| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/356/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 20 grudnia 2013r.

Uchwała Budżetowa na 2014 rok

Na podstawie:

- art. 12 pkt 5 i 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r.  poz. 595 z późn. zm.),

- art. 121, art. 211 ust. 2, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm),

- po uzuskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4 grudnia 2013 r.

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie:

147 976 723 zł

w tym:

1) dochody bieżące w wysokości

137 458 631

2) dochody majątkowe w wysokości

10 518 092 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie:

145 943 430 zł

w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości

134 759 964 zł

2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości

11 183 466

w tym:

a) zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust.1 pkt 2 i 3 ufp

314 790

b) zadania pozostałe

10 868 676 zł

3. Wydatki, o których mowa w ust 2 pkt 1 obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych              

101 690 220

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

69 317 497

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

32 372 723

2) dotacje na zadania bieżące

20 992 522 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych              

5 811 286 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w tym:

4 007 061 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 304 330 zł

b) pozostałe wydatki bieżące

2 203 634 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

499 097

5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

1 083 598 zł

6) wydatki na obsługę długu

1 175 277 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 2.

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu.

Nadwyżkę budżetu w kwocie:
przeznacza się na spłatę:

2 033 293 zł

kredytów

1 680 400 zł

pożyczek

352 893

2. Ustala się łączną kwotę przychodów z tyt. pożyczek:

1 507 093 zł

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów:

3 540 386 zł

a) spłata kredytów zaciągnietych we wcześniejszych latach

3 187 493 zł

b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach

352 893

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3.

1. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 500 000 zł,

2) celowe w wysokości 1 904 337 zł, w tym:

a) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty 1 004 337

b) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000 zł

c) rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego 350 000 zł

d) rezerwa celowa na wkłady własne do projektów w dziedzinie kultury 50 000 zł

§ 4.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań powiatu dofinansowanych dotacjami celowymi otrzymywanymi z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6.

Wyodrębnia się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp oraz wydatków nimi finansowanych
( dotyczy jednostek oświatowych), zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się:

1) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,

2) wydatki na finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000 zł,

§ 9.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w wydatkach bieżących polegających na zmianach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w obrębie działu budżetowego,

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym zmian obejmujących planowanie nowych wydatków majątkowych,

3) dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi,

4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatkow bieżących:

a) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej - w granicach rozdziału wydatków,

b) w obrębie grupy wydatków związanych z świadczeniami na rzecz osób fizycznych - w granicach rozdziału wydatków,

c) w obrębie grupy wydatków związanych z pozostałymi wydatkami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w granicach rozdziału wydatków,

d) w obrębie grupy wydatków związanych z wydatkami na świadczenia na rzecz osób fizycznych programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w granicach rozdziału wydatków.

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 5.000.000 zł,

7) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 10.000.000 zł,

8) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10.

1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki budżetowe powiatu oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

2. Określa się termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu, jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

3. Określa się termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów budżetowych, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu:

a) według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca,

b) według stanu na 20 dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia miesiąca,

c) według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego


Stanisław Kubicius


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI /356/13
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Powiatu na 2014 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI /356/13
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok wg działów i rozdziałow klasyfikacji budżetowej


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI /356/13
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI /356/13
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w 2014 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI /356/13
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI /356/13
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w 2014 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI /356/13
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2014 roku


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI /356/13
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów, o których mowa w art.223 ufp i wydatków nimi finansowanych ( dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2014


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI /356/13
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Wydatki majątkowe 2014 r.


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI /356/13
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2014 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »