| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.13.74.2013 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gaszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy Gaszowice
po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej „regulaminem”.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Gaszowice Nr OG-BR.0007.11.73.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gaszowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki


Załącznik do Uchwały Nr OG-BR.0007.13.74.2013
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gaszowice

Rozdział 1.
Postanowienie ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gaszowice, zwanej dalej "Gminą".

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399),

2) właścicielu - rozumie się przez to podmiot o którym mowa w art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy,

3) harmonogramie – rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych dostarczony właścicielom nieruchomości,

4) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - rozumie się przez to wyznaczone przez Gminę miejsce odbioru i gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości powinni zbierać w sposób selektywny odpady komunalne powstałe na nieruchomości.

2. Selektywna zbiórka odpadów polega na segregowaniu wytwarzanych odpadów komunalnych określonych w ust. 3 i przekazaniu ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady na terenie Gminy z częstotliwością określoną w rozdziale 4 regulaminu.

3. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają następujące frakcje odpadów:

1) papier,

2) metal,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady zielone,

7) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

8) przeterminowane leki i chemikalia,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

12) odpady budowlane i rozbiórkowe,

13) zużyte opony.

§ 4. W przypadku, gdy wyznaczenie miejsca zbierania odpadów nie jest możliwe na terenie nieruchomości, na której powstają odpady, właściciel nieruchomości powinien usytuować pojemniki na odpady komunalne, na terenie innej nieruchomości.

§ 5. Zanieczyszczenia usuwane z chodników i innych części nieruchomości służących do użytku publicznego należy gromadzić, w taki sposób, aby nie powodować zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz by mogły zostać uprzątnięte przez podmioty utrzymujące drogę w stanie czystości.

§ 6. 1. Na nieruchomości mycie samochodów osobowych może się odbywać tylko w miejscach utwardzonych pod warunkiem odprowadzenia powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych.

2. Ścieki pochodzące z mycia samochodów nie mogą być odprowadzane do wód powierzchniowych lub do gruntu.

3. Mycie samochodów ciężarowych i autobusów należy wykonywać w myjniach.

§ 7. 1. Na nieruchomości dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw oraz regulację pojazdów mechanicznych, związane z ich bieżącą eksploatacją, pod warunkiem, że czynności te nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą naruszać przepisów odrębnych.

2. Naprawy blacharskie i lakiernicze pojazdów, o których mowa w ust. 1 należy wykonywać poza nieruchomością.

3. Na terenach służących do użytku publicznego nie można wykonywać napraw oraz mycia pojazdów mechanicznych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8. 1. Na nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki i worki na odpady o pojemności 80 l,

2) pojemniki i worki na odpady o pojemności 110 l / 120 l,

3) pojemniki i worki na odpady o pojemności 240 l,

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l,

5) pojemniki na odpady o pojemności od 5 do 7 m³,

6) pojemniki i worki na odpady z przeznaczeniem dla każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności nie mniejszej niż 80 l,

7) kosze uliczne na odpady o pojemności od 20 do 50 l.

2. W celu określenia ilości pojemników ustala się średnią, miesięczną ilość wytwarzanych niesegregowanych odpadów komunalnych dla:

1) nieruchomości zamieszkałych – 52 l na mieszkańca, nie mniej niż 1 pojemnik 80 l na każdą nieruchomość,

2) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) obiekty użyteczności publicznej, poza wymienionymi w pkt b – 10 l na każdego pracującego, nie mniej niż 1 pojemnik 80 l na obiekt,

b) szkoły i inne placówki oświatowe – 5 l na każde dziecko, ucznia i pracownika, nie mniej niż 1 pojemnik 80 l na każdy obiekt,

c) obiekty handlowe – 20 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, nie mniej niż 1 pojemnik 80 l na obiekt,

d) lokale gastronomiczne – 20 l na 1 miejsce konsumpcyjne, nie mniej niż 1 pojemnik 80 l na obiekt,

e) inne obiekty związane z działalnością gospodarczą – 10 l na każdego pracującego, nie mniej niż 1 pojemnik 80 l na obiekt.

3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2 lit. c, jeżeli prowadzona jest działalność spożywcza oraz ust. 2 pkt 2 lit. d należy dodatkowo poza lokalem, ustawić odpowiednią liczbę koszy na odpady.

§ 9. 1. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki, worki lub kontenery odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, według następującej kolorystyki:

1) Niebieski – z przeznaczeniem na papier,

2) Biały – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne,

3) Zielony – z przeznaczeniem na szkło kolorowe lub mieszane,

4) Żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe oraz metal,

5) Brązowy – z przeznaczeniem na odpady zielone.

2. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielomieszkaniowej powinny być ustawiane w tzw. gniazdach znajdujących się na terenie lub bezpośrednim sąsiedztwie każdego punktu gromadzenia odpadów komunalnych, w którym znajdują się pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

3. Gniazdo powinno składać się z pojemników o pojemności co najmniej 240 l (wskazane 1100 l), po jednym na każdą ze zbieranych selektywnie frakcji odpadów.

4. Na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, należy stosować pojemniki określone w § 8 niniejszego regulaminu.

5. Pojemniki i worki z tworzywa sztucznego przeznaczone na odpady zbierane selektywnie powinny posiadać trwałe i widoczne oznakowanie, określające rodzaj gromadzonych odpadów.

6. Do pojemników, kontenerów i worków na odpady zbierane selektywnie należy wrzucać wyłącznie te odpady, do których zbiórki są przeznaczone zgodnie z § 9 ust. 1 niniejszego regulaminu.

§ 10. 1. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, którą ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących lub przebywających na danej nieruchomości oraz ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

2. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów.

3. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, minimalna pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowi sumę pojemności określoną zgodnie z § 10 ust. 1 i 2.

§ 11. 1. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować na nieruchomości w miejscach odpowiadających przepisom odrębnym, w sposób umożliwiający, łatwy dojazd i dostęp do nich, na wyrównanej i w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

2. Odległość pomiędzy koszami na odpady rozstawionymi na chodnikach przy drogach publicznych powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych.

3. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

4. Kosze powinny uniemożliwiać wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu lub innych czynników zewnętrznych.

5. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez ich okresowe mycie i dezynfekowanie.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości powinni pozbywać się odpadów komunalnych z nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości udostępniają pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady na terenie Gminy.

§ 13. Określa się następującą częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

1) dla zabudowy jednorodzinnej – co najmniej jeden raz w miesiącu,

2) dla zabudowy wielomieszkaniowej – co najmniej jeden raz w miesiącu,

3) dla obiektów użyteczności publicznej – co najmniej jeden raz w miesiącu,

4) dla ogródków działkowych – co najmniej jeden raz w miesiącu,

5) z koszy ulicznych – co namniej jeden raz w tygodniu.

§ 14. 1. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1-7 niniejszego regulaminu odbierane będą z następującą częstotliwością:

1) dla zabudowy jednorodzinnej – co najmniej jeden raz w miesiącu,

2) dla zabudowy wielomieszkaniowej – co najmniej jeden raz w miesiącu,

3) dla obiektów użyteczności publicznej – co najmniej jeden raz w miesiącu,

4) dla ogródków działkowych – co najmniej jeden raz w miesiącu.

2. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 11 i 13 niniejszego regulaminu dla wszystkich typów zabudowy odbierane będą z następującą częstotliwością co najmniej dwa razy w roku.

§ 15. 1. W zabudowie jednorodzinnej odpady wymienione w § 3 ust. 3 pkt 11 i 13 niniejszego regulaminu należy wystawić w terminie określonym w harmonogramie, w miejscu, w którym nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich, a jednocześnie umożliwiając ich sprawny odbiór przez przedsiębiorcę odbierającego odpady na terenie Gminy.

2. Odpady o małych wymiarach, określone w § 3 ust. 3 pkt 10, w szczególności: żelazka, czajniki, telefony należy umieścić w bezbarwnych, przeźroczystych workach z tworzywa sztucznego, tak by była możliwa identyfikacja ich zawartości.

§ 16. Odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone poza terenami budowy, właściciele nieruchomości mogą umieszczać w kontenerach ustawianych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady na terenie Gminy w wyznaczonych miejscach, 2 razy w roku, w terminach przez niego ustalonych.

§ 17. 1. Odpadów zbieranych selektywnie oraz odpadów niebezpiecznych, można pozbywać się również w następujący sposób:

1) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,

2) zużyte lekarstwa wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach,

3) baterie wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych szkołach lub innych obiektach.

2. Miejsca i terminy zbierania odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1-3, podawane są na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy.

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości powinni pozbywać się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości powinni pozbywać się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 1.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 19. Promowanie kompostowania i fermentacji zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej na terenach wiejskich.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 20. Podmioty posiadające zwierzęta domowe powinny utrzymywać je tak, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza w porze nocnej), przykrego zapachu, insektów i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (w szczególności parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, obiekty użyteczności publicznej).

§ 21. 1. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby zdolnej do panowania nad nimi. Psy należy prowadzić na smyczy, przy czym psy rasy uznanej za agresywną lub zagrażające otoczeniu muszą mieć założony kaganiec.

2. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko na terenach niezabudowanych, poza miejscami wymienionymi w § 20.

3. Podmioty utrzymujące zwierzęta domowe powinny niezwłocznie usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez te zwierzęta na terenach zabudowanych, a także z miejsca wspólnego użytkowania, w tym w szczególności użyteczności publicznej.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 22. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod następującymi warunkami:

1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta,

2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak hałas czy odory,

3) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulice, chodnik lub miejsce publiczne powinien uprzątnąć zanieczyszczenia.

§ 23. Pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 24. 1. Budynki wielomieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, przemysłowe, zakłady usługowe, zabudowania gospodarcze itp., a w szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, korytarze piwnicze, węzły cieplne, studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych podlegają obowiązkowej deratyzacji.

2. Deratyzację na terenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, przeprowadzają ich właściciele w następujących terminach:

1) dwa razy w roku kalendarzowym:

a) deratyzację wiosenną w marcu lub kwietniu,

b) deratyzację jesienną we wrześniu lub październiku.

2) niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »