| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Toszka; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 4 grudnia 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Toszek wykonania zadania pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Toszek”

zawarte pomiędzy:

Powiatem Gliwickim z siedzibą w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu:

1) Starostę Gliwickiego – Michała Nieszporka

2) Wicestarostę Gliwickiego – Waldemara Dombka zwanym dalej „Powierzającym”

a Gminą Toszek z siedzibą w Toszku, ul Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek, reprezentowaną przez:

1) Burmistrza Toszka – Grzegorza Kupczyka zwaną dalej „Przejmującą”

działając na podstawie:

1. art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.
z 2013r., poz. 595),

2. art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2013r., poz. 594),

3. art. 3 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.),

4. art. 15, 16 i 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r., Nr 5, poz. 13 z późn. zm.),

5. uchwały Nr XXXIV/206/2013 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie: Przekazania Gminie Toszek zadania publicznego w zakresie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych Powiatu Gliwickiego w granicach administracyjnych Gminy Toszek

6. uchwały Nr XXXI/326/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2013 w sprawie: przejęcia od Powiatu Gliwickiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Toszek

§ 1.

              Powierzający powierza, a Przejmująca przyjmuje zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Toszek a w szczególności w zakresie kompetencji i obowiązków określonych w art. 3 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2012r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 15 i 16 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r., Nr 5,
poz. 13 zpóźn. zm.). Wykaz przystanków stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.              

§ 2.

1.               Przejmująca w ramach powierzonych zadań upoważniona jest do wydawania uzgodnień zasad korzystania z przystanków oraz pobierania opłat za korzystanie z tych przystanków.

2.               Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, Przejmująca zobowiązuje się wykorzystać wyłącznie na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r., Nr 5, poz. 13 z późn. zm.).

3.               Zadania powierzone niniejszym porozumieniem Przejmująca będzie wykonywała w formach przewidzianych prawem.

§ 3.

              Przejmująca zobowiązuje się wobec Powierzającego do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich szkód oraz zaspakajania roszczeń związanych z realizacją zadań będących przedmiotem porozumienia, a w szczególności Przejmująca będzie ponosiła wszelką odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody związane
z realizacją porozumienia, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie
w przypadkach ich powstania z przyczyny leżącej po stronie Przejmującej.

§ 4.

              Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego.

§ 5.

              Spory wynikłe z niniejszego porozumienia podlegać będą orzecznictwu sądu właściwego dla siedziby Przejmującej.

§ 6.

              Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.

              Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8.

              Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Strona Powierzająca                                                                 Strona Przejmująca

Starosta Gliwicki


Michał Nieszporek


Wicestarosta Gliwicki


Waldemar Dombek

Burmistrz Toszka


Grzegorz Kupczyk


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr ....................
Burmistrza Toszka i Zarządu Powiatu Gliwickiego
z dnia 4 grudnia 2013 r.

Wykaz przystanków
zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w Gminie Toszek

Lp.

Miejscowość

Droga/ulica

Nazwa przystanku

Opis/Uwagi

1

Proboszczowice

Ul. Gliwicka -2918 S

Proboszczowice las

W obu kierunkach

2

Kotulin

Ul. Gliwicka -2918 S

Kotulin Mały

W obu kierunkach

3

Kotulin

Ul. Gliwicka -2918 S

Kotulin

W obu kierunkach

4

Kotulin

Ul. Kolejowa – 2947 S

Kotulin PKP

W obu kierunkach

5

Ligota Toszecka

Ul. Wiejska – 2949S

Ligota Toszecka I

W obu kierunkach

6

Ligota Toszecka

Ul. Kotulińska – 2948S

Laura

W obu kierunkach

7

Paczyna

Ul. Wiejska -2913S

Paczyna

W obu kierunkach

8

Paczyna

Ul. Pniowska -2913S

Paczyna Skrzyż

W obu kierunkach

9

Paczyna

Ul. Wiejska -2913S

Paczyna Szkoła

W obu kierunkach

10

Pniów

Ul. Paczyńska -2913S

Pniów

W obu kierunkach

11

Pniów

Ul. Paczyńska -2913S

Pniów Skrzyż.

W obu kierunkach

12

Wilkowiczki

Ul. Toszecka -2950S

Wilkowiczki Las

W obu kierunkach

13

Wilkowiczki

Ul. Toszecka-2950S

Wilkowiczki

W obu kierunkach

14

Toszek

Ul. Wilkowicka-2950S

Toszek

W obu kierunkach

15

Toszek

Ul. Sarnowska -2912S

Toszek

W obu kierunkach

16

Pawłowice

Ul. Wiejska – 2949S

Pawłowice

W obu kierunkach

17

Pisarzowice

Ul. Wiejska – 2970S

Pisarzowice

W obu kierunkach

18

Ciochowice

Ul. Wiejska – 2973S

Ciochowice

W obu kierunkach

19

Sarnów

Ul. Wiejska -2912S

Sarnów

W obu kierunkach

20

Sarnów

Ul. Wiejska -2912S

Sarnów Kolonia

W obu kierunkach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »