| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV.262.2013 Rady Gminy Kornowac

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 14.688.957,30 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.455.723,30 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.233.234,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 713.262,00 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.000,00 zł i jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.000,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 16.127.703,61 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 12.049.941,61 zł, w tym na:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.693.499,00 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.024.296,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2.669.203,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 535.353,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.076.295,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 662.832,61 zł,

5) obsługę długu publicznego – 81.962,00 zł.

- wydatki majątkowe na łączną kwotę 4.077.762,00 zł, w tym na:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 4.077.762,00 zł, z czego na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.457.317,00 zł. Wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 4.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje również:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 713.262,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań przyjętych do realizacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wysokości 7.000,00 zł i jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w wysokości 65.000,00 zł, z tego 60.700,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 4.300,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu, będącą  różnicą między dochodami i wydatkami, w wysokości  1.438.746,31 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.403.657,31 oraz przychodami ze spłat pożyczek udzielonych w wysokości 35.089,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.842.881,31 zł i rozchody budżetu w kwocie 404.135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek do wysokości 1.403.657,31 zł.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 103.803,00 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 24.800,00 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych, o których mowa w art. 223 ust. 1 i wydatków nimi finansowanych dla Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane podmiotom zaliczanym i nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, jak w załączniku Nr 8.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków do dyspozycji sołectw na realizację zadań z zakresu      porządku i ładu, jak w załączniku Nr 9.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego oraz określa się limit tych pożyczek i kredytów do wysokości 600.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących.

§ 10. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 12. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV.262.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV.262.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV.262.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV.262.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV.262.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV.262.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV.262.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV.262.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV.262.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »