| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/245/2013 Rady Miasta Imielin

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu miasta Imielin na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.), art. 211,212,214,215,222,235,236,237, art. 239,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn.zm.)

Rada Miasta Imielin

uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 29.185.738,00 złotych, z tego:

1) dochody bieżące 27.435.738,00 złotych, w tym:

- 26.241.756,00 zł na zadania własne, z tego: 170.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 120.000,00 zł z opłat z tytułu ochrony środowiska, 1.120.000,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- 0,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich,

- 1.146.586,00 zł z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

- 47.396 zł z zadań wynikających z zawartych porozumień,

2) dochody majątkowe 1.750.000,00 zł, w tym:

- 1.450.000,00 zł dotacja celowa na inwestycje,

- 300.000,00 zł ze sprzedaży majątku, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 30.685.738,00 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące ogółem w wysokości 23.432.030,00 złotych, w tym: 20.163.271,00 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 10.962.897,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym 9.200.374,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 170.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, 60.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska oraz 1.120.000,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami: 0,00 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, 1.114.300,00 zł dotacje na realizację zadań bieżących, w tym: 775.000,00 zł dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, 250.000,00 zł dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 89.300,00 zł dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, 1.854.459,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, 0 zł wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, 300.000,00 zł wydatki na obsługę długu publicznego,

2) Plan wydatków majątkowych w wysokości 7.253.708,00 zł, w tym:

a) 7.243.708,00 zł wydatki na inwestycje, w tym 60.000,00 zł na inwestycje związane z ochroną  środowiska,

b) 10.000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne,  zgodnie z załącznikiem nr 1,3,5 i 6.

§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 1.500.000,00 złotych.

§ 4. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (II transza) w wysokości 1.500.000,00 złotych.

§ 5. Tworzy się rezerwę budżetową w łącznej kwocie 103.000,00 złotych w tym:

a) rezerwę ogólną 35.000 złotych,

b) rezerwę celową  68.000 złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem 4.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy zawartych porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 3.140.000,00 złotych oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 1.640.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza MIasta do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych  bankach niż bank prowadzący.

§ 11. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku zmniejszają wykonanie wydatków, a zwroty dotyczące lat poprzednich stanowią dochód gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej miasta w BIP z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/245/2013
Rady Miasta Imielin
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załączniki 1-7

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »