| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/336/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Bytomia na temat części budżetu miasta Bytomia na 2014 rok, przeznaczonej do zrealizowania w formie Budżetu Obywatelskiego

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami Bytomia na temat części budżetu miasta Bytomia na 2014 rok, przeznaczonej do zrealizowania w formie Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Projekty proponowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok mogą zgłaszać mieszkańcy Bytomia, którzy ukończyli 18 lat, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3
do niniejszej uchwały.

§ 4. Przed poddaniem pod głosowanie, zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod względem merytorycznym, prawnym i finansowym przez Zespół do Spraw Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok, powołany przez Prezydenta Miasta.

§ 5. 1. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Bytomia, którzy w dniu głosowania będą mieli ukończone 18 lat.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w drodze głosowania, przy użyciu karty, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/336/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 16 grudnia 2013 r.Harmonogram przeprowadzenia konsultacji projektów proponowanych do realizacji
w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok

do 7 lutego 2014 r.

Zgłaszanie projektów do budżetu miasta Bytomia na 2014 rok proponowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego

do 12 marca 2014 r.

Weryfikacja zgłoszonych projektów pod względem formalnym, merytorycznym, prawnym i finansowym

17 – 21 marca 2014 r.

Głosowanie

do 31 marca 2014 r.

Ogłoszenie wyników konsultacji


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/336/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 16 grudnia 2013 r.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2014 ROK

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Na realizację projektów w formie Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok, podlegającego konsultacjom przewiduje się kwotę 2 mln złotych.

§ 2. 1. W ramach Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty inwestycyjne o charakterze lokalnym, tj. dotyczące obszarów określonych uchwałą nr XXXVIII/582/05 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustanowienia obszarów, na których można utworzyć dzielnice (z późn. zm.).

2. Z kwoty, o której mowa w § 1 na realizację projektów inwestycyjnych w dzielnicy przeznacza się kwotę 50 tys. zł, powiększoną proporcjonalnie do ilości mieszkańców dzielnicy. Kwota ta może być przeznaczona na jeden lub kilka projektów, zgodnie z wynikiem konsultacji.

3. Na podstawie ewidencji ludności na koniec trzeciego kwartału 2013 r. podział środków przewidzianych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok w poszczególnych dzielnicach przedstawia się następująco:

1) Bobrek

92.000,-zł,

2) Górniki

59.380,-zł,

3) Karb

106.420,-zł,

4) Łagiewniki

122.520,-zł,

5) Miechowice

253.420,-zł,

6) Osiedle Generała Jerzego Ziętka

122.380,-zł,

7) Rozbark

201.340,-zł,

8) Stolarzowice

78.280,-zł,

9) Stroszek – Dąbrowa Miejska

161.160,-zł,

10) Sucha Góra

81.920,-zł,

11) Szombierki

244.880,-zł,

12) Śródmieście

476.300,-zł.

4. W przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych dla danej dzielnicy (brak projektów, projekty o wartości niewyczerpującej przyznanej kwoty), środki te mogą być przeznaczone na realizację projektów, które otrzymały w konsultacjach największą liczbę głosów w pozostałych dzielnicach, pod warunkiem, że szacunkowy koszt projektów nie spowoduje przekroczenia łącznej kwoty przewidzianej na realizację Budżetu Obywatelskiego.

§ 3. Siedziby i godziny funkcjonowania punktów konsultacyjnych dla poszczególnych dzielnic zostaną wyznaczone zarządzeniem Prezydenta Miasta.


Rozdział 2.
Zgłaszanie projektów

§ 4. 1. Uprawnieni mieszkańcy Bytomia składają projekty dotyczące dzielnicy, w której zamieszkują.

2. Każdy projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 15 mieszkańców dzielnicy, dla której został przygotowany. Lista poparcia musi zawierać tytuł popieranego projektu oraz imię, nazwisko, adres, nr PESEL i własnoręczny podpis osoby wyrażającej poparcie dla projektu.

3. Projekty muszą dotyczyć zadań inwestycyjnych należących do kompetencji miasta Bytomia, a ich przewidywana lokalizacja musi znajdować się na terenach należących do gminy Bytom.

§ 5. Formularze, na których należy zgłaszać projekty będą dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, natomiast w formie papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Bytomiu, przy ul. Parkowej 2, w Biurze Promocji Bytomia przy Rynku 7, w Biurze Organizacji Pozarządowych przy Rynku 26/5 oraz w punktach konsultacyjnych.

§ 6. Nabór projektów przewidzianych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok ogłasza Prezydent Miasta poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 7. 1. Projekty składa się:

1) listownie na adres: Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski”,

2) osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu, przy ul. Parkowej 2,

3) mailowo na adres wskazany w ogłoszeniu o naborze, w formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów.

2. W przypadku projektów zgłaszanych listownie, o terminie złożenia decyduje data na stemplu pocztowym.


Rozdział 3.
Opiniowanie i weryfikacja projektów

§ 8. 1. Zgłoszone projekty podlegają wstępnej weryfikacji formalnej przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

2. Z powodów formalnych odrzucone będą projekty, które:

- wpłynęły po ustalonym terminie,

- zostały złożone na formularzu innym, niż udostępniony przez Urząd Miejski w Bytomiu,

- zgłoszenia dokonała osoba nieuprawniona,

- nie uzyskały wymaganego poparcia.

§ 9. 1. Projekty, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną kierowane są do zaopiniowania przez właściwe merytorycznie wydziały Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz/lub właściwe miejskie jednostki organizacyjne.

2. Przez zaopiniowanie rozumie się sporządzenie kosztorysu i wskazanie cech projektu uzasadniających uznanie go za możliwy lub niemożliwy do realizacji.

§ 10. 1. Projekty wraz z opiniami przekazywane są Zespołowi do Spraw Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok, zwanego dalej Zespołem.

2. Zespół dokonuje ostatecznej weryfikacji projektów uwzględniając:

- wartość społeczną,

- możliwość zabezpieczenia w budżetach na kolejne lata środków na pokrycie kosztów generowanych przez projekt w latach przyszłych,

- założenia wynikające ze strategii rozwoju miasta.

3. W wyniku weryfikacji Zespół ustali listę projektów dla poszczególnych dzielnic, które zostaną poddane pod głosowanie w ramach konsultacji społecznych.

4. O kolejności projektu na liście i karcie do głosowania zdecyduje losowanie, przeprowadzone przez Zespół.

5. Lista projektów, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu powinna zawierać nazwę projektu, krótką charakterystykę projektu i szacunkowy koszt realizacji projektu.

§ 11. Lista projektów przewidziana do konsultacji w danej dzielnicy wraz z informacją o terminie i miejscu głosowania, zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu oraz w prasie lokalnej.


Rozdział 4.
Głosowanie

§ 12. Na projekty z listy dla danej dzielnicy mogą głosować tylko uprawnieni mieszkańcy tej dzielnicy.

§ 13. 1. Głosowanie jest jawne i odbywa się bezpośrednio, korespondencyjnie lub elektronicznie przez 5 dni roboczych, we wszystkich dzielnicach jednocześnie.

2. Głosowanie bezpośrednie odbywa się w punktach konsultacyjnych określonych zarządzeniem Prezydenta Miasta.

§ 14. Głosować można tylko raz poprzez postawienie znaku „x” przy maksymalnie trzech projektach, we wskazanej na karcie do głosowania rubryce.


Rozdział 5.
Ogłoszenie wyników

§ 15. Wyniki głosowania w poszczególnych dzielnicach oblicza i opracowuje właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

§ 16. Za ważne uznaje się głosy oddane przez osoby uprawnione na poprawnie wypełnionych kartach do głosowania, przygotowanych przez Urząd Miejski w Bytomiu zgodnie z ustalonym wzorem, na których postawiono znak „x” przy nie więcej niż trzech projektach.

§ 17. Z każdego z głosowań sporządza się zestawienie wyników głosowania w dzielnicy zawierające:

- liczbę głosujących ogółem,

- liczbę głosów ważnych,

- liczbę głosów nieważnych,

- liczbę głosów oddanych na poszczególne projekty.

§ 18. 1. Za wybrane uważa się projekty, które kolejno uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków przyznanych danej dzielnicy.

2. W przypadku projektów, które uzyskały równą liczbę głosów, o wyborze decyduje losowanie.

§ 19. Na podstawie zestawień wyników głosowania, Zespół tworzy listy projektów rekomendowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok w poszczególnych dzielnicach, które przekazuje Prezydentowi Miasta.

§ 20. Listy, o których mowa w § 19 podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu oraz w prasie lokalnej.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/336/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Formularz propozycji projektu


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/336/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 16 grudnia 2013 r.


Karta do głosowania
nad projektami zgłoszonymi do realizacji w ramach
Budżetu Obywatelskiego Miasta Bytomia na 2014 rok
w dzielnicy ...................................

Kwota przewidziana dla dzielnicy
w Budżecie Obywatelskim na 2014 r.
- ...................


Należy wybrać maksymalnie 3 najważniejsze według Pani/Pana projekty poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie „Wybór”


Lp.

Tytuł projektu

Szacunkowy koszt

Wybór


Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2014 r.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, oświadczam, że wszystkie podane niżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.


Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Podpis


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/336/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/336/13

Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 16 grudnia 2013 r.

Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem, w którym powierza się mieszkańcom prawo rozdysponowania części środków z budżetu miejskiego na cele, które oni sami uznają za najważniejsze dla zamieszkiwanego obszaru. Rozwiązanie to jest coraz częściej wykorzystywane przez władze samorządowe w Polsce jako skuteczne narzędzie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Wdrożenie takiego rozwiązania pozwoli mieszkańcom Bytomia uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków w ramach zasad określonych w projekcie niniejszej uchwały. Przewidywane korzyści w tym zakresie, to przede wszystkim:

- integracja społeczności lokalnej (współdecydowanie o wydatkowaniu publicznych pieniędzy pozwoli poznać nawzajem swoje potrzeby i zmotywuje mieszkańców do wspólnego działania);

- większa identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania (dzięki możliwości wywierania wpływu na zmiany w swoim mieście, mieszkańcy poczują się z nim bardziej związani i bardziej odpowiedzialni za wspólną przestrzeń);

- edukacja mieszkańców (udział w tworzeniu budżetu pozwoli mieszkańcom lepiej poznać proces zarządzania gminą) .

Budżet Obywatelski jest też narzędziem, które daje władzom miasta możliwość pełniejszego poznania preferencji i oczekiwań mieszkańców oraz podniesienia swych kompetencji w zakresie organizowania dialogu z mieszkańcami.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »