zł i   zaciągniętych pożyczek w   WFOŚiGW w   kwocie 100 415 zł.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy


Uzasadnienie

Korekty dochodów dokonuje się:  

-   w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zmniejsza się dochody z   tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.  

Korekty wydatków dokonuje się:  

-   w dziale 630 TURYSTYKA przenosi się środki na zadanie „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o   Terenie powiatu Bielskiego” do działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.  

-   W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększa się wydatki w   związku z   wyrokiem sądu w   sprawie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z   części działki – przystanek Skalite I   rata, oraz wezwania do zapłaty należności z   tytułu opłat rocznych użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa położonych w   gminie Szczyrk. Jednocześnie zmniejsza się wydatki majątkowe na zakup działek.  

-   W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I   OCHRONA PRZECIWPOŻROWA zmniejsza się wydatki majątkowe na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.  

-   W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zmniejsza się wydatki w   związku ze zmniejszającymi się odsetkami bankowymi.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/253/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wydatki majatkowe w   2013r.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/253/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Przychody i   rozchody budżetu w   2013r.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/253/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2013r.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/253/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją własnych zadan bieżących gmin z   dotacji otrzymanych z   budżetu państwa w   2013 roku  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/253/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i   nienależące do sektora finansów publicznych w   2013r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »