| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/306/2013 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Pyskowickie Wieże"

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. nr 31, poz. 130 z późn. zm.), na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej radnego Józefa Rubina, po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr LI/380/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się wyróżnienie o nazwie „ Pyskowickie Wieże”, zwane dalej „wyróżnieniem”.

2. Wyróżnienie stanowi wykonana w materiale patynowanym na brąz statuetka przedstawiająca stylizowane, uskrzydlone godło z herbu miasta, tj. dwie wieże na podstawie murowej, na której od strony przedniej nałożony jest metalowy, barwnie emaliowany wizerunek przyjętego herbu miasta. Całość osadzona jest na podstawie w kształcie graniastosłupa wykonanego w materiale również patynowanym na brąz, z przymocowaną od przodu metalową, prostokątną tabliczką z napisem minuskułowym „Pyskowickie Wieże”, z pozostawieniem na niej miejsca na wygrawerowanie danych wyróżnionego podmiotu i daty przyznania. Wysokość całkowita statuetki 26 cm.

3. Wzór statuetki określa załącznik nr 1.

4. Wzór dyplomu określa załącznik nr 2.

§ 2. 1. Wyróżnienie przyznawane jest za szczególne działania na rzecz Miasta i jego mieszkańców, w szczególności w sferze społecznej, edukacyjnej, sporcie, kulturze i gospodarce, w tym za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń industrialną.

2. Wyróżnienie może być również przyznane z uwagi na indywidualne czyny ratujące życie i zdrowie ludzi.

3. Wyróżnienie przyznawane jest w kategoriach:

1) osób fizycznych;

2) podmiotów gospodarczych, instytucji, organizacji, klubów sportowych.

4. Wyróżnienie może być również przyznane cudzoziemcowi.

5. Wyróżnienie może być przyznane tym samym podmiotom wymienionym w ust. 3 tylko jeden raz.

§ 3. 1. Z inicjatywą przyznania wyróżnienia mogą wystąpić:

1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Pyskowicach;

2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pyskowicach;

3) Burmistrz Miasta Pyskowice;

4) co najmniej 5 radnych;

5) co najmniej 50 mieszkańców Pyskowic ujętych w stałym rejestrze wyborców tejże Gminy,

6) podmioty gospodarcze działające na terenie miasta Pyskowice,

7) instytucje, organizacje społeczne, kluby sportowe działające na terenie miasta Pyskowice.

2. Podmioty wymienione w ust. 1 w danym roku kalendarzowym mogą zgłosić 1 kandydaturę do wyróżnienia.

§ 4. 1. Wyróżnienie przyznaje Komisja.

2. Skład Komisji oraz tryb przyznawania wyróżnienia określa Regulamin stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/306/2013
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/306/2013
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wzór dyplomu

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/306/2013
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 18 grudnia 2013 r.

REGULAMIN przyznawania wyróżnienia "Pyskowickie Wieże"

§ 1. Wniosek wraz z uzasadnieniem wskazującym kandydata do wyróżnienia oraz opis jego działalności na rzecz Pyskowic i jego mieszkańców, składa się na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej.

§ 2. Wyróżnienie „ Pyskowickie Wieże” przyznaje Komisja, w skład której wchodzą:

1) przewodniczący Rady Miejskiej, pełniący funkcję przewodniczącego Komisji;

2) wiceprzewodniczący Rady Miejskiej;

3) przewodniczący stałych komisji;

4) przewodniczący klubów radnych.

§ 3. Posiedzenia Komisji zwołuje i przewodniczy jej obradom przewodniczący rady lub osoba przez niego upoważniona, wchodząca w skład Komisji.

§ 4. Komisja rozpatrując wniosek o przyznanie wyróżnienia bierze w szczególności pod uwagę skutki działalności kandydata, długotrwałą działalność dla poprawy życia mieszkańców, a także indywidualne czyny ratujące życie i zdrowie ludzi.

§ 5. Komisja uchwałę o przyznaniu wyróżnienia podejmuje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustalonej liczby członków Komisji. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 6. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który po przyjęciu przez Komisję, podpisuje przewodniczący posiedzenia.

§ 7. 1. Wyróżnienie wręcza przewodniczący Rady Miejskiej lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Rady.

2. Termin wręczenia i jego uroczysty charakter ustala przewodniczący Rady Miejskiej.

§ 8. Statuetkę wręcza się wyróżnionemu wraz z dyplomem, w którym jednoznacznie określa się za jakie zasługi dla miasta i jego mieszkańców przyznano wyróżnienie.

§ 9. Ewidencja przyznawanych wyróżnień prowadzona jest w Biurze Rady Miejskiej. Ewidencja przyznanych wyróżnień publikowana jest w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Pyskowice.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »