| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr DPA.031.2.2013 Wójta Gminy Marklowice; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Marklowice w 2014 roku

Powiatem Wodzisławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego  
z siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2, w   którego imieniu występują:  

1.   mgr inż. Tadeusz Skatuła - Starosta Powiatu Wodzisławskiego  

2.   mgr inż. Zbigniew Seemann - Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  

zwanym dalej „Powiatem"  

a  

Gminą Marklowice reprezentowaną przez: mgr inż. Tadeusza Chrószcz Wójta Gminy Marklowice z   siedzibą w   Marklowicach, przy ul. Wyzwolenia 71  

zwaną dalej „Gminą”  

Na podstawie przepisów art. 4   ust. 1   pkt 6, 5   ust. 2   w związku z   art. 12 pkt 8a ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2013r., poz. 595 z   późn. zm.), art. 8   ust. 2a ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2013r., poz. 594 z   późn. zm.), art. art. 19 ust. 2   pkt 3, ust. 4   oraz 20 pkt pkt 4   i 16 ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2013r. poz. 260 z   późn. zm.), art. 13 pkt 6   lit. a   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U   z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.) uchwały nr XXXVI/350/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 31 października 2013 roku w   sprawie powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w   granicach administracyjnych Gminy Marklowice w   zakresie letniego i   zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej, tudzież uchwały Nr XXXV/188/13 Rady Gminy Marklowice z   dnia 4   października 2013 roku w   sprawie przejęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w   zakresie letniego i   zimowego utrzymania nawierzchni chodników oraz utrzymania zieleni przydrożnej, strony postanawiają zawrzeć porozumienie o   następującej treści:  

§   1.   1.   Powiat powierza, a   Gmina przyjmuje do wykonania zadanie publiczne zarządzania drogami powiatowymi położonymi w   granicach administracyjnych Gminy Marklowice w   zakresie letniego i   zimowego utrzymania nawierzchni chodników dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Marklowice w   2014 roku. Wykaz dróg powiatowych wraz z   opisem chodników i   zieleni przydrożnej przekazanych do zarządzania zawiera załącznik nr 1   do niniejszego porozumienia.  

2.   Przez zimowe utrzymanie nawierzchni chodników dróg powiatowych Strony rozumieją odśnieżanie, posypywanie i   likwidację śliskości zimowej chodników oraz zbieranie,uprzątniecie i   pozbywanie się błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   chodników.  

3.   Przez letnie utrzymanie nawierzchni chodników dróg powiatowych Strony rozumieją sprzątanie chodników w   okresie letnim poprzez usuwanie z   nich zabrudzeń i   nieczystości, a   także wykonywanie przy nich interwencyjnych robót utrzymaniowychi zabezpieczających.  

4.   Przez utrzymywanie zieleni przydrożnej Strony rozumieją pielęgnację zieleni w   pasie drogowym oraz sadzenie i   usuwanie krzewów.  

5.   Gmina zobowiązuje się wykonywać niniejsze porozumienie z   zachowaniem przepisu art. 5   ust. 1   pkt 4   w zw. z   art. 2   ust. 1   pkt 4   ustawy z   dnia 13.09.1996 r. o   utrzymaniu czystościi porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012r., poz. 391z późn. zm.).  

§   2.   1.   Gmina zobowiązuje się wykonywać powierzone zadanie poprzez gminną jednostkę  
organizacyjną – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.  

2.   Gmina we własnym zakresie dostarczy materiały przeznaczone do utrzymania nawierzchni chodników przejętych na podstawie niniejszego porozumienia, a   także zobowiązuje się każdorazowo zgłaszać do Ośrodka Dyspozycyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Syryni rozpoczęcie i   zakończenie zimowego utrzymania chodników.  

3.   Jeżeli Gmina będzie wykonywała powierzone zadanie poprzez podmiot inny aniżeli wskazany w   ust. 1, przeprowadzi postępowanie o   udzielenie zamówienia publicznegoz zachowaniem przepisów ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z   2013r., poz. 907 z   późn. zm.) oraz będzie nadzorowała wykonanie udzielonego zamówienia.  

§   3.   1.   Zadania, o   których mowa w   § 1, Gmina realizować będzie w   ramach otrzymanej dotacji celowej na powierzone zadania.  

2.   Dotacja w   2014r. wyniesie 10.000,00 zł.  

3.   Przekazanie dotacji określonej w   ust. 2   niniejszego paragrafu nastąpi w   dwóch równych ratach w   następujący sposób:  

-   I rata w   terminie do 31 stycznia 2014 r.,  

-   II rata do końca czerwca 2014 r.  

na rachunek Gminy w   ING Bank S.A nr 50105014031000002281805693.  

4.   Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie miesięcznych sprawozdań Rb-28S Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej potwierdzających wykonanie zadań objętych niniejszym porozumieniem.  

5.   Gmina przedstawi rozliczenie finansowe każdej z   rat udzielonej dotacji w   terminiedo 15 dni licząc od dnia wykorzystania danej raty dotacji określonego postanowieniem ust. 6   poniżej.  

6.   Strony uzgadniają niniejszym następujące terminy wykorzystania i   zwrotu poszczególnych rat dotacji:  

6.1. I   rata dotacji zostanie wykorzystana w   terminie do dnia 15 lipca 2014 roku, a   niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w   terminie do dnia 30 lipca 2014 roku,  

6.2. II rata dotacji zostanie wykorzystana w   terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku, a   niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w   terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku.  

7.   Za dzień wykonania zobowiązania uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu.  

§   4.   1.   Powiat zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i   dokonywania oceny prowadzenia zadań wynikających z   niniejszego porozumienia wg kryteriów legalności, celowości i   gospodarności, a   także żądania dokumentów potwierdzających fakt wydatkowania środków przyznanych w   ramach dotacji.  

2.   Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem w   imieniu Powiatu prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w   Wodzisławiu Śl. z   siedzibą w   Syryni.  

3.   Gmina nie może przeznaczyć otrzymanej dotacji na realizację innego celu niż objęty niniejszym porozumieniem.  

§   5.   1.   Gmina odpowiada wobec osób trzecich za szkody powstałe wskutek lub w   związku  
z wykonywaniem lub zaniechaniem wykonywania zadania powierzonego niniejszym porozumieniem.  

2.   Gmina odpowiada wobec Powiatu, że osoby trzecie nie będą dochodziły od Powiatu roszczeń z   tytułów wskazanych ust. 1.  

§   6.   1.   Strony zawierają niniejsze porozumienie na czas oznaczony, z   mocą obowiązującą  
począwszy od dnia 1   stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.  

2.   Każda ze Stron może rozwiązać niniejsze porozumienie z   zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

3.   W razie naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez Gminę Powiat może rozwiązać niniejsze porozumienie bez zachowania umówionego okresu wypowiedzenia.  

4.   W razie naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez Powiat, Gmina może rozwiązać niniejsze porozumienie bez zachowania umówionego okresu wypowiedzenia.  

§   7.   1.   Strony zawierają niniejsze porozumienie w   formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego porozumienia dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.  

2.   W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2013r., poz. 885 ze zmianami).  

3.   Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszego porozumienia Strony rozstrzygać będą w   pierwszej kolejności w   drodze wzajemnych negocjacji. Gdyby negocjacje te nie dały pozytywnego rezultatu w   ciągu jednego miesiąca od dnia ich podjęcia, spór zostanie rozstrzygnięty przez sądy właściwe dla siedziby Powiatu.  

4.   Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

5.   Niniejsze porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, oraz ogłoszono w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Starosta Powiatu Wodzisławskiego  


mgr inż.   Tadeusz   Skatuła


Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  


mgr inż.   Zbigniew   Seemann

Wójt Gminy Marklowice  


mgr inż.   Tadeusz   Chrószcz

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia Nr DPA.031.2.2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 18 grudnia 2013 r.  
 

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH WRAZ Z   OPISEM CHODNIKÓW I   ZIELENI PRZYDROŻNEJ POŁOŻONYCH WZDŁUŻ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY MARKLOWICE  

 

Nazwa drogi:  

Nr drogi:  

Powierzchnia chodnika [m²]  

Szymanowskiego  

5018 S  

1892,00  

Wiosny Ludów  

5029 S  

5478,00  

Razem : 7   370 m²  

WYKAZ ZIELENI PRZYDROŻNEJ:  

 

Przedmiot:  

Powierzchnia/długość [m²]  

Trawniki  

4   928  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »