| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/491/2013 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz
art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r.,  poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudziniec
określa:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 33.200.000 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 30.448.208 zł

- dochody majątkowe w wysokości 2.751.792 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 35.300.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 27.420.166 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 7.879.834 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.100.000 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- kredytów – w wysokości 1.906.972,21 zł

- pożyczek – w wysokości 193.027,79 zł.

§ 4. 1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.065.111,21 zł

2. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 965.111,21 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5. 1. Łączną kwotę planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.619.293 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

2. Łączną kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.619.293 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 6. 1. Łączną kwotę planowanych dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 900 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

2. Łączną kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 900 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 7. 1. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych planowanych do udzielenia z budżetu  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego   zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 165.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na terenie Gminy Rudziniec na 2014 rok” w kwocie 165.000 zł.

§ 11. Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 110.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości 110.000 zł.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w kwocie 860.000 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 860.000 zł.

§ 13. Rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł i rezerwę celową w wysokości
67.603 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 2.100.000 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek do kwoty 600.000 zł,

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł,

§ 15. Upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących i majątkowych.

§ 16. Upoważnienie dla Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 17. Upoważnienie dla jednostek pomocniczych Gminy Rudziniec do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu zgodnie z planem wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

§ 18. Szczególne zasady wykonywania budżetu polegające na przyjmowaniu uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków przy jednoczesnym zmniejszeniu wykonania tych wydatków.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/491/2013
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »