| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 280/XXXII/2013 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek od nieruchomości”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn.zm.), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Rada Gminy Dębowiec  uchwala:

§ 1. Określić wzór formularza „Deklaracja na podatek od nieruchomości” składany przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 29/IV/2011 z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości,  podatek rolny i podatek leśny w zakresie załącznika nr 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 280/XXXII/2013
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 29 listopada 2013 r.

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

..................................................................................................

DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

2.Rok

na

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j Dz.U z 2010 Nr 95, poz. 613 ze zm.) (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne) (Dz.U Nr 95/10/613 z późn. zm)

Składający:Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących

właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami

wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub

jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi

jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących

wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania:Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź

wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3.    Wójt Gminy Dębowiec

Adres:  ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ(niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

□  1. osoba fizyczna  □  2. osoba prawna  □   3. jednostka organizacyjna  □    4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

□  1. właściciel      □   2. współwłaściciel □  3. posiadacz  samoistny   □    4. współposiadacz samoistny  □ 5. użytkownik wieczysty

□  6. współużytkownik wieczysty  □  7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)   □   8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, najemca)

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

9. Nazwa skrócona*/imię ojca, imię matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL ) **

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 10 a. Oznaczenie PKD (4 pierwsze znaki)

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

□ 1. deklaracja na dany rok       □  2. korekta deklaracji rocznej        □ 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego

□ 4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku                      □ 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA(z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

Stawka podatku wynikająca z Uchwały Nr ......................Rady Gminy Dębowiec z ................ w zł,gr

Kwota podatku w zł, gr (należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy)

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m2)

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

21.

22.

23.

................... m2

.......................

.......................,.......

2. grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako „dr”, za wyjątkiem dróg nie podlegających opodatkowaniu na podstawie art.2 ust.3 pkt.4 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

24.

25.

26.

.................... m2

......................

........................,......

3. pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych

27.

28.

29.

...................ha

......................

........................,......

4. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

30.

31.

32.

................... m2

......................

........................,......

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

(*) Pow. pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wys. od 1.40 m do 2.20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wys. jest mniejsza niż 1.40 m powierzchnię tę pomija się.

1. mieszkalnych - ogółem

33.

34.

35.

..................... m2

.....................

.......................,.......

w tym:

36.

37.

38.

(*)  - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

........................... m2

......................

............................,........

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

........................... m2

......................

............................,........

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

39.

40.

41.

ogółem,

.......................... m2

......................

.......................,.......

w  tym:

(*)   - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

........................... m2

......................

............................,........

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

........................... m2

......................

............................,........

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

42.

43.

44.

ogółem,

..................... m2

.......................

......................,.......

w tym:

(*)   - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

........................... m2

.......................

............................,........

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

........................... m2

.......................

...........................,.........

4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych

45.

46.

47.

przez podmioty udzielające tych świadczeń,

......................m2

.......................

.......................,.......

w tym:

(*)  - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

........................... m2

.......................

............................,........

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

........................... m2

.......................

............................,........

5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

48.

49.

50.

przez organizacje pożytku publicznego

..................... m2

.......................

.......................,.......

w tym:

(*) - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

........................... m2

.......................

............................,........

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

........................... m2

.......................

............................,........

D.3BUDOWLE

51.

52.

53.

1. budowle

2%

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

.................,....zł

........................,......

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku*

54.

Suma kwot z kol. D

(należy ją zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych)

.........................,.....

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię, bądź  wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 par. 1 Kodeksu Karnego zgodność powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. Jest mi znana odpowiedzialność karno - skarbowa z art. 54 za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego oraz za podanie danych niezgodnych z prawdą.

55. Imię

56.  Nazwisko

57. Data wypełnienia (dzień - miesiąc – rok)

58.Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

59. Uwagi organu podatkowego

60. Identyfikator przyjmującego formularz

61. Data i podpis przyjmującego formularz

*) Pouczenie:

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 54 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.).

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Dębowiec:

BS Skoczów nr 76 8126 0007 0000 0127 2000 0010

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »