| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/306/2013 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Pyskowickie Wieże"

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. nr 31, poz. 130 z późn. zm.), na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej radnego Józefa Rubina, po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr LI/380/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się wyróżnienie o nazwie „ Pyskowickie Wieże”, zwane dalej „wyróżnieniem”.

2. Wyróżnienie stanowi wykonana w materiale patynowanym na brąz statuetka przedstawiająca stylizowane, uskrzydlone godło z herbu miasta, tj. dwie wieże na podstawie murowej, na której od strony przedniej nałożony jest metalowy, barwnie emaliowany wizerunek przyjętego herbu miasta. Całość osadzona jest na podstawie w kształcie graniastosłupa wykonanego w materiale również patynowanym na brąz, z przymocowaną od przodu metalową, prostokątną tabliczką z napisem minuskułowym „Pyskowickie Wieże”, z pozostawieniem na niej miejsca na wygrawerowanie danych wyróżnionego podmiotu i daty przyznania. Wysokość całkowita statuetki 26 cm.

3. Wzór statuetki określa załącznik nr 1.

4. Wzór dyplomu określa załącznik nr 2.

§ 2. 1. Wyróżnienie przyznawane jest za szczególne działania na rzecz Miasta i jego mieszkańców, w szczególności w sferze społecznej, edukacyjnej, sporcie, kulturze i gospodarce, w tym za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń industrialną.

2. Wyróżnienie może być również przyznane z uwagi na indywidualne czyny ratujące życie i zdrowie ludzi.

3. Wyróżnienie przyznawane jest w kategoriach:

1) osób fizycznych;

2) podmiotów gospodarczych, instytucji, organizacji, klubów sportowych.

4. Wyróżnienie może być również przyznane cudzoziemcowi.

5. Wyróżnienie może być przyznane tym samym podmiotom wymienionym w ust. 3 tylko jeden raz.

§ 3. 1. Z inicjatywą przyznania wyróżnienia mogą wystąpić:

1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Pyskowicach;

2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pyskowicach;

3) Burmistrz Miasta Pyskowice;

4) co najmniej 5 radnych;

5) co najmniej 50 mieszkańców Pyskowic ujętych w stałym rejestrze wyborców tejże Gminy,

6) podmioty gospodarcze działające na terenie miasta Pyskowice,

7) instytucje, organizacje społeczne, kluby sportowe działające na terenie miasta Pyskowice.

2. Podmioty wymienione w ust. 1 w danym roku kalendarzowym mogą zgłosić 1 kandydaturę do wyróżnienia.

§ 4. 1. Wyróżnienie przyznaje Komisja.

2. Skład Komisji oraz tryb przyznawania wyróżnienia określa Regulamin stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/306/2013
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/306/2013
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wzór dyplomu

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/306/2013
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 18 grudnia 2013 r.

REGULAMIN przyznawania wyróżnienia "Pyskowickie Wieże"

§ 1. Wniosek wraz z uzasadnieniem wskazującym kandydata do wyróżnienia oraz opis jego działalności na rzecz Pyskowic i jego mieszkańców, składa się na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej.

§ 2. Wyróżnienie „ Pyskowickie Wieże” przyznaje Komisja, w skład której wchodzą:

1) przewodniczący Rady Miejskiej, pełniący funkcję przewodniczącego Komisji;

2) wiceprzewodniczący Rady Miejskiej;

3) przewodniczący stałych komisji;

4) przewodniczący klubów radnych.

§ 3. Posiedzenia Komisji zwołuje i przewodniczy jej obradom przewodniczący rady lub osoba przez niego upoważniona, wchodząca w skład Komisji.

§ 4. Komisja rozpatrując wniosek o przyznanie wyróżnienia bierze w szczególności pod uwagę skutki działalności kandydata, długotrwałą działalność dla poprawy życia mieszkańców, a także indywidualne czyny ratujące życie i zdrowie ludzi.

§ 5. Komisja uchwałę o przyznaniu wyróżnienia podejmuje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustalonej liczby członków Komisji. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 6. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który po przyjęciu przez Komisję, podpisuje przewodniczący posiedzenia.

§ 7. 1. Wyróżnienie wręcza przewodniczący Rady Miejskiej lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Rady.

2. Termin wręczenia i jego uroczysty charakter ustala przewodniczący Rady Miejskiej.

§ 8. Statuetkę wręcza się wyróżnionemu wraz z dyplomem, w którym jednoznacznie określa się za jakie zasługi dla miasta i jego mieszkańców przyznano wyróżnienie.

§ 9. Ewidencja przyznawanych wyróżnień prowadzona jest w Biurze Rady Miejskiej. Ewidencja przyznanych wyróżnień publikowana jest w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Pyskowice.

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »