| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/267/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 197 poz. 1172 ze zmianami) oraz na podstawie art. 8 ust. 1 i 2, art.17 ust.1 pkt 3 i pkt 14, art. 48 ust. 4 i 5 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.182 ze zmianami), zwanej dalej "ustawą o pomocy społecznej"

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej uprawniające do wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

§ 2.

Ustala się zasady zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na udzielony osobom/rodzinom posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, w przypadku których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 tej ustawy.

§ 3.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w granicach:

1. powyżej 100% do 150% kryterium - nie żąda się zwrotu wydatków na przyznany posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych,

2. 150% do 200% kryterium - zwrotowi podlega 20% wydatków na przyznany posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych,

3. powyżej 200% kryterium - zwrotowi podlega 100% wydatków na przyznany posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

§ 4.

W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na przyznany posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, osoba zainteresowana może na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego być częściowo lub całkowicie zwolniona z obowiązku zwrotu wydatków, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3 uchwały.

§ 5.

Okoliczności uzasadniające odstąpienie częściowe lub całkowite od żądania zwrotu wydatków , o których mowa w § 3 pkt 2 i 3 uchwały, podlegają uznaniu kierownika ośrodka pomocy społecznej, który wydaje w tej sprawie decyzję administracyjną.

§ 6.

Zwroty wydatków, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3 uchwały winny być wnoszone do kasy ośrodka pomocy społecznej w wysokości i terminach określonych w decyzji administracyjnej.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 8.

Traci moc Uchwala Nr L/244/06 z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznaną odpłatnie osobom i rodzinom, w sytuacji, gdy dochód przekracza 150 % kryterium dochodowego przewidzianego w ustawie o pomocy społecznej.

§ 9.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »